Luận văn Giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán xuất nhập khẩu bằng phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh An Giang

MỤC LỤCTÓM TẮT .iMỤC LỤC.iiDANH MỤC HÌNH.ivDANH MỤC BẢNG.ivDANH MỤC CÁC TỪVIẾT TẮT . vCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN. 11.1. Cơsởhình thành đềtài. 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu . 1 1.3. Phương pháp nghiên cứu . 2 1.4. Phạm vi nghiên cứu . 2 1.5. Ý nghĩa nghiên cứu. 2 CHƯƠNG 2: CƠSỞLÝ THUYẾT . 32.1. Thanh toán quốc tế. 3 2.1.1. Khái niệm. 3 2.1.2. Đặc điểm. 3 2.1.3. Các phương thức thanh toán quốc tếthông dụng. 3 2.1.4. Vai trò của thanh toán quốc tế. 3 2.2. Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ. 4 2.2.1. Tín dụng chứng từ. 4 2.2.2. Cơsởpháp lý của phương thức tín dụng chứng từ. 4 2.2.3. Các đối tượng liên quan trong phương thức tín dụng chứng từ. 5 2.2.4. Quy trình thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ. 5 2.2.5. Thưtín dụng. 7 2.2.6. Nội dung của thưtín dụng. 7 2.2.7. Các loại thưtín dụng thông dụng. 8 2.2.8. Đặc điểm của giao dịch thưtín dụng. 10 2.3. Hệthống SWIFT (Societies For Worldwide Interbank Financial Telecommunication - Hội viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu). 11 2.3.1. Sơlược hệthống SWIFT. 11 2.3.2. Một sốloại điện SWIFT thông dụng. 12 CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀNGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (SACOMBANK) - CHI NHÁNH AN GIANG. 133.1. Quá trình hình thành và phát triển ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh An Giang. 13 3.1.1. Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). 13 3.1.2. Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh An Giang. 14 3.2. Cơcấu tốchức và chức năng của các phòng ban. 14 3.2.1. Sơ đồtổchức. 14 3.2.2. Chức năng nhiệm vụcủa từng phòng ban. 16 3.3. Khái quát vềcác sản phẩm dịch vụtại Sacombank An Giang. 18 3.4. Tình hình hoạt động tại Sacombank An Giang trong 2008. 18 3.5. Thuận lợi và khó khăn trong năm 2008. 20 3.5.1. Thuận lợi. 20 3.5.2. Khó khăn. 20 3.6. Một sốchỉtiêu, kếhoạch trong năm 2009 . 21 CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG TÍN DỤNG CHỨNG TỪTẠI SACOMBANK AN GIANG. 224.1. Tình hình kinh tếxã hội và hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh An Giang. 22 4.2. Thanh toán quốc tếtại Sacombank An Giang. 23 4.2.1. Sơlược hoạt động thanh toán quốc tếtại Sacombank. 23 4.2.2. Tình hình thanh toán quốc tếtại Sacombank An Giang. 24 4.3. Tình hình thanh toán tín dụng chứng từtại Sacombank An Giang. 28 4.3.1. Các sản phẩm thanh toán tín dụng chứng từ. 28 4.3.2. Qui trình nghiệp vụthưtín dụng xuất - nhập khẩu. 28 4.3.3. Phí dịch vụthanh toán bằng tín dụng chứng từ. 31 4.3.4. Thanh toán L/C xuất – nhập khẩu. 32 4.3.5. Thu nhập từhoạt động thanh toán bằng L/C. 35 4.3.6. Đội ngũnhân viên. 36 4.3.7. Công tác Marketing tìm kiếm và phát triển khách hàng. 36 4.3.8. Công tác tưvấn và hỗtrợkhách hàng. 36 4.3.9. Công nghệ. 37 4.4. Cơhội và khó khăn thách thức đối với hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu bằng tín dụng chứng từtại Sacombank An Giang. 37 4.4.1. Cơhội. 37 4.4.2. Khó khăn, thách thức. 38 4.5. Đánh giá chung tình hình thanh toán xuất nhập khẩu bằng phương thức tín dụng chứng từtại Sacombank An Giang. 41 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤTHANH TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪTẠI SACOMBANK AN GIANG. 425.1. Định hướng phát triển kinh tếxã hội của tỉnh An Giang. 42 5.2. Định hướng hoạt động của Sacombank An Giang. 42 5.2.1. Về định hướng thực hiện chung. 42 5.2.2. Vềdịch vụ. 42 5.3. Ma trận SWOT. 43 5.4. Giải pháp phát triển thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từtại Sacombank An Giang. 44 5.4.1. Xây dựng chiến lược Marketing, tăng cường chính sách khách hàng. 44 5.4.2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 46 5.4.3. Các giải pháp hỗtrợ. 47 5.4.4. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát. 48 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ. 496.1. Kết luận. 49 6.2. Kiến nghị. 50 6.2.1. Đối với Sacombank An Giang. 50 6.2.2. Đối với Sacombank Hội Sở. 50

MỤC LỤC

TÓM TẮT .i

MỤC LỤC.ii

DANH MỤC HÌNH.iv

DANH MỤC BẢNG.iv

DANH MỤC CÁC TỪVIẾT TẮT . v

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN. 1

1.1. Cơsởhình thành đềtài. 1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu . 1

1.3. Phương pháp nghiên cứu . 2

1.4. Phạm vi nghiên cứu . 2

1.5. Ý nghĩa nghiên cứu. 2

CHƯƠNG 2: CƠSỞLÝ THUYẾT . 3

2.1. Thanh toán quốc tế. 3

2.1.1. Khái niệm. 3

2.1.2. Đặc điểm. 3

2.1.3. Các phương thức thanh toán quốc tếthông dụng. 3

2.1.4. Vai trò của thanh toán quốc tế. 3

2.2. Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ. 4

2.2.1. Tín dụng chứng từ. 4

2.2.2. Cơsởpháp lý của phương thức tín dụng chứng từ. 4

2.2.3. Các đối tượng liên quan trong phương thức tín dụng chứng từ. 5

2.2.4. Quy trình thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ. 5

2.2.5. Thưtín dụng. 7

2.2.6. Nội dung của thưtín dụng. 7

2.2.7. Các loại thưtín dụng thông dụng. 8

2.2.8. Đặc điểm của giao dịch thưtín dụng. 10

2.3. Hệthống SWIFT (Societies For Worldwide Interbank Financial

Telecommunication - Hội viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu). 11

2.3.1. Sơlược hệthống SWIFT. 11

2.3.2. Một sốloại điện SWIFT thông dụng. 12

CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀNGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

(SACOMBANK) - CHI NHÁNH AN GIANG. 13

3.1. Quá trình hình thành và phát triển ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh An Giang. 13

3.1.1. Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). 13

3.1.2. Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh An Giang. 14

3.2. Cơcấu tốchức và chức năng của các phòng ban. 14

3.2.1. Sơ đồtổchức. 14

3.2.2. Chức năng nhiệm vụcủa từng phòng ban. 16

3.3. Khái quát vềcác sản phẩm dịch vụtại Sacombank An Giang. 18

3.4. Tình hình hoạt động tại Sacombank An Giang trong 2008. 18

3.5. Thuận lợi và khó khăn trong năm 2008. 20

3.5.1. Thuận lợi. 20

3.5.2. Khó khăn. 20

3.6. Một sốchỉtiêu, kếhoạch trong năm 2009 . 21

CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN XUẤT NHẬP

KHẨU BẰNG TÍN DỤNG CHỨNG TỪTẠI SACOMBANK AN GIANG. 22

4.1. Tình hình kinh tếxã hội và hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh An Giang. 22

4.2. Thanh toán quốc tếtại Sacombank An Giang. 23

4.2.1. Sơlược hoạt động thanh toán quốc tếtại Sacombank. 23

4.2.2. Tình hình thanh toán quốc tếtại Sacombank An Giang. 24

4.3. Tình hình thanh toán tín dụng chứng từtại Sacombank An Giang. 28

4.3.1. Các sản phẩm thanh toán tín dụng chứng từ. 28

4.3.2. Qui trình nghiệp vụthưtín dụng xuất - nhập khẩu. 28

4.3.3. Phí dịch vụthanh toán bằng tín dụng chứng từ. 31

4.3.4. Thanh toán L/C xuất – nhập khẩu. 32

4.3.5. Thu nhập từhoạt động thanh toán bằng L/C. 35

4.3.6. Đội ngũnhân viên. 36

4.3.7. Công tác Marketing tìm kiếm và phát triển khách hàng. 36

4.3.8. Công tác tưvấn và hỗtrợkhách hàng. 36

4.3.9. Công nghệ. 37

4.4. Cơhội và khó khăn thách thức đối với hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu

bằng tín dụng chứng từtại Sacombank An Giang. 37

4.4.1. Cơhội. 37

4.4.2. Khó khăn, thách thức. 38

4.5. Đánh giá chung tình hình thanh toán xuất nhập khẩu bằng phương thức tín

dụng chứng từtại Sacombank An Giang. 41

CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤTHANH TOÁN XUẤT

NHẬP KHẨU BẰNG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪTẠI

SACOMBANK AN GIANG. 42

5.1. Định hướng phát triển kinh tếxã hội của tỉnh An Giang. 42

5.2. Định hướng hoạt động của Sacombank An Giang. 42

5.2.1. Về định hướng thực hiện chung. 42

5.2.2. Vềdịch vụ. 42

5.3. Ma trận SWOT. 43

5.4. Giải pháp phát triển thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từtại

Sacombank An Giang. 44

5.4.1. Xây dựng chiến lược Marketing, tăng cường chính sách khách hàng. 44

5.4.2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 46

5.4.3. Các giải pháp hỗtrợ. 47

5.4.4. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát. 48

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ. 49

6.1. Kết luận. 49

6.2. Kiến nghị. 50

6.2.1. Đối với Sacombank An Giang. 50

6.2.2. Đối với Sacombank Hội Sở. 50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY