Luận văn Giải pháp mở rộng và hoàn thiện công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh - VPBank

MỤC LỤC BẢNG CÁC KÍ TỰ VI ẾT TẮTLỜI MỞ ĐẦU . .1CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT. 21.1 Khái niệm và nguyên tắc cơ bản về thanh toán không dùng tiền mặt. 21.1.1 Khái niệm thanh toán không dùng tiền mặt 21.1.2 Các nguyên tắc cơ bản về thanh toán không dùng tiền mặt. 21.2 Vai trò của thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế 31.3 Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt 41.3.1.Thanh toán bằng séc. 41.3.2 Thanh toán bằng Uỷ nhiệm thu 71.3.3 Thanh toán bằng Uỷ nhiệm chi - Chuyển tiền. 81.3.4 Thanh toán bằng thẻ thanh toán. 91.3.5. TT bằng thư tín dụng. 101.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến dịch vụ thanh toán không dùng tiển mặt qua ngân hàng. 1.4.1 Các nhân tố bên ngoài ngân hàng. 111.4.2 Các nhân tố bên trong ngân hàng 11CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH 132.1 Khái quát về NHTMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 132.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của NHTMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 2.1.2 Cơ cấu tổ chức của NHTMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 14 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 152.2 Thực trạng công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 172.2.1 Tình hình thanh toán tại NHTMCP các doanh nghiệp ngoài quốcdoanh172.2.2 Tình hình sử dụng các thể thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 202.3 Đánh giá về dịch vụ thanh toán không dùng tiến mặt tại Ngân hàng TMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 262.3.1 Những kết quả đạt được 262.3.2 Những tồn tại và nguyên nhân 27CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP MỞ RỘNG VÀ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT CỦA NHTMCP CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH 283.1 Định hướng phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt của Ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 283.2 Một số giải pháp nhằm mở rộng và hoàn thiện dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt 303.2.1 Nhóm giải pháp mở rộng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. 303.2.2 Nhóm giải pháp hoàn thiện dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt 313.2.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên 323. 3 Một vài kiến nghị

MỤC LỤC

BẢNG CÁC KÍ TỰ VI ẾT TẮT

LỜI MỞ ĐẦU . .1

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT. 2

1.1 Khái niệm và nguyên tắc cơ bản về thanh toán không dùng tiền mặt. 2

1.1.1 Khái niệm thanh toán không dùng tiền mặt 2

1.1.2 Các nguyên tắc cơ bản về thanh toán không dùng tiền mặt. 2

1.2 Vai trò của thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế 3

1.3 Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt 4

1.3.1.Thanh toán bằng séc. 4

1.3.2 Thanh toán bằng Uỷ nhiệm thu 7

1.3.3 Thanh toán bằng Uỷ nhiệm chi - Chuyển tiền. 8

1.3.4 Thanh toán bằng thẻ thanh toán. 9

1.3.5. TT bằng thư tín dụng. 10

1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến dịch vụ thanh toán không dùng tiển mặt qua ngân hàng.

1.4.1 Các nhân tố bên ngoài ngân hàng. 11

1.4.2 Các nhân tố bên trong ngân hàng 11

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH 13

2.1 Khái quát về NHTMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 13

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của NHTMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh

2.1.2 Cơ cấu tổ chức của NHTMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 14

2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 15

2.2 Thực trạng công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 17

2.2.1 Tình hình thanh toán tại NHTMCP các doanh nghiệp ngoài quốcdoanh17

2.2.2 Tình hình sử dụng các thể thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 20

2.3 Đánh giá về dịch vụ thanh toán không dùng tiến mặt tại Ngân hàng TMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 26

2.3.1 Những kết quả đạt được 26

2.3.2 Những tồn tại và nguyên nhân 27

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP MỞ RỘNG VÀ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT CỦA NHTMCP CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH 28

3.1 Định hướng phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt của Ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 28

3.2 Một số giải pháp nhằm mở rộng và hoàn thiện dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt 30

3.2.1 Nhóm giải pháp mở rộng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. 30

3.2.2 Nhóm giải pháp hoàn thiện dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt 31

3.2.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên 32

3. 3 Một vài kiến nghị

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY