Luận văn Đổi mới tổ chức, quản lý Tổng công ty Hoá chất Việt Nam theo mô hình Tập đoàn kinh tế

MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA TỔ CHỨC, QUẢN LÝ TỔNG CÔNG TY THEO MÔ HÌNH TẬP ĐOÀN KINH TẾ 5 1.1. Một số vấn đề chung về tập đoàn kinh tế 5 1.2. Điều kiện hình thành và phát triển các tập đoàn kinh tế 19 1.3. Kinh nghiệm xây dựng và phát triển các tập đoàn kinh tế trên thế giới 27 Chương 2: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ TẠI TỔNG CÔNG TY HOÁ CHẤT VIỆT NAM 33 2.1. Quá trình hình thành, vai trò và nhiệm vụ của Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam 33 2.2. Thực trạng sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý tại Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam 48 2.3. Đánh giá chung về tổ chức, quản lý của Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam 63 Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI TỔ CHỨC, QUẢN LÝ TỔNG CÔNG TY HOÁ CHẤT VIỆT NAM THEO MÔ HÌNH TẬP ĐOÀN KINH TẾ 74 3.1. Thuận lợi và khó khăn đối với việc phát triển Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam theo mô hình tập đoàn kinh tế 74 3.2. Định hướng đổi mới Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam theo mô hình tập đoàn kinh tế 80 3.3. Giải pháp đổi mới tổ chức, quản lý Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam theo mô hình tập đoàn kinh tế 83 KẾT LUẬN 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 PHỤ LỤC 109

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA TỔ CHỨC, QUẢN LÝ TỔNG CÔNG TY THEO MÔ HÌNH TẬP ĐOÀN KINH TẾ 5

1.1. Một số vấn đề chung về tập đoàn kinh tế 5

1.2. Điều kiện hình thành và phát triển các tập đoàn kinh tế 19

1.3. Kinh nghiệm xây dựng và phát triển các tập đoàn kinh tế trên thế giới 27

Chương 2: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ TẠI TỔNG CÔNG TY HOÁ CHẤT VIỆT NAM 33

2.1. Quá trình hình thành, vai trò và nhiệm vụ của Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam 33

2.2. Thực trạng sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý tại Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam 48

2.3. Đánh giá chung về tổ chức, quản lý của Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam 63

Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI TỔ CHỨC, QUẢN LÝ TỔNG CÔNG TY HOÁ CHẤT VIỆT NAM THEO MÔ HÌNH TẬP ĐOÀN KINH TẾ 74

3.1. Thuận lợi và khó khăn đối với việc phát triển Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam theo mô hình tập đoàn kinh tế 74

3.2. Định hướng đổi mới Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam theo mô hình tập đoàn kinh tế 80

3.3. Giải pháp đổi mới tổ chức, quản lý Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam theo mô hình tập đoàn kinh tế 83

KẾT LUẬN 101

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 103

PHỤ LỤC 109

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY