Luận văn Hoạch định chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho nhân viên vận hành các dây chuyền sản xuất tại công ty liên doanh Lever Việt Nam

MỤC LỤC CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU. 11.1. LÝ DO HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI. 4 1.2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI. 4 1.3. ÝNGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI. 5 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU. 5 1.5. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN. 5 1.5.1. Phương pháp thu thập số liệu. 51.5.2. Phương pháp nghiên cứu. 61.6. BỐ CỤC LUẬN VĂN. 6 CHƯƠNG II: THỰC NGHIỆM VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT. 82.1. VAI TRÒ CỦA ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CÔNG TY TRONG BỐI CẢNH CẠNH TRANH KINH TẾ QUỐC TẾ. 8 2.2. KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ SỰ THÀNH CÔNG CỦA MỘT SỐ CÁC CÔNG TY LỚN TRÊN THẾ GIỚI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN. 10 2.2.1. Bài học từ Motorola. 102.2.2. Bài học từ Tae Kwang Vina. 122.2.3. Bài học từ Tire Plus. 142.3. ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP. 15 2.3.1. Khái niệm. 152.3.2. Mục tiêu của đào tạo và phát triển. 162.3.3. Trách nhiệm của bộ phận đào tạo và phát triển. 162.4. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN. 17 2.4.1. Phân tích nhu cầu đào tạo và phát triển. 172.4.2. Hoạch định chương trình đào tạo. 192.4.3. Các chỉ tiêu cần đạt của mộtchương trình đào tạo và phát triển. 222.4.4. Đánh giá hiệu quả đào tạo. 22CHƯƠNG 3: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY LEVER VIỆT NAM. 243.1. GIỚI THIỆU TẬP ĐOÀN UNILEVER VÀ UNILEVER VIỆT NAM. 24 3.2. GIỚI THIỆU CÔNG TY LIÊN DOANH LEVER VIỆT NAM. 25 3.2.1. Sản phẩm. 283.2.2. Sơ đồ tổ chức của công ty liên doanh Lever Việt Nam.3.3. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LEVER VIỆT NAM TẠO NÊN NHỮNG THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN TAY NGHỀ NHÂN VIÊN. 31 3.4. ĐÁNH GIÁ CÁC ĐẶC ĐIỂM BÊN TRONG. 41 3.4.1. Đặc điểm nhân viên vận hành sản xuất. 413.4.2. Hoạt động sản xuất. 423.4.3. Hoạt độngTPM. 443.4.4. Hoạt động đào tạo và phát triển tay nghề. 46CHƯƠNG 4: HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN. 494.1. SƠ ĐỒ HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO THỢ VẬN HÀNH TẠI CÔNG TY LEVER VIỆT NAM. 49 4.2. PHÂN TÍCH NHU CẦU. 50 4.3. HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG. 55 4.3.1. Mục tiêu. 554.3.2. Nội dung. 554.3.3. Hình thức đào tạo. 644.3.4. Các nguyên tắc hỗ trợ. 664.4. PHÂN TÍCH NHÂN VIÊN. 66 4.4.1. Phương pháp phân tích nhân viên để xác định nhu cầu của mỗi người. 684.4.2. Các bước triển khai để xác định nhu cầu của mỗithợ vận hành. 724.5. ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN TAY NGHỀ. 74 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 765.1. KẾT LUẬN. 76 5.2. KIẾN NGHỊ NHỮNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO. 77

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU. 1

1.1. LÝ DO HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI. 4

1.2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI. 4

1.3. ÝNGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI. 5

1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU. 5

1.5. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN. 5

1.5.1. Phương pháp thu thập số liệu. 5

1.5.2. Phương pháp nghiên cứu. 6

1.6. BỐ CỤC LUẬN VĂN. 6

CHƯƠNG II: THỰC NGHIỆM VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT. 8

2.1. VAI TRÒ CỦA ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CÔNG TY TRONG BỐI CẢNH CẠNH TRANH KINH TẾ QUỐC TẾ. 8

2.2. KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ SỰ THÀNH CÔNG CỦA MỘT SỐ CÁC CÔNG TY LỚN TRÊN THẾ GIỚI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN. 10

2.2.1. Bài học từ Motorola. 10

2.2.2. Bài học từ Tae Kwang Vina. 12

2.2.3. Bài học từ Tire Plus. 14

2.3. ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP. 15

2.3.1. Khái niệm. 15

2.3.2. Mục tiêu của đào tạo và phát triển. 16

2.3.3. Trách nhiệm của bộ phận đào tạo và phát triển. 16

2.4. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN. 17

2.4.1. Phân tích nhu cầu đào tạo và phát triển. 17

2.4.2. Hoạch định chương trình đào tạo. 19

2.4.3. Các chỉ tiêu cần đạt của mộtchương trình đào tạo và phát triển. 22

2.4.4. Đánh giá hiệu quả đào tạo. 22

CHƯƠNG 3: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY LEVER VIỆT NAM. 24

3.1. GIỚI THIỆU TẬP ĐOÀN UNILEVER VÀ UNILEVER VIỆT NAM. 24

3.2. GIỚI THIỆU CÔNG TY LIÊN DOANH LEVER VIỆT NAM. 25

3.2.1. Sản phẩm. 28

3.2.2. Sơ đồ tổ chức của công ty liên doanh Lever Việt Nam.3.3. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LEVER VIỆT NAM TẠO NÊN NHỮNG THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN TAY NGHỀ NHÂN VIÊN. 31

3.4. ĐÁNH GIÁ CÁC ĐẶC ĐIỂM BÊN TRONG. 41

3.4.1. Đặc điểm nhân viên vận hành sản xuất. 41

3.4.2. Hoạt động sản xuất. 42

3.4.3. Hoạt độngTPM. 44

3.4.4. Hoạt động đào tạo và phát triển tay nghề. 46

CHƯƠNG 4: HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN. 49

4.1. SƠ ĐỒ HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP

CHO THỢ VẬN HÀNH TẠI CÔNG TY LEVER VIỆT NAM. 49

4.2. PHÂN TÍCH NHU CẦU. 50

4.3. HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG. 55

4.3.1. Mục tiêu. 55

4.3.2. Nội dung. 55

4.3.3. Hình thức đào tạo. 64

4.3.4. Các nguyên tắc hỗ trợ. 66

4.4. PHÂN TÍCH NHÂN VIÊN. 66

4.4.1. Phương pháp phân tích nhân viên để xác định nhu cầu của mỗi người. 68

4.4.2. Các bước triển khai để xác định nhu cầu của mỗithợ vận hành. 72

4.5. ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN TAY NGHỀ. 74

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 76

5.1. KẾT LUẬN. 76

5.2. KIẾN NGHỊ NHỮNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO. 77

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY