Luận văn Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Hồ Chí Minh

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài. 72. Mục tiêu nghiên cứu . 83. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 84. Ý nghĩa của đề tài . 95. Phương pháp nghiên cứu . 96. Nội dung nghiên cứu . 9CHƯƠNG 1TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁ N XUẤT NHẬP KHẨU CỦ ANGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI1.1 VAI TRÒ CỦ A HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN XUẤT NHẬ PKHẨU ĐỐ I VỚ I NHTM . 101.2 CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁ N XUẤ T NHẬP KHẨU VÀHOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG ĐẠI LÝ . 111.2.1 Cá c phương thức thanh toán xuất nhập khẩu . 111.2.1.1 Phương thứ c chuyển tiền – Remittance . 111.2.1.2 Phương thứ c ghi sổ – Open account . 121.2.1.3 Phương thứ c nhờ thu – Payment collection . 131.2.1.4 Phương thứ c tín dụng chứng từ – Document collection . 151.2.2 Hoạt động của ngân hàng đại lý . 211.3 HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LÝ ĐIỀ U CHỈNH PHƯƠNG THỨCTHANH TOÁ N XUẤT NHẬP KHẨU . 22KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 . 27CHƯƠNG 2THỰC TRẠNG HOẠ T ĐỘNG THANH TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU TẠ IHNo&PTNT CHI NHÁNH TP.HCM 2.1 TỔNG QUAN VỀ NHNo&PTNT CHI NHÁ NH TP.HCM . 282.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của NHNo&PTNT Việ t Nam 28 2.1.1.1 Quá trình hình thành và phá t triển . 282.1.1.2 Tó m tắt những thành tích và điểm nổi bật trong hoạt động . 292.1.2 Sự hình thành và phát triển của NHNo&PTNT Chi nhánhTP.HCM . 312.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁ N XUẤT NHẬ PKHẨU TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH TP.HCM . 342.2.1 Tình hình thực hiện hoạt động thanh toán xnk của NHNo&PTNTChi nhánh TP.HCM trong giai đoạn 2003-2007 . 342.2.2 Cơ cấu các mặt hà ng xuất khẩu và nhậ p khẩ u chủ yếu thanhtoán qua NHNo&PTNT Chi nhá nh TP.HCM . 362.2.3 Những rủi ro do tác nghiệ p thường gặp trong hoạt độ ng thanhtoán XNK tại NHNo&PTNT Chi nhánh TP.HCM . 412.2.3.1 Trong phương thứ c tín dụng nhập khẩu . 412.2.3.2 Trong phương thứ c tín dụng xuất khẩu . 422.2.3.3 Trong phương thứ c nhờ thu . 452.2.3.4 Trong phương thứ c chuyển tiền . 462.3 MỘT SỐ HẠN CHẾ TRONG HOẠT ĐỘ NG THANH TOÁN XUẤTNHẬP KHẨ U TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH TP.HCM VÀ NGUYÊ NNHÂN TỒN TẠI . 482.3.1 Một số hạ n chế trong hoạt độ ng thanh toá n xuất nhập khẩu . 48 2.3.2 Nguyên nhân tồn tại của các hạn chế trong hoạt động thanh toánxuất nhập khẩu . 492.3.2.1 Nguyên nhân chủ quan . 492.3.2.2 Nguyên nhân khách quan . 51KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 . 54CHƯƠNG 3GIẢI PHÁP PHÁ T TRIỂ N HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN XUẤT NHẬPKHẨU TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH TP.HCM3.1 NHỮ NG KHÓ KHĂN, THÁCH THỨ C CỦA NHNo&PTNT CHINHÁNH TP.HCM TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM . 55 3.1.1 Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam (Eximbank) . 553.1.2 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) . 573.1.3 Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) . 583.1.4 Ngân hàng HSBC Việ t Nam (Hongkong and Shanghai BankingCorporation) . 603.2 ĐỊNH HƯỚNG PHÁ T TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁ NXUẤT NHẬP KHẨU CỦA NHNo&PTNT CHI NHÁNH TP.HCM . 613.2.1 Cá c mục tiêu kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 của Việt Nam. 613.2.2 Chiến lượ c phát triển của NHNo&PTNT Việt Nam đến năm 2010 . 643.2.3 Định hướ ng phát triển hoạt độ ng thanh toán XNK củaNHNo&PTNT Chi nhánh TP.HCM . 653.3 NHỮ NG GIẢI PHÁ P NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNGTHANH TOÁ N XNK CỦA NHNo&PTNT CHI NHÁNH TP.HCM . 683.3.1 Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp cô ng nghệ thông tin tại ngâ n hà ngnhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu của thờ i đại . 683.3.2 Tăng cườ ng chính sá ch tiế p thị khách hàng . 693.3.3 Đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả cô ng tác đào tạ o nguồn nhânlực đá p ứng yêu cầu của thời đại . 723.3.4 Tăng cườ ng công tác kiểm tra, kiểm soát . 743.4 MỘT SỐ KIẾ N NGHỊ. 743.4.1 Kiến nghị đố i với cá c doanh nghiệp hoạt độ ng kinh doanh xuấ tnhập khẩu . 743.4.2 Kiến nghị đối với NHNo&PTNT Việt Nam . 76KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 . 78KẾT LUẬN . 79

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài. 7

2. Mục tiêu nghiên cứu . 8

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 8

4. Ý nghĩa của đề tài . 9

5. Phương pháp nghiên cứu . 9

6. Nội dung nghiên cứu . 9

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁ N XUẤT NHẬP KHẨU CỦ A

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1 VAI TRÒ CỦ A HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN XUẤT NHẬ P

KHẨU ĐỐ I VỚ I NHTM . 10

1.2 CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁ N XUẤ T NHẬP KHẨU VÀ

HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG ĐẠI LÝ . 11

1.2.1 Cá c phương thức thanh toán xuất nhập khẩu . 11

1.2.1.1 Phương thứ c chuyển tiền – Remittance . 11

1.2.1.2 Phương thứ c ghi sổ – Open account . 12

1.2.1.3 Phương thứ c nhờ thu – Payment collection . 13

1.2.1.4 Phương thứ c tín dụng chứng từ – Document collection . 15

1.2.2 Hoạt động của ngân hàng đại lý . 21

1.3 HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LÝ ĐIỀ U CHỈNH PHƯƠNG THỨC

THANH TOÁ N XUẤT NHẬP KHẨU . 22

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 . 27

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG HOẠ T ĐỘNG THANH TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU TẠ I

HNo&PTNT CHI NHÁNH TP.HCM

2.1 TỔNG QUAN VỀ NHNo&PTNT CHI NHÁ NH TP.HCM . 28

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của NHNo&PTNT Việ t Nam 28

2.1.1.1 Quá trình hình thành và phá t triển . 28

2.1.1.2 Tó m tắt những thành tích và điểm nổi bật trong hoạt động . 29

2.1.2 Sự hình thành và phát triển của NHNo&PTNT Chi nhánh

TP.HCM . 31

2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁ N XUẤT NHẬ P

KHẨU TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH TP.HCM . 34

2.2.1 Tình hình thực hiện hoạt động thanh toán xnk của NHNo&PTNT

Chi nhánh TP.HCM trong giai đoạn 2003-2007 . 34

2.2.2 Cơ cấu các mặt hà ng xuất khẩu và nhậ p khẩ u chủ yếu thanh

toán qua NHNo&PTNT Chi nhá nh TP.HCM . 36

2.2.3 Những rủi ro do tác nghiệ p thường gặp trong hoạt độ ng thanh

toán XNK tại NHNo&PTNT Chi nhánh TP.HCM . 41

2.2.3.1 Trong phương thứ c tín dụng nhập khẩu . 41

2.2.3.2 Trong phương thứ c tín dụng xuất khẩu . 42

2.2.3.3 Trong phương thứ c nhờ thu . 45

2.2.3.4 Trong phương thứ c chuyển tiền . 46

2.3 MỘT SỐ HẠN CHẾ TRONG HOẠT ĐỘ NG THANH TOÁN XUẤT

NHẬP KHẨ U TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH TP.HCM VÀ NGUYÊ N

NHÂN TỒN TẠI . 48

2.3.1 Một số hạ n chế trong hoạt độ ng thanh toá n xuất nhập khẩu . 48

2.3.2 Nguyên nhân tồn tại của các hạn chế trong hoạt động thanh toán

xuất nhập khẩu . 49

2.3.2.1 Nguyên nhân chủ quan . 49

2.3.2.2 Nguyên nhân khách quan . 51

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 . 54

CHƯƠNG 3

GIẢI PHÁP PHÁ T TRIỂ N HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN XUẤT NHẬP

KHẨU TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH TP.HCM

3.1 NHỮ NG KHÓ KHĂN, THÁCH THỨ C CỦA NHNo&PTNT CHI

NHÁNH TP.HCM TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM . 55

3.1.1 Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam (Eximbank) . 55

3.1.2 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) . 57

3.1.3 Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) . 58

3.1.4 Ngân hàng HSBC Việ t Nam (Hongkong and Shanghai Banking

Corporation) . 60

3.2 ĐỊNH HƯỚNG PHÁ T TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁ N

XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NHNo&PTNT CHI NHÁNH TP.HCM . 61

3.2.1 Cá c mục tiêu kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 của Việt Nam. 61

3.2.2 Chiến lượ c phát triển của NHNo&PTNT Việt Nam đến năm 2010 . 64

3.2.3 Định hướ ng phát triển hoạt độ ng thanh toán XNK của

NHNo&PTNT Chi nhánh TP.HCM . 65

3.3 NHỮ NG GIẢI PHÁ P NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG

THANH TOÁ N XNK CỦA NHNo&PTNT CHI NHÁNH TP.HCM . 68

3.3.1 Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp cô ng nghệ thông tin tại ngâ n hà ng

nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu của thờ i đại . 68

3.3.2 Tăng cườ ng chính sá ch tiế p thị khách hàng . 69

3.3.3 Đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả cô ng tác đào tạ o nguồn nhân

lực đá p ứng yêu cầu của thời đại . 72

3.3.4 Tăng cườ ng công tác kiểm tra, kiểm soát . 74

3.4 MỘT SỐ KIẾ N NGHỊ. 74

3.4.1 Kiến nghị đố i với cá c doanh nghiệp hoạt độ ng kinh doanh xuấ t

nhập khẩu . 74

3.4.2 Kiến nghị đối với NHNo&PTNT Việt Nam . 76

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 . 78

KẾT LUẬN . 79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY