Luận văn Giải pháp mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hưng Yên

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG 1 3DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH VÀ VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI 3QUỐC DOANH 3I. DNNQD trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam 31. Khái niệm, phân loại, đặc điểm và vai trò của DNNQD trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam 31.1. Khái niệm về DNNQD 31.2. Phân loại DNNQD 31.3. Đặc điểm của DNNQD ở Việt Nam 41.4. Vai trò của các DNNQD trong tiến trình đổi mới 72. Thuận lợi và khó khăn của DNNQD trong quá trình đổi mới 102.1. Thuận lợi 102.2. Khó khăn 113. Các nguồn vốn của DNNQD 133.1. Vốn tự có 133.2. Nguồn vốn đi vay 14II. tín dụng ngân hàng đối với các DNNQD 151. Khái niệm tín dụng ngân hàng 152. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với DNNQD 163. Các hình thức cho vay 174. Các nhân tố ảnh hưởng tới việc mở rộng cho vay đối với DNNQD 194.1. Các nhân tố khách quan 194.2. Các nhân tố chủ quan 215. Sự cần thiết phải mở rộng cho vay đối với DNNQD ở nước ta 25CHƯƠNG 2 28THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO BAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT 28TỈNH HƯNG YÊN 28I. khái quát về chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Hưng Yên 282. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Hưng Yên 283. Một số tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Hưng Yên 293.1. Công tác huy động vốn 303.2. Công tác cho vay 323.3. Tình hình hoạ đông kinh doanh của NHNo tỉnh Hưng Yên trong năm 2005 vừa qua 353.3.1. Nguồn vốn 363.3.2. Dư nợ cho vay 373.3.3. Các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ 383.3.4. Hoạt động kế toán thanh toán- Ngân quỹ 393.3.5. Trích lập quỹ dự phòng, xử lý rủi ro và thu hồi nợ đã xử lý rủi ro 403.3.6. Kết quả tài chính 403.3.7. Công tác tin học 403.3.8. Công tác TCCB và đào tạo, thi đua khen thưởng 413.3.9. Công tác Thẩm định và hoạt động Tiếp thị 423.3.10. Công tác XDCB và mua sắm tài sản 43II - thực trạng hoạt động tín dụng đối với các DNNQD tại chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Hưng Yên 471. Đặc điểm của DNNQD trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 472. Thực trạng hoạt động cho vay đối với DNNQD tại chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Hưng Yên 482.1. Tình hình biến động số lượng khách hàng và cơ cấu ngành nghề kinh doanh 482.2. Doanh số cho vay và dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế 492.3. Cơ cấu cho vay theo thời hạn 512.4. Cơ cấu cho vay theo loại tiền 512.5. Tình hình nợ quá hạn đối với DNNQD 523. Đánh giá hoạt động cho vay đối với DNNQD của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Hưng Yên 533.1. Những kết quả đã đạt được 533.2. Những tồn tại và nguyên nhân 53CHƯƠNG 3 59GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI 59DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT 59TỈNH HƯNG YÊN 59I. Quan điểm về mở rộng tín dụng của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Hưng yên 59II. Giải pháp chủ yếu để mở rộng cho vay đối với DNNQD tại chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Hưng Yên 611. Tăng cường khai thác nguồn vốn theo cơ cấu hợp lý 612. Xây dựng và triển khai chiến lược Marketing trong đó trọng tâm là chính sách khách hàng 623. Hoàn thiện cơ chế chính sách tín dụng đối với DNNQD 634. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định tín dụng 655. Tăng cường công tác kiểm tra sau khi cho vay 676. Đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cho chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Hưng Yên 677. Hiện đại hoá công nghệ Ngân hàng 698. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ 709. Xử lý vấn đề nợ quá hạn 71III. Kiến nghị 721. Kiến nghị đối Nhà nước 722. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước 733. Kiến nghị đối với NHNo&PTNT Việt Nam 74KẾT LUẬN 75DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 76BẢNG KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT 77

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 3

DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH VÀ VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI 3

QUỐC DOANH 3

I. DNNQD trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam 3

1. Khái niệm, phân loại, đặc điểm và vai trò của DNNQD trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam 3

1.1. Khái niệm về DNNQD 3

1.2. Phân loại DNNQD 3

1.3. Đặc điểm của DNNQD ở Việt Nam 4

1.4. Vai trò của các DNNQD trong tiến trình đổi mới 7

2. Thuận lợi và khó khăn của DNNQD trong quá trình đổi mới 10

2.1. Thuận lợi 10

2.2. Khó khăn 11

3. Các nguồn vốn của DNNQD 13

3.1. Vốn tự có 13

3.2. Nguồn vốn đi vay 14

II. tín dụng ngân hàng đối với các DNNQD 15

1. Khái niệm tín dụng ngân hàng 15

2. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với DNNQD 16

3. Các hình thức cho vay 17

4. Các nhân tố ảnh hưởng tới việc mở rộng cho vay đối với DNNQD 19

4.1. Các nhân tố khách quan 19

4.2. Các nhân tố chủ quan 21

5. Sự cần thiết phải mở rộng cho vay đối với DNNQD ở nước ta 25

CHƯƠNG 2 28

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO BAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT 28

TỈNH HƯNG YÊN 28

I. khái quát về chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Hưng Yên 28

2. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Hưng Yên 28

3. Một số tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Hưng Yên 29

3.1. Công tác huy động vốn 30

3.2. Công tác cho vay 32

3.3. Tình hình hoạ đông kinh doanh của NHNo tỉnh Hưng Yên trong năm 2005 vừa qua 35

3.3.1. Nguồn vốn 36

3.3.2. Dư nợ cho vay 37

3.3.3. Các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ 38

3.3.4. Hoạt động kế toán thanh toán- Ngân quỹ 39

3.3.5. Trích lập quỹ dự phòng, xử lý rủi ro và thu hồi nợ đã xử lý rủi ro 40

3.3.6. Kết quả tài chính 40

3.3.7. Công tác tin học 40

3.3.8. Công tác TCCB và đào tạo, thi đua khen thưởng 41

3.3.9. Công tác Thẩm định và hoạt động Tiếp thị 42

3.3.10. Công tác XDCB và mua sắm tài sản 43

II - thực trạng hoạt động tín dụng đối với các DNNQD tại chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Hưng Yên 47

1. Đặc điểm của DNNQD trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 47

2. Thực trạng hoạt động cho vay đối với DNNQD tại chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Hưng Yên 48

2.1. Tình hình biến động số lượng khách hàng và cơ cấu ngành nghề kinh doanh 48

2.2. Doanh số cho vay và dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế 49

2.3. Cơ cấu cho vay theo thời hạn 51

2.4. Cơ cấu cho vay theo loại tiền 51

2.5. Tình hình nợ quá hạn đối với DNNQD 52

3. Đánh giá hoạt động cho vay đối với DNNQD của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Hưng Yên 53

3.1. Những kết quả đã đạt được 53

3.2. Những tồn tại và nguyên nhân 53

CHƯƠNG 3 59

GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI 59

DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT 59

TỈNH HƯNG YÊN 59

I. Quan điểm về mở rộng tín dụng của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Hưng yên 59

II. Giải pháp chủ yếu để mở rộng cho vay đối với DNNQD tại chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Hưng Yên 61

1. Tăng cường khai thác nguồn vốn theo cơ cấu hợp lý 61

2. Xây dựng và triển khai chiến lược Marketing trong đó trọng tâm là chính sách khách hàng 62

3. Hoàn thiện cơ chế chính sách tín dụng đối với DNNQD 63

4. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định tín dụng 65

5. Tăng cường công tác kiểm tra sau khi cho vay 67

6. Đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cho chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Hưng Yên 67

7. Hiện đại hoá công nghệ Ngân hàng 69

8. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ 70

9. Xử lý vấn đề nợ quá hạn 71

III. Kiến nghị 72

1. Kiến nghị đối Nhà nước 72

2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước 73

3. Kiến nghị đối với NHNo&PTNT Việt Nam 74

KẾT LUẬN 75

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 76

BẢNG KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT 77

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY