Luận văn Hoàn thiện cơ chế quản lý vốn của tập đoàn Bưu chính- Viễn thông Việt Nam

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1BẢN TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ 3CHƯƠNG 1: CƠ CHẾ QUẢN LÝ VỐN TRONG TẬP ĐOÀN KINH TẾ 161.1. Một số vấn đề chung về Tập đoàn kinh tế 161.1.1. Khái niệm về Tập đoàn kinh tế 161.1.2. Các hình thức tổ chức chủ yếu của Tập đoàn kinh tế 181.1.3. Đặc trưng của Tập đoàn kinh tế 221.1.4. Vai trò của tập đoàn kinh tế đối với phát triển kinh tế Việt Nam 261.2. Cơ chế quản lý vốn trong Tập đoàn kinh tế 271.2.1. Khái niệm về vốn trong tập đoàn 271.2.2. Đặc trưng của vốn 281.2.3. Phân loại vốn trong tập đoàn 311.2.3.1. Căn cứ theo cơ cấu vốn 321.2.3.2. Căn cứ vào phương thức chu chuyển của vốn 321.2.3.3. Căn cứ vào tính chất sở hữu 341.2.3.4. Căn cứ vào phạm vi huy động vốn 361.2.3.5. Căn cứ vào thời gian huy động và sử dụng vốn 371.2.4. Cơ chế quản lý vốn theo mô hình tập đoàn kinh tế 381.2.4.1. Khái niệm cơ chế quản lý vốn 381.2.4.2. Nội dung cơ chế quản lý vốn 391.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến cơ chế quản lý vốn 501.3.1. Nhân tố bên trong doanh nghiệp 501.3.2. Nhân tố bên ngoài 52CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠ CHẾ QUẢN LÝ VỐN CỦA TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH - VIỄN THÔNG VIỆT NAM 542.1. Khái quát về Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam 542.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam. 572.1.3. Mô hình tổ chức của Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam 582.2 Thực trạng cơ chế quản lý vốn của Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam 622.2.1. Vốn của Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam 622.2.2. Thực trạng cơ chế quản lý vốn của VNPT. 632.2.2.1. Các quy định về cơ chế quản lý vốn của VNPT 632.2.2.2 Thực trạng cơ chế quản lý vốn của Tập đoàn Bưu chính- Viễn thông. 642.2.3 Đánh giá cơ chế quản lý vốn của VNPT. 762.2.3 1. Mặt tích cực trong cơ chế quản lý vốn 762.2.3.2. Một số hạn chế 782.2.3.3. Một số nguyên nhân hạn chế 83CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ VỐN CỦA TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM 853.1. Quan điểm phát triển và hoàn thiện cơ chế quản lý vốn của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 853.1.1. Quan điểm phát triển hoạt động của tập đoàn đến năm 2010. 853.1.2. Quan điểm về hoàn thiện cơ chế quản lý vốn tại Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam 863.2 Giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý vốn của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 873.2.1 Giải pháp về cơ chế huy động vốn 883.2.2. Giải pháp hoàn thiện cơ chế đầu tư vốn 903.2.3. Giải pháp về hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, sử dụng, bảo toàn vốn và tài sản 923.2.4. Giải pháp xây dựng và đưa vào áp dụng quy chế quản lý tài chính cho các tập đoàn kinh tế nói chung và của Tập đoàn Bưu chính- Viễn thông nói riêng. 943.2.4.1. Xây dựng và đưa vào áp dụng quy chế quản lý tài chính cho các tập đoàn kinh tế. 943.2.4.2. Xây dựng quy chế quản lý tài chínhnội bộ. 953.2.5. Giải pháp phân cấp và làm rõ mối quan hệ giữa công ty mẹ với các đơn vị thành viên. 983.2.6. Giải pháp về cơ chế kiểm tra, kiểm soát 1003.2.7. Tăng cường quyền và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc 1033.2.8. Nâng cao vai trò của Nhà nước đối với sự phát triển của tập đoàn 1043.3. Một số kiến nghị với nhà nước về cơ chế quản lý vốn của Tập đoàn 105KẾT LUẬN 109

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

BẢN TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ 3

CHƯƠNG 1: CƠ CHẾ QUẢN LÝ VỐN TRONG TẬP ĐOÀN KINH TẾ 16

1.1. Một số vấn đề chung về Tập đoàn kinh tế 16

1.1.1. Khái niệm về Tập đoàn kinh tế 16

1.1.2. Các hình thức tổ chức chủ yếu của Tập đoàn kinh tế 18

1.1.3. Đặc trưng của Tập đoàn kinh tế 22

1.1.4. Vai trò của tập đoàn kinh tế đối với phát triển kinh tế Việt Nam 26

1.2. Cơ chế quản lý vốn trong Tập đoàn kinh tế 27

1.2.1. Khái niệm về vốn trong tập đoàn 27

1.2.2. Đặc trưng của vốn 28

1.2.3. Phân loại vốn trong tập đoàn 31

1.2.3.1. Căn cứ theo cơ cấu vốn 32

1.2.3.2. Căn cứ vào phương thức chu chuyển của vốn 32

1.2.3.3. Căn cứ vào tính chất sở hữu 34

1.2.3.4. Căn cứ vào phạm vi huy động vốn 36

1.2.3.5. Căn cứ vào thời gian huy động và sử dụng vốn 37

1.2.4. Cơ chế quản lý vốn theo mô hình tập đoàn kinh tế 38

1.2.4.1. Khái niệm cơ chế quản lý vốn 38

1.2.4.2. Nội dung cơ chế quản lý vốn 39

1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến cơ chế quản lý vốn 50

1.3.1. Nhân tố bên trong doanh nghiệp 50

1.3.2. Nhân tố bên ngoài 52

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠ CHẾ QUẢN LÝ VỐN CỦA TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH - VIỄN THÔNG VIỆT NAM 54

2.1. Khái quát về Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam 54

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam. 57

2.1.3. Mô hình tổ chức của Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam 58

2.2 Thực trạng cơ chế quản lý vốn của Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam 62

2.2.1. Vốn của Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam 62

2.2.2. Thực trạng cơ chế quản lý vốn của VNPT. 63

2.2.2.1. Các quy định về cơ chế quản lý vốn của VNPT 63

2.2.2.2 Thực trạng cơ chế quản lý vốn của Tập đoàn Bưu chính- Viễn thông. 64

2.2.3 Đánh giá cơ chế quản lý vốn của VNPT. 76

2.2.3 1. Mặt tích cực trong cơ chế quản lý vốn 76

2.2.3.2. Một số hạn chế 78

2.2.3.3. Một số nguyên nhân hạn chế 83

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ VỐN CỦA TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM 85

3.1. Quan điểm phát triển và hoàn thiện cơ chế quản lý vốn của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 85

3.1.1. Quan điểm phát triển hoạt động của tập đoàn đến năm 2010. 85

3.1.2. Quan điểm về hoàn thiện cơ chế quản lý vốn tại Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam 86

3.2 Giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý vốn của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 87

3.2.1 Giải pháp về cơ chế huy động vốn 88

3.2.2. Giải pháp hoàn thiện cơ chế đầu tư vốn 90

3.2.3. Giải pháp về hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, sử dụng, bảo toàn vốn và tài sản 92

3.2.4. Giải pháp xây dựng và đưa vào áp dụng quy chế quản lý tài chính cho các tập đoàn kinh tế nói chung và của Tập đoàn Bưu chính- Viễn thông nói riêng. 94

3.2.4.1. Xây dựng và đưa vào áp dụng quy chế quản lý tài chính cho các tập đoàn kinh tế. 94

3.2.4.2. Xây dựng quy chế quản lý tài chínhnội bộ. 95

3.2.5. Giải pháp phân cấp và làm rõ mối quan hệ giữa công ty mẹ với các đơn vị thành viên. 98

3.2.6. Giải pháp về cơ chế kiểm tra, kiểm soát 100

3.2.7. Tăng cường quyền và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc 103

3.2.8. Nâng cao vai trò của Nhà nước đối với sự phát triển của tập đoàn 104

3.3. Một số kiến nghị với nhà nước về cơ chế quản lý vốn của Tập đoàn 105

KẾT LUẬN 109

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY