Luận văn Giải pháp tái cấu trúc ngân hàng thương mại liên doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn hội nhập

MỤC LỤC TrangDanh mục các từ viết tắt Danh mục các bảng Danh mục các biểu đồ Danh mục các phụ lục PHẦN MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ 41.1. Tổng quan về NHTM 41.1.1. Khái niệm về NHTM 41.1.2. Chức năng của NHTM 4 1.1.3. Phân loại các NHTM tại Việt Nam theo hình th?c s?h?u 51.1.3.1. Ngân hàng thương mại nhà nước 5 1.1.3.2. Ngân hàng thương mại cổ phần 6 1.1.3.3. Ngân hàng liên doanh 6 1.1.3.4. Chi nhánh ngân hàng nu?c ngồi 6 1.2. Năng lực cạnh tranh của NHTM 61.2.1. Khái niệm năng lực cạnh tranh 61.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM 71.2.2.1. Tiềm lực tài chính 71.2.2.2. Năng lực về công nghệ 81.2.2.3. Nguồn nhân lực 81.2.2.4. Năng lực quản lý và cơ cấu tổ chức 91.2.2.5. Hệ thống kênh phân phối và mức độ đa dạng hoá các dịch vụ cung cấp 91.3. Hội nhập quốc tế trong linh vực ngân hàng 101.3.1. Tính tất yếu của quá trình hội nhập 101.3.2. Đặc điểm của ngành dịch vụ tài chính trong quá trình toàn cầu hóa 111.3.3. Khái niệm hội nhập quốc tế về ngân hàng 121.3.4. Các cam kết quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng và lộ trình hội nhập 131.4. Tái cấu trúc ngân hàng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh 151.5 Kinh nghiệm tái cấu trúc của một số ngân hàng trên thế giới 161.5.1. Trường hợp các ngân hàng Trung Quốc và các nước Đông Âu 161.5.2. Trường hợp các ngân hàng Nhật Bản 191.5.3. Trường hợp ngân hàng Barings của Anh 21CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI LIÊN DOANH 232.1. Tóm lược quá trình hình thành các NH TMLD tại Việt Nam 232.2. Thực trạng hoạt động của các ngân hàng liên doanh 242.2.1. Hoạt động huy động vốn và cho vay 242.2.2 Lĩnh vực cung ứngdịch vụ thanh toán 282.2.3. Lĩnh vực dịch vụ thẻ 292.2.4. Lĩnh vực chi trả kiều hối 302.2.5. Lĩnh vực dịch vụ mới 302.2.6. Sự gia tăng tốc độ mở rộng chi nhánh 312.2.7. Hoạt động đầu tưđổi mới công nghệ 312.3. Đánh giá năng lực cạnh tranh của các NHTM liên doanh 322.3.1. Năng lực tài chính 322.3.1.1. Quy mô vốn và mức độ an toàn vốn 322.3.1.2. Chất lượng tài sản có 352.3.1.3. Mức sinh lợi 352.3.1.4. Khả năng thanh khoản 372.3.2. Năng lực công nghệ 382.3.2.1. Trình độ trang thiết bị máy móc và công nghệ 382.3.2.2. Năng lực khai thác trang thiết bị công nghệ 392.3.3. Nguồn nhân lực 392.3.4. Cơ cấu tổ chức và năng lực quản lý 402.4. Một số nguyên nhân chính hạn chế năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại liên doanh trong thời gian qua 412.4.1. Sự thay đổi thành viên liên doanh phía nước ngoài 412.4.2. Ngân hàng nước ngoài trong liên doanh có xu hướng mở chi nhánh hoặc ngân hàng con 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam hơn là đầu tư vào liên doanh. 422.4.3. Nguồn vốn chủ sở hữu thấp không đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng 422.4.4. Mạng lưới chi nhánh ít chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn 432.4.5. Sản phẩm, dịchvụ cung cấp chưa phong phú, đa dạng 432.4.6. Chưa chú trọng hoạt động xúctiến và truyền thông, thương hiệu còn ít được biết đến đối với công chúng 432.4.7. Chưa có một chiến lược hay định hướng phát triển cụ thể 44CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TÁI CẤU TRÚC NHTM LD NHẰM NÂNG CAO NĂNG 45LỰC CẠNH TRANH TRONG GIAI ĐOẠN HỘI NHẬP QUỐC TẾ 3.1. Những cơ hội và thách thức của các Ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung và Ngân hàng liên doanh nói riêng trong quá trình hội nhập 453.1.1. Cơ hội của các NHTM Việt Nam 453.1.2. Thách thức đối với các NHTM Việt Nam 463.1.3. Mục tiêu phát triển của hệ thống NHTM Việt Nam giai đoạn hiện nay và tầm nhìn đến năm 2020 483.1.4. So sánh tương quan lực lượng của các nhóm NHTM tại Việt Nam khi hội nhập 503.1.4.1. Lợi thế của nhóm các NHTM CP và các NHTM Nhà nước 503.1.4.2. Lợi thế của cácngân hàng nước ngoài 513.1.4.3. Lợi thế của nhóm NHTM LD 523.2. Giải pháp tái cấu trúc NHTM LD nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn hội nhập quốc tế 533.2.1. Lựa chọn mô hình phát triển cho các NHTM liên doanh 533.2.2. Xây dựng chiến lược kinh doanh cụ thể và dài hạn cho ngân hàng liên doanh 553.2.3. Tăng vốn tự có, từ đó tăng tiềm lực tài chính cho các NHTM liên doanh 573.2.4. Đa dạng hóa các sản phẩm dịchvụ theo hướng tăng tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ, giảm tỷ trọng thu nhập từ tín dụng 583.2.4.1. Một số chiến lược sản phẩm có thể áp dụng cho các NHTM liên doanh 583.2.4.2. Đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng, một giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của NH liên doanh 603.2.5. Nâng cao năng lực công nghệ 613.2.6. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 633.2.6.1. Phương pháp luận năng lực toàn diện 633.2.6.2. Xây dựng hệ thống các công cụ và phương tiện để đánh giá nhân viên 643.2.6.3. Xây dựng cơ chế đãi ngộ minh bạch có tác dụng khuyến khích nhân tài và giảm thiểu rủi ro 643.2.6.4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học 653.2.7. Nâng cao năng lực quản lý 663.2.7.1. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự quản lý 663.2.7.2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động điều hành 673.3. Nhóm giải pháp từ phía Chính Phủ và Ngân hàng nhà nước 683.3.1. Tạo lập môi trường thuận lợi hơn cho sự phát triển của các NHTM tại Việt Nam 683.3.2. Tăng cường tính tựchủ, từng bước nới lỏng các quy định mang tính hành chính, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng hơn cho các ngân hàng 693.3.3. Đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động ngân hàng trong điều kiện hội nhập 70PHẦN KẾT LUẬN

MỤC LỤC

Trang

Danh mục các từ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các biểu đồ

Danh mục các phụ lục

PHẦN MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1:

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ HỘI

NHẬP QUỐC TẾ 4

1.1. Tổng quan về NHTM 4

1.1.1. Khái niệm về NHTM 4

1.1.2. Chức năng của NHTM 4

1.1.3. Phân loại các NHTM tại Việt Nam theo hình th?c s?h?u 5

1.1.3.1. Ngân hàng thương mại nhà nước 5

1.1.3.2. Ngân hàng thương mại cổ phần 6

1.1.3.3. Ngân hàng liên doanh 6

1.1.3.4. Chi nhánh ngân hàng nu?c ngồi 6

1.2. Năng lực cạnh tranh của NHTM 6

1.2.1. Khái niệm năng lực cạnh tranh 6

1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM 7

1.2.2.1. Tiềm lực tài chính 7

1.2.2.2. Năng lực về công nghệ 8

1.2.2.3. Nguồn nhân lực 8

1.2.2.4. Năng lực quản lý và cơ cấu tổ chức 9

1.2.2.5. Hệ thống kênh phân phối và mức độ đa dạng hoá các dịch vụ cung cấp 9

1.3. Hội nhập quốc tế trong linh vực ngân hàng 10

1.3.1. Tính tất yếu của quá trình hội nhập 10

1.3.2. Đặc điểm của ngành dịch vụ tài chính trong quá trình toàn cầu hóa 11

1.3.3. Khái niệm hội nhập quốc tế về ngân hàng 12

1.3.4. Các cam kết quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng và lộ trình hội nhập 13

1.4. Tái cấu trúc ngân hàng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh 15

1.5 Kinh nghiệm tái cấu trúc của một số ngân hàng trên thế giới 16

1.5.1. Trường hợp các ngân hàng Trung Quốc và các nước Đông Âu 16

1.5.2. Trường hợp các ngân hàng Nhật Bản 19

1.5.3. Trường hợp ngân hàng Barings của Anh 21

CHƯƠNG 2:

THỰC TRẠNG CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG

MẠI LIÊN DOANH 23

2.1. Tóm lược quá trình hình thành các NH TMLD tại Việt Nam 23

2.2. Thực trạng hoạt động của các ngân hàng liên doanh 24

2.2.1. Hoạt động huy động vốn và cho vay 24

2.2.2 Lĩnh vực cung ứngdịch vụ thanh toán 28

2.2.3. Lĩnh vực dịch vụ thẻ 29

2.2.4. Lĩnh vực chi trả kiều hối 30

2.2.5. Lĩnh vực dịch vụ mới 30

2.2.6. Sự gia tăng tốc độ mở rộng chi nhánh 31

2.2.7. Hoạt động đầu tưđổi mới công nghệ 31

2.3. Đánh giá năng lực cạnh tranh của các NHTM liên doanh 32

2.3.1. Năng lực tài chính 32

2.3.1.1. Quy mô vốn và mức độ an toàn vốn 32

2.3.1.2. Chất lượng tài sản có 35

2.3.1.3. Mức sinh lợi 35

2.3.1.4. Khả năng thanh khoản 37

2.3.2. Năng lực công nghệ 38

2.3.2.1. Trình độ trang thiết bị máy móc và công nghệ 38

2.3.2.2. Năng lực khai thác trang thiết bị công nghệ 39

2.3.3. Nguồn nhân lực 39

2.3.4. Cơ cấu tổ chức và năng lực quản lý 40

2.4. Một số nguyên nhân chính hạn chế năng lực cạnh tranh của ngân

hàng thương mại liên doanh trong thời gian qua 41

2.4.1. Sự thay đổi thành viên liên doanh phía nước ngoài 41

2.4.2. Ngân hàng nước ngoài trong liên doanh có xu hướng mở chi

nhánh hoặc ngân hàng con 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam hơn là

đầu tư vào liên doanh. 42

2.4.3. Nguồn vốn chủ sở hữu thấp không đáp ứng được nhu cầu tăng

trưởng 42

2.4.4. Mạng lưới chi nhánh ít chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn 43

2.4.5. Sản phẩm, dịchvụ cung cấp chưa phong phú, đa dạng 43

2.4.6. Chưa chú trọng hoạt động xúctiến và truyền thông, thương hiệu

còn ít được biết đến đối với công chúng 43

2.4.7. Chưa có một chiến lược hay định hướng phát triển cụ thể 44

CHƯƠNG 3:

GIẢI PHÁP TÁI CẤU TRÚC NHTM LD NHẰM NÂNG CAO NĂNG 45

LỰC CẠNH TRANH TRONG GIAI ĐOẠN HỘI NHẬP QUỐC TẾ

3.1. Những cơ hội và thách thức của các Ngân hàng thương mại Việt

Nam nói chung và Ngân hàng liên doanh nói riêng trong quá trình hội nhập 45

3.1.1. Cơ hội của các NHTM Việt Nam 45

3.1.2. Thách thức đối với các NHTM Việt Nam 46

3.1.3. Mục tiêu phát triển của hệ thống NHTM Việt Nam giai đoạn

hiện nay và tầm nhìn đến năm 2020 48

3.1.4. So sánh tương quan lực lượng của các nhóm NHTM tại Việt

Nam khi hội nhập 50

3.1.4.1. Lợi thế của nhóm các NHTM CP và các NHTM Nhà nước 50

3.1.4.2. Lợi thế của cácngân hàng nước ngoài 51

3.1.4.3. Lợi thế của nhóm NHTM LD 52

3.2. Giải pháp tái cấu trúc NHTM LD nhằm nâng cao năng lực cạnh

tranh trong giai đoạn hội nhập quốc tế 53

3.2.1. Lựa chọn mô hình phát triển cho các NHTM liên doanh 53

3.2.2. Xây dựng chiến lược kinh doanh cụ thể và dài hạn cho ngân hàng liên doanh 55

3.2.3. Tăng vốn tự có, từ đó tăng tiềm lực tài chính cho các NHTM liên doanh 57

3.2.4. Đa dạng hóa các sản phẩm dịchvụ theo hướng tăng tỷ trọng thu

nhập từ dịch vụ, giảm tỷ trọng thu nhập từ tín dụng 58

3.2.4.1. Một số chiến lược sản phẩm có thể áp dụng cho các NHTM liên doanh 58

3.2.4.2. Đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng, một giải pháp nâng cao hiệu

quả hoạt động của NH liên doanh 60

3.2.5. Nâng cao năng lực công nghệ 61

3.2.6. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 63

3.2.6.1. Phương pháp luận năng lực toàn diện 63

3.2.6.2. Xây dựng hệ thống các công cụ và phương tiện để đánh giá nhân viên 64

3.2.6.3. Xây dựng cơ chế đãi ngộ minh bạch có tác dụng khuyến

khích nhân tài và giảm thiểu rủi ro 64

3.2.6.4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học 65

3.2.7. Nâng cao năng lực quản lý 66

3.2.7.1. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự quản lý 66

3.2.7.2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động điều hành 67

3.3. Nhóm giải pháp từ phía Chính Phủ và Ngân hàng nhà nước 68

3.3.1. Tạo lập môi trường thuận lợi hơn cho sự phát triển của các

NHTM tại Việt Nam 68

3.3.2. Tăng cường tính tựchủ, từng bước nới lỏng các quy định mang

tính hành chính, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng hơn cho các ngân hàng 69

3.3.3. Đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống các quy

phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động ngân hàng trong điều kiện hội

nhập 70

PHẦN KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY