Luận văn Du lịch Nghệ An trong thời kỳ hội nhập

MỤC LỤC  Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DU LỊCH TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 7 1.1. Du lịch và đặc điểm của du lịch trong hội nhập kinh tế quốc tế 7 1.2. Vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ hội nhập 18 1.3. Kinh nghiệm của một số tỉnh, thành phố và một số nước trong khu vực để phát triển dịch vụ du lịch 25 Chương 2: THỰC TRẠNG DU LỊCH NGHỆ AN THỜI KỲ 2002-2007 39 2.1. Những tiềm năng và lợi thế của Nghệ An cho phát triển du lịch 39 2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh du lịch Nghệ An thời kỳ 2002-2007 57 2.3. Những vấn đề đặt ra cần tháo gỡ để phát triển du lịch Nghệ An 81 2.4. Những nguyên nhân dẫn đến các tồn tại cản trở phát triển ngành du lịch ở Nghệ An 83 Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN DU LỊCH NGHỆ AN THỜI KỲ 2008-2020 85 3.1. Những quan điểm và phương hướng chủ yếu phát triển du lịch Nghệ An trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế 85 3.2. Những giải pháp chủ yếu để phát triển du lịch Nghệ An thời kỳ 2008-2020 88 KẾT LUẬN 122 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 123 PHỤ LỤC

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DU LỊCH TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 7

1.1. Du lịch và đặc điểm của du lịch trong hội nhập kinh tế quốc tế 7

1.2. Vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ hội nhập 18

1.3. Kinh nghiệm của một số tỉnh, thành phố và một số nước trong khu vực để phát triển dịch vụ du lịch 25

Chương 2: THỰC TRẠNG DU LỊCH NGHỆ AN THỜI KỲ 2002-2007 39

2.1. Những tiềm năng và lợi thế của Nghệ An cho phát triển du lịch 39

2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh du lịch Nghệ An thời kỳ 2002-2007 57

2.3. Những vấn đề đặt ra cần tháo gỡ để phát triển du lịch Nghệ An 81

2.4. Những nguyên nhân dẫn đến các tồn tại cản trở phát triển ngành du lịch ở Nghệ An 83

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN DU LỊCH NGHỆ AN THỜI KỲ 2008-2020 85

3.1. Những quan điểm và phương hướng chủ yếu phát triển du lịch Nghệ An trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế 85

3.2. Những giải pháp chủ yếu để phát triển du lịch Nghệ An thời kỳ 2008-2020 88

KẾT LUẬN 122

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 123

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY