Luận văn Hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty nhựa cao cấp Hàng Không

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦUPHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT .1I. Khái quát chung về thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. 11. Thành phẩm, ý nghĩa và yêu cầu quản lý thành phẩm 12. Tiêu thụ thành phẩm, ý nghĩa và yêu cầu quản lý: 33. Vai trò, nhiệm vụ hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm 4II. Hạch toán thành phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất 51. Tính giá thành phẩm 51.1. Thành phẩm nhập kho 51.2. Thành phẩm xuất kho 62. Hạch toán chi tiết thành phẩm 82.1. Chứng từ kế toán sử dụng: 82.2. Các phương pháp hạch toán chi tiết thành phẩm 93. Hạch toán tổng hợp thành phẩm 123.1. Tài khoản sử dụng 123.2. Phương pháp hạch toán tổng hợp thành phẩm 134. Hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho 154.1. Dự phòng và nguyên tắc lập, hoàn nhập dự phòng 154.2. Tài khoản sử dụng 164.3. Phương pháp hạch toán 16III. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm 171. Một số khái niệm và điều kiện xác định doanh thu 172. Các phương thức tiêu thụ thành phẩm 183.Chứng từ kế toán và tài khoản sử dụng 193.1. Chứng từ kế toán 193.2. Tài khoản sử dụng 204. Phương pháp hạch toán 244.1. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm theo phương pháp KKTX 244.2. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm theo phương pháp KKĐK 29IV. Hạch toán chi phí kinh doanh và xác định kết quả tiêu thụ 291. Hạch toán chi phí bán hàng. 292. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 313. Hạch toán kết quả tiêu thụ sản phẩm của hoạt động sản xuất kinh doanh. 32V. Hệ thống sổ sách kế toán sử dụng trong hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm. 34VI. So sánh công tác hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở Việt Nam với một số nước trên thế giới. 321. Kế toán Mỹ. 362. Kế toán Pháp 37PHẦN II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY NHỰA CAO CẤP HÀNG KHÔNG. 40I. Tổng quan về công ty Nhựa cao cấp Hàng không 401. Đặc điểm chung của công ty 401.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 401.2. Nhiệm vụ sản xuất của công ty 411.3. Một số số liệu về tình hình hoạt động của Công ty trong những năm gần đây.39 2. Đặc điểm tổ chức quản lý và sản xuất kinh doanh của công ty. 402.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty 402.2. Đặc điểm về tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty. 433. Đặc điểm tổ chức kế toán của công ty 463.1. Tổ chức bộ máy kế toán 493.2. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty. 50II. Thực trạng hạch toán thành phẩm 521. Đặc điểm và yêu cầu quản lý thành phẩm tại công ty 521.1. Đặc điểm thành phẩm 521.2. Yêu cầu quản lý thành phẩm tại công ty 532. Phương pháp đánh giá thành phẩm 543. Hạch toán chi tiết thành phẩm 563.1 Chứng từ và trình tự lập: 563.2 Hạch toán chi tiết thành phẩm 624. Hạch toán tổng hợp thành phẩm 65III. Thực trạng hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ. 681. Phương thức tiêu thụ và hình thức thanh toán tại công ty 682. Yêu cầu quản lý tiêu thụ tại công ty 693. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm 693.1. Trình tự ghi sổ phần hành tiêu thụ thành phẩm 663.2 Hạch toán doanh thu bán hàng 693.3 Hạch toán giá vốn hàng bán 723.4 Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 733.5 Hạch toán thuế GTGT 743.6 Hạch toán các khoản phải thu của khách hàng. 784. Hạch toán chi phí kinh doanh và xác định kết quả tiêu thụ 794.1. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 794.2. Xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm 81PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY NHỰA CAO CẤP HÀNG KHÔNG. 84I. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm. 84II. Một số nhận xét về kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở công ty Nhựa cao cấp Hàng không. 85III. Một số tồn tại và giải pháp khắc phục 86KẾT LUẬN

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT .1

I. Khái quát chung về thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. 1

1. Thành phẩm, ý nghĩa và yêu cầu quản lý thành phẩm 1

2. Tiêu thụ thành phẩm, ý nghĩa và yêu cầu quản lý: 3

3. Vai trò, nhiệm vụ hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm 4

II. Hạch toán thành phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất 5

1. Tính giá thành phẩm 5

1.1. Thành phẩm nhập kho 5

1.2. Thành phẩm xuất kho 6

2. Hạch toán chi tiết thành phẩm 8

2.1. Chứng từ kế toán sử dụng: 8

2.2. Các phương pháp hạch toán chi tiết thành phẩm 9

3. Hạch toán tổng hợp thành phẩm 12

3.1. Tài khoản sử dụng 12

3.2. Phương pháp hạch toán tổng hợp thành phẩm 13

4. Hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho 15

4.1. Dự phòng và nguyên tắc lập, hoàn nhập dự phòng 15

4.2. Tài khoản sử dụng 16

4.3. Phương pháp hạch toán 16

III. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm 17

1. Một số khái niệm và điều kiện xác định doanh thu 17

2. Các phương thức tiêu thụ thành phẩm 18

3.Chứng từ kế toán và tài khoản sử dụng 19

3.1. Chứng từ kế toán 19

3.2. Tài khoản sử dụng 20

4. Phương pháp hạch toán 24

4.1. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm theo phương pháp KKTX 24

4.2. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm theo phương pháp KKĐK 29

IV. Hạch toán chi phí kinh doanh và xác định kết quả tiêu thụ 29

1. Hạch toán chi phí bán hàng. 29

2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 31

3. Hạch toán kết quả tiêu thụ sản phẩm của hoạt động sản xuất kinh doanh. 32

V. Hệ thống sổ sách kế toán sử dụng trong hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm. 34

VI. So sánh công tác hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở Việt Nam với một số nước trên thế giới. 32

1. Kế toán Mỹ. 36

2. Kế toán Pháp 37

PHẦN II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY NHỰA CAO CẤP HÀNG KHÔNG. 40

I. Tổng quan về công ty Nhựa cao cấp Hàng không 40

1. Đặc điểm chung của công ty 40

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 40

1.2. Nhiệm vụ sản xuất của công ty 41

1.3. Một số số liệu về tình hình hoạt động của Công ty trong những năm gần đây.39

2. Đặc điểm tổ chức quản lý và sản xuất kinh doanh của công ty. 40

2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty 40

2.2. Đặc điểm về tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty. 43

3. Đặc điểm tổ chức kế toán của công ty 46

3.1. Tổ chức bộ máy kế toán 49

3.2. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty. 50

II. Thực trạng hạch toán thành phẩm 52

1. Đặc điểm và yêu cầu quản lý thành phẩm tại công ty 52

1.1. Đặc điểm thành phẩm 52

1.2. Yêu cầu quản lý thành phẩm tại công ty 53

2. Phương pháp đánh giá thành phẩm 54

3. Hạch toán chi tiết thành phẩm 56

3.1 Chứng từ và trình tự lập: 56

3.2 Hạch toán chi tiết thành phẩm 62

4. Hạch toán tổng hợp thành phẩm 65

III. Thực trạng hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ. 68

1. Phương thức tiêu thụ và hình thức thanh toán tại công ty 68

2. Yêu cầu quản lý tiêu thụ tại công ty 69

3. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm 69

3.1. Trình tự ghi sổ phần hành tiêu thụ thành phẩm 66

3.2 Hạch toán doanh thu bán hàng 69

3.3 Hạch toán giá vốn hàng bán 72

3.4 Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 73

3.5 Hạch toán thuế GTGT 74

3.6 Hạch toán các khoản phải thu của khách hàng. 78

4. Hạch toán chi phí kinh doanh và xác định kết quả tiêu thụ 79

4.1. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 79

4.2. Xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm 81

PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY NHỰA CAO CẤP HÀNG KHÔNG. 84

I. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm. 84

II. Một số nhận xét về kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở công ty Nhựa cao cấp Hàng không. 85

III. Một số tồn tại và giải pháp khắc phục 86

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY