Luận văn Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định hiệu quả tài chính dự án đầu tư tại Sở giao dịch I - Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦUChương 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ THẨM ĐỊNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ1.1. Khái quát chung về dự án đầu tư và thẩm định hiệu quả tài chính dự án đầu tư1.1.1. Dự án đầu tư1.1.1.1. Khái niệm dự án đầu tư1.1.1.2. Phân loại dự án đầu tư1.1.1.3. Vai trò của dự án đầu tư1.1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới dự án đầu tư1.1.2. Thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động của NH1.1.2.1. Khái niệm1.1.2.2. Vai trò của thẩm định dự án đầu tư đối với hoạt động kinh doanh tín dụng của ngân hàng1.1.2.3. Khái quát nội dung thẩm định dự án đầu tư1.2. Vấn đề chất lượng thẩm định hiệu quả tài chính của dự án đầu tư dưới góc nhìn ngân hàng1.2.1. Quan điểm về chất lượng thẩm định hiệu quả tài chính của dự án đầu tư1.2.1.1. Khái niệm chất lượng thẩm định1.2.1.2. Khái niệm hiệu quả tài chính1.2.2. Mối quan hệ của thẩm định hiệu quả tài chính của dự án đầu tư đối với các nội dung khác trong hoạt động thẩm định1.2.3. Vai trò của thẩm định hiệu quả tài chính của dự án đầu tư1.2.3.1. Đối với chủ đầu tư1.2.3.2. Đối với cơ quan có thẩm quyền1.2.3.3. Đối với các NHTM1.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính của dự án đầu tư1.2.4.1. Tổng mức vốn đầu tư cho dự án1.2.4.2. Nguồn vốn và sự đảm bảo nguồn vốn tài trợ cho dự án1.2.4.3. Chi phí, doanh thu và lợi nhuận hàng năm của dự án1.2.4.4. Chỉ tiêu hiện giá thuần ( Net present value-NPV)1.2.4.5. Chỉ tiêu tỷ suất thu hồi nội bộ (IRR-Internal Rate of Return)1.2.4.6. Thời gian thu hồi vốn đầu tư (T)1.2.4.7. Tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tư (Revenue On Investment- ROI)1.2.4.8. Chỉ tiêu điểm hoà vốn (BEP)1.2.4.9. Tỷ số lợi ích- chi phí (B/C)1.2.4.10. Chỉ tiêu độ rủi ro của dự án đầu tư1.2.5. Các nhân tố tác động hiệu quả thẩm định phương diện tài chính của dự án đầu tư1.2.5.1. Môi trường vĩ mô1.2.5.2. Nhân tố chủ quanChương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI SỞ GIAO DỊCH I NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM2.1. Đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội Nói chung và hoạt động ngân hàng nói riêng2.2. Khái quát về ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam và sở giao dịch I2.2.1.Quá trình hình thành và phát triển của NHĐTVPTVN2.2.2. Cơ cấu tổ chức của sở giao dịch I2.2.3. Tình hình hoạt động của sở giao dịch I2.2.3.1. Hoạt động huy động vốn2.2.3.2.Hoạt động sử dụng vốn2.2.3.3. Kết quả kinh doanh2.3. Qui trình thẩm định dự án đầu tư thực hiện tại Sở giao dịch I2.4. Thực trạng công tác thẩm định hiệu quả tài chính của dự án đầu tư tại sở giao dịch I ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam2.4.1. Những kết quả chung trong công tác thẩm định dự án đầu tư2.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính của dự án đầu tư được áp dụng trong khâu thẩm định DAĐT tại SGD I –NHĐTVPTVN2.4.2.1. Giới thiệu dự án đầu tư2.4.2.2. Đánh giá khái quát về chủ đầu tư2.4.3. Những kết quả đạt được2.4.4. Những khó khăn và tồn tại trong hoạt động thẩm định tài chính của dự án đầu tư tại SGD IChương 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI SỞ GIAO DỊCH I - NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM3.1. Định hướng Của sở giao dịch I - ngân hàng đầu tư và phát triển3.1.1. Định hướng chung3.1.2. Định hướng đối với hoạt động thẩm định dự án đầu tư3.2. Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định hiệu quả tài chính dự án đầu tư tại SGD I3.2.1. Đào tạo và phát triển đội ngũ chuyên viên thẩm định3.2.2. Chuyên môn hoá công tác thẩm định hiệu quả tài chính theo một lĩnh vực ngành nghề3.2.3. Quán triệt nguyên tắc “trách nhiệm, nghĩa vụ luôn đi liền với quyền lợi’’3.2.4. Sử dụng hợp lý các chỉ tiêu tài chính cũng như phương pháp đánh giá3.2.5. Xác định chi phí vốn của dự án đầu tư một cách chính xác nhất3.2.6. Thực hiện tốt chính sách khách hàng3.2.7. Phát huy vai trò tư vấn của ngân hàng đối với chủ đầu tư3.2.8. Giảm thiểu thời gian thẩm định dự án3.2.9. Cung cấp tín dụng đi liền các dịch vụ chọn gói cho khách hàng3.2.11. Nâng cao tính quyết định của hiệu quả tài chính của dự án đối với phán quyết cho vay của ngân hàng3.2.12. Phát triển hệ thống công nghệ, thông tin3.2.13. Thúc đẩy hoạt động Marketing trong tài trợ dự án đầu tư3.2.14. Thúc đẩy hợp tác phát triển trên lĩnh vực thẩm định DAĐT3.3. Một số kiến nghị3.3.1. Đối với nhà nước3.3.2. Đối với bộ ngành liên quan3.3.3. Đối với ngân hàng nhà nước3.3.4. Đối với ngân hàng đầu tư và phát triển3.3.5. Đối với chủ đầu tư

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

Chương 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ THẨM ĐỊNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1.1. Khái quát chung về dự án đầu tư và thẩm định hiệu quả tài chính dự án đầu tư

1.1.1. Dự án đầu tư

1.1.1.1. Khái niệm dự án đầu tư

1.1.1.2. Phân loại dự án đầu tư

1.1.1.3. Vai trò của dự án đầu tư

1.1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới dự án đầu tư

1.1.2. Thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động của NH

1.1.2.1. Khái niệm

1.1.2.2. Vai trò của thẩm định dự án đầu tư đối với hoạt động kinh doanh tín dụng của ngân hàng

1.1.2.3. Khái quát nội dung thẩm định dự án đầu tư

1.2. Vấn đề chất lượng thẩm định hiệu quả tài chính của dự án đầu tư dưới góc nhìn ngân hàng

1.2.1. Quan điểm về chất lượng thẩm định hiệu quả tài chính của dự án đầu tư

1.2.1.1. Khái niệm chất lượng thẩm định

1.2.1.2. Khái niệm hiệu quả tài chính

1.2.2. Mối quan hệ của thẩm định hiệu quả tài chính của dự án đầu tư đối với các nội dung khác trong hoạt động thẩm định

1.2.3. Vai trò của thẩm định hiệu quả tài chính của dự án đầu tư

1.2.3.1. Đối với chủ đầu tư

1.2.3.2. Đối với cơ quan có thẩm quyền

1.2.3.3. Đối với các NHTM

1.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính của dự án đầu tư

1.2.4.1. Tổng mức vốn đầu tư cho dự án

1.2.4.2. Nguồn vốn và sự đảm bảo nguồn vốn tài trợ cho dự án

1.2.4.3. Chi phí, doanh thu và lợi nhuận hàng năm của dự án

1.2.4.4. Chỉ tiêu hiện giá thuần ( Net present value-NPV)

1.2.4.5. Chỉ tiêu tỷ suất thu hồi nội bộ (IRR-Internal Rate of Return)

1.2.4.6. Thời gian thu hồi vốn đầu tư (T)

1.2.4.7. Tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tư (Revenue On Investment- ROI)

1.2.4.8. Chỉ tiêu điểm hoà vốn (BEP)

1.2.4.9. Tỷ số lợi ích- chi phí (B/C)

1.2.4.10. Chỉ tiêu độ rủi ro của dự án đầu tư

1.2.5. Các nhân tố tác động hiệu quả thẩm định phương diện tài chính của dự án đầu tư

1.2.5.1. Môi trường vĩ mô

1.2.5.2. Nhân tố chủ quan

Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI SỞ GIAO DỊCH I NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

2.1. Đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội Nói chung và hoạt động ngân hàng nói riêng

2.2. Khái quát về ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam và sở giao dịch I

2.2.1.Quá trình hình thành và phát triển của NHĐTVPTVN

2.2.2. Cơ cấu tổ chức của sở giao dịch I

2.2.3. Tình hình hoạt động của sở giao dịch I

2.2.3.1. Hoạt động huy động vốn

2.2.3.2.Hoạt động sử dụng vốn

2.2.3.3. Kết quả kinh doanh

2.3. Qui trình thẩm định dự án đầu tư thực hiện tại Sở giao dịch I

2.4. Thực trạng công tác thẩm định hiệu quả tài chính của dự án đầu tư tại sở giao dịch I ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

2.4.1. Những kết quả chung trong công tác thẩm định dự án đầu tư

2.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính của dự án đầu tư được áp dụng trong khâu thẩm định DAĐT tại SGD I –NHĐTVPTVN

2.4.2.1. Giới thiệu dự án đầu tư

2.4.2.2. Đánh giá khái quát về chủ đầu tư

2.4.3. Những kết quả đạt được

2.4.4. Những khó khăn và tồn tại trong hoạt động thẩm định tài chính của dự án đầu tư tại SGD I

Chương 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI SỞ GIAO DỊCH I - NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

3.1. Định hướng Của sở giao dịch I - ngân hàng đầu tư và phát triển

3.1.1. Định hướng chung

3.1.2. Định hướng đối với hoạt động thẩm định dự án đầu tư

3.2. Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định hiệu quả tài chính dự án đầu tư tại SGD I

3.2.1. Đào tạo và phát triển đội ngũ chuyên viên thẩm định

3.2.2. Chuyên môn hoá công tác thẩm định hiệu quả tài chính theo một lĩnh vực ngành nghề

3.2.3. Quán triệt nguyên tắc “trách nhiệm, nghĩa vụ luôn đi liền với quyền lợi’’

3.2.4. Sử dụng hợp lý các chỉ tiêu tài chính cũng như phương pháp đánh giá

3.2.5. Xác định chi phí vốn của dự án đầu tư một cách chính xác nhất

3.2.6. Thực hiện tốt chính sách khách hàng

3.2.7. Phát huy vai trò tư vấn của ngân hàng đối với chủ đầu tư

3.2.8. Giảm thiểu thời gian thẩm định dự án

3.2.9. Cung cấp tín dụng đi liền các dịch vụ chọn gói cho khách hàng

3.2.11. Nâng cao tính quyết định của hiệu quả tài chính của dự án đối với phán quyết cho vay của ngân hàng

3.2.12. Phát triển hệ thống công nghệ, thông tin

3.2.13. Thúc đẩy hoạt động Marketing trong tài trợ dự án đầu tư

3.2.14. Thúc đẩy hợp tác phát triển trên lĩnh vực thẩm định DAĐT

3.3. Một số kiến nghị

3.3.1. Đối với nhà nước

3.3.2. Đối với bộ ngành liên quan

3.3.3. Đối với ngân hàng nhà nước

3.3.4. Đối với ngân hàng đầu tư và phát triển

3.3.5. Đối với chủ đầu tư

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY