Luận văn Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp I

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 5

Chương 1: Lý luận chung về đẩy mạnh xuất khẩu .7

1.1. Một số khái niệm .7

1.1.1. Xuất khẩu .7

1.1.2. Đẩy mạnh xuất khẩu 8

1.2. Vai trò của đẩy mạnh xuất khẩu .8

1.2.1. Đối với nền kinh tế quốc gia 8

1.2.2. Đối với doanh nghiệp .9

1.3. Các chỉ tiêu đánh giá thúc đẩy xuất khẩu của doanh nghiệp 10

1.3.1. Hiệu quả kinh doanh xuất khẩu 10

1.3.2. Lợi nhuận từ hoạt động xuất khẩu . 11

1.3.3. Uy tín, danh tiếng của doanh nghiệp và của sản phẩm 11

1.3.4. Cơ cấu sản phẩm xuất khẩu 12

1.3.5. Thời gian đáp ứng nhu cầu của khách hàng 13

1.4. Các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu 13

1.4.1. Đối với sản phẩm .13

1.4.1.1. Hoàn thiện hệ thống khai thác nguồn hàng và bảo quản hàng hoá .13

1.4.1.2. Nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm 14

1.4.1.3. Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại 15

1.4.2. Đối với thị trường 16

1.4.2.1. Hoàn thiện hệ thống nghiên cứu thị trường .16

1.4.2.2. Mở rộng thị trường mới, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với thị trường cũ 18

1.4.2.3. Hoàn thiện và phát triển các kênh phân phối, không qua nhiều khâu trung gian 18

1.4.2.4. Đa dạng hoá các hình thức xuất khẩu 18

1.4.3. Đối với nguồn nhân lực .19

1.4.3.1. Hoàn thiện hệ thống tổ chức 19

1.4.3.2. Xây dựng văn hoá kinh doanh .19

1.4.3.3. Nâng cao trình độ nghiệp vụ 20

1.4.3.4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh .20

Chương 2: Thực trạng đẩy mạnh xuất khẩu cà phê của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp I .21

2.1. Tổng quan về công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp I .21

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 21

2.1.1.1. Lịch sử hình thành .21

2.1.1.2. Quá trình phát triển 23

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của công ty .25

2.1.2.1. Chức năng của công ty .25

2.1.2.2. Nhiệm vụ của công ty 26

2.1.2.3. Quyền hạn .26

2.1.2.4. Cơ cấu tổ chức của công ty 27

2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 31

2.1.3.1 Lĩnh vực kinh doanh .31

2.1.3.2. Thị trường .32

2.1.3.3. Vốn và nguồn lực tài chính 32

2.1.3.4 Nguồn lực lao động 34

2.1.3.5. Cơ sở vật chất kỹ thuật .35

2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm qua 36

2.2. Thực trạng xuất khẩu cà phê của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp I .39

2.2.1. Đặc điểm của mặt hàng cà phê 39

2.2.2. Tình hình xuất khẩu cà phê của công ty .40

2.2.2.1. Sản lượng xuất khẩu .40

2.2.2.2. Thị trường xuất khẩu .43

2.2.3. Đánh giá tình hình xuất khẩu cà phê của công ty .44

2.2.3.1. Điểm mạnh 44

2.2.3.2. Điểm yếu 46

2.3. Các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu mà công ty đã thực hiện .48

2.3.1. Thực hiện tốt nghiệp vụ xuất khẩu cà phê 48

2.3.1.1. Chuẩn bị giao dịch .48

2.3.1.2. Hoạt động giao dịch, đàm phán ký kết hợp đồng xuất khẩu cà phê .49

2.3.1.3. Thực hiện hợp đồng xuất khẩu cà phê của công ty .51

2.3.2. Hoạt động thu mua cà phê của công ty 52

2.3.3. Chỉ áp dụng hình thức xuất khẩu trực tiếp .53

2.3.4. Duy trì và nâng cao uy tín trên thị trường truyền thống .55

Chương 3: Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp I 55

3.1. Phương hướng và mục tiêu xuất khẩu cà phê của công ty trong thời gian tới.55

3.2. Một số giải pháp đối với công ty .56

3.2.1. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường 57

3.2.2. Nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm bằng việc tăng cường khâu chế biến .58

3.2.3. Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại .59

3.2.4. Công tác thu mua tạo nguồn hàng .60

3.2.5. Hoàn thiện hệ thống tổ chức và nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác xuất khẩu cà phê 62

3.2.6. Hoàn thiện và phát triển các kênh phân phối, không qua nhiều khâu trung gian 63

3.2.7. Đa dạng hoá các hình thức xuất khẩu .64

3.2.8. Ứng dụng cộng nghệ thông tin trong kinh doanh 64

3.3. Một số kiến nghị đối với Nhà nước .65

3.3.1. Nhóm giải pháp mở rộng thị trường .66

3.3.2. Nhóm giải pháp về nâng cao chất lượng trong khâu trồng và thu hoạch .66

3.3.3. Nhóm giải pháp chính sách vĩ mô đối với người nông dân .67

KẾT LUẬN 69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY