Luận văn Giải pháp thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa công ty Giao nhận kho vận ngoại thương

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTDANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒLỜI MỞ ĐẦU 1Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 31.1. Doanh nghiệp Nhà nước: 31.1.1. Khái niệm DNNN: 31.1.2. Vai trò của DNNN trong nền kinh tế: 31.1.3. Vai trò chủ đạo của DNNN đi về đâu? 51.2. Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước: 81.2.1. Khái niệm CPH DNNN: 81.2.2. Bản chất của CPH DNNN: 91.2.3. Tác động của CPH DNNN: 131.3. Các hình thức và quy trình cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước: 161.3.1. Các hình thức CPH DNNN: 161.3.2. Quy trình tiến hành CPH: 171.4. Các phương pháp định giá doanh nghiệp trong cổ phần hoá: 211.4.1. Phương pháp tài sản: 211.4.2. Phương pháp dòng tiền chiết khấu: 271.4.3. Phương pháp định giá theo bội số: 301.5. Quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam: 311.5.1. Những kết quả chủ yếu đạt được từ CPH DNNN: 321.5.2. Những tồn tại, hạn chế của quá trình CPH DNNN: 371.6. Nhân tố ảnh hưởng tới tiến trình cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước: 421.6.1. Nhân tố chủ quan: 421.6.2. Nhân tố khách quan: 44Chương 2: THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH CỔ PHẦN HOÁ TẠI CÔNG TY GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG 462.1. Giới thiệu chung về công ty Giao nhận kho vận ngoại thương (VIETRANS) 462.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty VIETRANS: 462.1.2. Cơ cấu tổ chức và nguồn lực của công ty VIETRANS : 512.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của công ty: 552.1.4. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh: 572.1.5. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty từ năm 2006 đến 2008 592.2. Thực trạng quá trình cổ phần hoá tại công ty VIETRANS: 662.2.1. Quy trình CPH DNNN tại công ty VIETRANS: 662.2.2. Đánh giá chung về quá trình CPH DNNN tại công ty VIETRANS: 72Chương 3: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TIẾN TRÌNH CỔ PHẦN HOÁ CÔNG TY GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG 773.1. Định hướng, kế hoạch sắp xếp, đổi mới DNNN của Chính phủ và Bộ Công thương: 773.1.1. Định hướng, kế hoạch sắp xếp, đổi mới DNNN của Chính phủ: 773.1.2. Kế hoạch đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thuộc Bộ Công thương: 813.2. Sự cần thiết phải tiến hành cổ phần hoá công ty Giao nhận kho vận ngoại thương: 843.3. Giải pháp thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa công ty Giao nhận kho vận ngoại thương: 863.3.1. Quán triệt tư tưởng, chủ trương cổ phần hóa cho cả ban lãnh đạo lẫn cán bộ công nhân viên trong văn phòng công ty: 863.3.2. Hoàn thiện việc xác định giá trị doanh nghiệp khi tiến hành cổ phần hóa và giải quyết những tồn đọng về mặt tài chính: 873.3.3. Tạo môi trường pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho tổ chức và hoạt động của công ty sau cổ phần hóa: 893.3.4. Tổ chức thực hiện phương án cổ phần hoá công ty Giao nhận kho vận ngoại thương: 903.4. Một số kiến nghị: 943.4.1. Đối với Bộ Công thương: 943.4.2. Đối với Chính phủ: 943.4.3. Đối với các cơ quan chức năng có liên quan khác: 99KẾT LUẬN 100DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 101

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 3

1.1. Doanh nghiệp Nhà nước: 3

1.1.1. Khái niệm DNNN: 3

1.1.2. Vai trò của DNNN trong nền kinh tế: 3

1.1.3. Vai trò chủ đạo của DNNN đi về đâu? 5

1.2. Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước: 8

1.2.1. Khái niệm CPH DNNN: 8

1.2.2. Bản chất của CPH DNNN: 9

1.2.3. Tác động của CPH DNNN: 13

1.3. Các hình thức và quy trình cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước: 16

1.3.1. Các hình thức CPH DNNN: 16

1.3.2. Quy trình tiến hành CPH: 17

1.4. Các phương pháp định giá doanh nghiệp trong cổ phần hoá: 21

1.4.1. Phương pháp tài sản: 21

1.4.2. Phương pháp dòng tiền chiết khấu: 27

1.4.3. Phương pháp định giá theo bội số: 30

1.5. Quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam: 31

1.5.1. Những kết quả chủ yếu đạt được từ CPH DNNN: 32

1.5.2. Những tồn tại, hạn chế của quá trình CPH DNNN: 37

1.6. Nhân tố ảnh hưởng tới tiến trình cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước: 42

1.6.1. Nhân tố chủ quan: 42

1.6.2. Nhân tố khách quan: 44

Chương 2: THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH CỔ PHẦN HOÁ TẠI CÔNG TY GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG 46

2.1. Giới thiệu chung về công ty Giao nhận kho vận ngoại thương (VIETRANS) 46

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty VIETRANS: 46

2.1.2. Cơ cấu tổ chức và nguồn lực của công ty VIETRANS : 51

2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của công ty: 55

2.1.4. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh: 57

2.1.5. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty từ năm 2006 đến 2008 59

2.2. Thực trạng quá trình cổ phần hoá tại công ty VIETRANS: 66

2.2.1. Quy trình CPH DNNN tại công ty VIETRANS: 66

2.2.2. Đánh giá chung về quá trình CPH DNNN tại công ty VIETRANS: 72

Chương 3: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TIẾN TRÌNH CỔ PHẦN HOÁ CÔNG TY GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG 77

3.1. Định hướng, kế hoạch sắp xếp, đổi mới DNNN của Chính phủ và Bộ Công thương: 77

3.1.1. Định hướng, kế hoạch sắp xếp, đổi mới DNNN của Chính phủ: 77

3.1.2. Kế hoạch đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thuộc Bộ Công thương: 81

3.2. Sự cần thiết phải tiến hành cổ phần hoá công ty Giao nhận kho vận ngoại thương: 84

3.3. Giải pháp thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa công ty Giao nhận kho vận ngoại thương: 86

3.3.1. Quán triệt tư tưởng, chủ trương cổ phần hóa cho cả ban lãnh đạo lẫn cán bộ công nhân viên trong văn phòng công ty: 86

3.3.2. Hoàn thiện việc xác định giá trị doanh nghiệp khi tiến hành cổ phần hóa và giải quyết những tồn đọng về mặt tài chính: 87

3.3.3. Tạo môi trường pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho tổ chức và hoạt động của công ty sau cổ phần hóa: 89

3.3.4. Tổ chức thực hiện phương án cổ phần hoá công ty Giao nhận kho vận ngoại thương: 90

3.4. Một số kiến nghị: 94

3.4.1. Đối với Bộ Công thương: 94

3.4.2. Đối với Chính phủ: 94

3.4.3. Đối với các cơ quan chức năng có liên quan khác: 99

KẾT LUẬN 100

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 101

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY