Luận văn Giải pháp hoàn thiện và phát triển hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn đông Hà Nội

MỤC LỤC CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪI. HOẠT ĐỘNG TTQT CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ VAI TRÒ CỦA TTQT1.1. Khái quá về NHTM1.2. Khái quát về hoạt động TTQT của NHTM1.2.1. TTQT và sự hình thành phát triển của hoạt động TTQTtại NHTM.1.2.2. Vai trò của thanh toán Quốc tế1.3. Các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu được áp dụng trong TMQT1.3.1. Phương thức chuyển tiền1.3.2. Phương thức ghi sổ1.3.3. Phương thức nhờ thu1.3.4. Phương thức tín dụng chứng từII. THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ2.1. Khái niệm và quy trình nghiệp vụ2.2. Thư tín dụng là công cụ quan trọng của phương thức thanh toán TDCT2.1.1. Khái niêm về thư tín dụng2.2.2. Những nội dung cơ bản của một L/C2.2.3. Phân loại L/C2.3. Trách nhiệm quyền hạn của các bên tham gia thanh toán theo phương thức TDCT2.4. Những rủi ro đối với NHTM trong thanh toán bằng phương thức TDCTCHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐÔNG HÀ NỘII. TỔNG QUAN VỀ NHNO &PTNT ĐÔNG HÀ NỘI.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của NHNo&PTNT Đông Hà Nội.1.2. Chức năng,nhiệm vụ,quyền hạn, của NH Đông Hà Nội.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh1.4. Nguồn lực của Ngân hàng1.4.1. Tình hình huy động vốn1.4.2. Tình hình đầu tư vốn1.4.2. Tình hình nợ quá hạn 1.4.4. Tình hình kinh doanh ngoại tệ1.4.5. Kết quả tài chínhII. QUY TRÌNH THANH TOÁN L/C XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NHNo ĐÔNG HÀ NỘI2.1. Quy trình thanh toán L/C Nhập khẩu2.1.1. L/C Nhập khẩu trả ngay2.1.2. L/C nhập khẩu trả chậm2.2. Quy trình thanh toán L/C xuất khẩu2.3. Các loại L/C được nhà xuất nhập khẩu và NHNo Đông Hà Nội áp dụng2.4. Phí dịch vụ thanh toán quốc tế tại NHNo Đông HàNội:III. TÌNH HÌNH THANH TOÁN THEO PHƯƠNG THỨC TDCT TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG HÀ NỘI1.1. Tình hình cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế:1.2. Tình hình hoạt động thanh toán thực hiện kinh doanh theo phương thức TDCT1.2.1. Phát hành và thanh toán L/C nhập khẩu1.2.2. Thông báo và thanh toán L/C xuất khẩu1.3. Đánh giá kết quả hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức TDCT tại NHNo Đông Hà Nội1.3.1. Những kết quả đã đạt được1.3.1.1. Phí thu được từ dịch vụ TTQT theo phương thức TDCT:1.3.1.2. Dịch vụ TTQT theo phương thức TDCT góp phần thúc đẩy hoạt động của các bộ phận khác1.3.1.3. Xây dựng được quy trình nghiệp vụ thanh toán1.3.1.4. Tạo được niềm tin của khách hàng trong thanh toán đồng thời thu hút thêm được những khách hàng mới1.3.1.5. Thực hiện tốt công tác tự đào tao, hướng dẫn nghiệp vụ cho các cán bộ và hỗ trợ cho các chi nhánh1.3.1.6. Làm tốt công tác. giữ vững doanh số và khối lượng giao dịch:1.3.2. Những hạn chế trong hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức TDCT1.3.2.1. Những hạn chế do nguyên nhân khách quan1.3.2.2. Những hạn chế cần khắc phục từ phía NHNo Đông Hà NộiCHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐÔNG HÀ NỘII. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH ĐỐI NGOẠI CỦA NHNO ĐÔNG HÀ NỘI TRONG NHỮNG NĂM TỚI1.1. Định hướng chung về kinh doanh đối ngoại của NHNo VN1.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động TTQT theo phương thức TDCT tại NHNo&PTNT Đông Hà Nội1.2.1. Tạo nguồn ngoại tệ,đẩy mạnh hoạt động thu hút ngoại tệ đủ để đáp ứng TTQT nói chung và theo phương thức TDCT nói riêng1.2.2. Nâng cao chất lượng và đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ nhằm thu hút khách hàng và tăng khả năng cạnh tranh1.2.3. Xây dựng kế hoạch đào tạo các nghiệp vụ để nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ1.2.4. Xây dựng chính sách khách hàng và kế hoạch đẩy mạnh công tác tiếp thị1.2.5. Giải pháp hạn chế rủi ro trong trong thanh toán theo phương thức TDCTII. KIẾN NGHỊ VỚI CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG1.1. Kiến nghị đối với ngân hàng Nông nghiệp và các cơ quan chức năng khác1.2. Kiến nghị với NHNo&PTNT Viêt Nam

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ

I. HOẠT ĐỘNG TTQT CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ VAI TRÒ CỦA TTQT

1.1. Khái quá về NHTM

1.2. Khái quát về hoạt động TTQT của NHTM

1.2.1. TTQT và sự hình thành phát triển của hoạt động TTQTtại NHTM.

1.2.2. Vai trò của thanh toán Quốc tế

1.3. Các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu được áp dụng trong TMQT

1.3.1. Phương thức chuyển tiền

1.3.2. Phương thức ghi sổ

1.3.3. Phương thức nhờ thu

1.3.4. Phương thức tín dụng chứng từ

II. THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ

2.1. Khái niệm và quy trình nghiệp vụ

2.2. Thư tín dụng là công cụ quan trọng của phương thức thanh toán TDCT

2.1.1. Khái niêm về thư tín dụng

2.2.2. Những nội dung cơ bản của một L/C

2.2.3. Phân loại L/C

2.3. Trách nhiệm quyền hạn của các bên tham gia thanh toán theo phương thức TDCT

2.4. Những rủi ro đối với NHTM trong thanh toán bằng phương thức TDCT

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐÔNG HÀ NỘI

I. TỔNG QUAN VỀ NHNO &PTNT ĐÔNG HÀ NỘI.

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của NHNo&PTNT Đông Hà Nội.

1.2. Chức năng,nhiệm vụ,quyền hạn, của NH Đông Hà Nội.

1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh

1.4. Nguồn lực của Ngân hàng

1.4.1. Tình hình huy động vốn

1.4.2. Tình hình đầu tư vốn

1.4.2. Tình hình nợ quá hạn

1.4.4. Tình hình kinh doanh ngoại tệ

1.4.5. Kết quả tài chính

II. QUY TRÌNH THANH TOÁN L/C XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NHNo ĐÔNG HÀ NỘI

2.1. Quy trình thanh toán L/C Nhập khẩu

2.1.1. L/C Nhập khẩu trả ngay

2.1.2. L/C nhập khẩu trả chậm

2.2. Quy trình thanh toán L/C xuất khẩu

2.3. Các loại L/C được nhà xuất nhập khẩu và NHNo Đông Hà Nội áp dụng

2.4. Phí dịch vụ thanh toán quốc tế tại NHNo Đông HàNội:

III. TÌNH HÌNH THANH TOÁN THEO PHƯƠNG THỨC TDCT TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG HÀ NỘI

1.1. Tình hình cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế:

1.2. Tình hình hoạt động thanh toán thực hiện kinh doanh theo phương thức TDCT

1.2.1. Phát hành và thanh toán L/C nhập khẩu

1.2.2. Thông báo và thanh toán L/C xuất khẩu

1.3. Đánh giá kết quả hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức TDCT tại NHNo Đông Hà Nội

1.3.1. Những kết quả đã đạt được

1.3.1.1. Phí thu được từ dịch vụ TTQT theo phương thức TDCT:

1.3.1.2. Dịch vụ TTQT theo phương thức TDCT góp phần thúc đẩy hoạt động của các bộ phận khác

1.3.1.3. Xây dựng được quy trình nghiệp vụ thanh toán

1.3.1.4. Tạo được niềm tin của khách hàng trong thanh toán đồng thời thu hút thêm được những khách hàng mới

1.3.1.5. Thực hiện tốt công tác tự đào tao, hướng dẫn nghiệp vụ cho các cán bộ và hỗ trợ cho các chi nhánh

1.3.1.6. Làm tốt công tác. giữ vững doanh số và khối lượng giao dịch:

1.3.2. Những hạn chế trong hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức TDCT

1.3.2.1. Những hạn chế do nguyên nhân khách quan

1.3.2.2. Những hạn chế cần khắc phục từ phía NHNo Đông Hà Nội

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐÔNG HÀ NỘI

I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH ĐỐI NGOẠI CỦA NHNO ĐÔNG HÀ NỘI TRONG NHỮNG NĂM TỚI

1.1. Định hướng chung về kinh doanh đối ngoại của NHNo VN

1.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động TTQT theo phương thức TDCT tại NHNo&PTNT Đông Hà Nội

1.2.1. Tạo nguồn ngoại tệ,đẩy mạnh hoạt động thu hút ngoại tệ đủ để đáp ứng TTQT nói chung và theo phương thức TDCT nói riêng

1.2.2. Nâng cao chất lượng và đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ nhằm thu hút khách hàng và tăng khả năng cạnh tranh

1.2.3. Xây dựng kế hoạch đào tạo các nghiệp vụ để nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ

1.2.4. Xây dựng chính sách khách hàng và kế hoạch đẩy mạnh công tác tiếp thị

1.2.5. Giải pháp hạn chế rủi ro trong trong thanh toán theo phương thức TDCT

II. KIẾN NGHỊ VỚI CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG

1.1. Kiến nghị đối với ngân hàng Nông nghiệp và các cơ quan chức năng khác

1.2. Kiến nghị với NHNo&PTNT Viêt Nam

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY