Luận văn Doanh nhân nữ ở Hà Nội hiện nay, vấn đề và xu hướng phát triển

MỤC LỤC  PHẦN MỞ ĐẦU 5 1. Tính cấp thiết của đề tài . 5 2. Đối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu của đề tài . 7 3. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài . 7 * Ý nghĩa khoa học 7 * Ý nghĩa thực tiễn . 7 4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu . 8 * Mục đích nghiên cứu . 8 * Mục tiêu nghiên cứu 8 5. Các phương pháp nghiên cứu của đề tài 8 5.1 Phương pháp luận chung . 8 5.2 Phương pháp tiếp cận giới 9 5.3 Phương pháp nghiên cứu cụ thể . 11 5.3.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu . 11 5.3.2 Phương pháp phỏng vấn sâu . 12 5.3.3 Phương pháp thảo luận nhóm tập trung . 12 6. Giả thuyết nghiên cứu . 13 7. Khung lý thuyết 14 PHẦN NỘI DUNG . 15 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ THỰC TIỄN VÀ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 15 1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 15 2. Các lý thuyết sử dụng trong nghiên cứu đề tài . 19 2.1 Lý thuyết nữ quyền . 19 2.2 Lý thuyết hành động xã hội . 22 2.3 Lý thuyết phát triển . 24 3. Hệ khái niệm có liên quan đến đề tài nghiên cứu . 26 CHƯƠNG 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 32 1. Tổng quan về địa bàn nghiên cứu . 32 2. Tìm hiểu về 3 trường hợp doanh nghiệp được nghiên cứu . 35 3. Phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và vấn đề kinh doanh 41 3.1 Phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới . 41 3.1.1 Tìm hiểu về người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới . 41 3.1.2 Sự ra đời của Luật bình đẳng giới tạo cơ hội cho phụ nữ phát triển . 43 3.2 Kinh doanh ở Việt Nam và sự tham gia của nữ giới 43 3.3 Thuận lợi và khó khăn của doanh nhân nữ ở Việt Nam . 47 3.3.1 Các vấn đề gặp phải trong công việc kinh doanh 47 3.3.2 Các vấn đề gặp phải trong cuộc sống gia đình 69 3.3.3 Các vấn đề gặp phải từ góc độ giới . 73 4. Doanh nhân nữ ở Hà Nội, vấn đề và xu hướng phát triển 75 4.1 Môi trường kinh doanh và những nhân tố tác động tới sự thành công của doanh nhân nữ ở Hà Nội. 75 4.2 Doanh nhân nữ và vấn đề bình đẳng giới . 80 4.3 Xu hướng phát triển của các doanh nhân nữ Hà Nội 84 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ . 92 1. Kết luận . 92 2. Khuyến nghị . 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 97 PHỤ LỤC . 101

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 5

1. Tính cấp thiết của đề tài . 5

2. Đối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu của đề tài . 7

3. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài . 7

* Ý nghĩa khoa học 7

* Ý nghĩa thực tiễn . 7

4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu . 8

* Mục đích nghiên cứu . 8

* Mục tiêu nghiên cứu 8

5. Các phương pháp nghiên cứu của đề tài 8

5.1 Phương pháp luận chung . 8

5.2 Phương pháp tiếp cận giới 9

5.3 Phương pháp nghiên cứu cụ thể . 11

5.3.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu . 11

5.3.2 Phương pháp phỏng vấn sâu . 12

5.3.3 Phương pháp thảo luận nhóm tập trung . 12

6. Giả thuyết nghiên cứu . 13

7. Khung lý thuyết 14

PHẦN NỘI DUNG . 15

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ THỰC TIỄN VÀ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 15

1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 15

2. Các lý thuyết sử dụng trong nghiên cứu đề tài . 19

2.1 Lý thuyết nữ quyền . 19

2.2 Lý thuyết hành động xã hội . 22

2.3 Lý thuyết phát triển . 24

3. Hệ khái niệm có liên quan đến đề tài nghiên cứu . 26

CHƯƠNG 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 32

1. Tổng quan về địa bàn nghiên cứu . 32

2. Tìm hiểu về 3 trường hợp doanh nghiệp được nghiên cứu . 35

3. Phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và vấn đề kinh doanh 41

3.1 Phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới . 41

3.1.1 Tìm hiểu về người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới . 41

3.1.2 Sự ra đời của Luật bình đẳng giới tạo cơ hội cho phụ nữ phát triển . 43

3.2 Kinh doanh ở Việt Nam và sự tham gia của nữ giới 43

3.3 Thuận lợi và khó khăn của doanh nhân nữ ở Việt Nam . 47

3.3.1 Các vấn đề gặp phải trong công việc kinh doanh 47

3.3.2 Các vấn đề gặp phải trong cuộc sống gia đình 69

3.3.3 Các vấn đề gặp phải từ góc độ giới . 73

4. Doanh nhân nữ ở Hà Nội, vấn đề và xu hướng phát triển 75

4.1 Môi trường kinh doanh và những nhân tố tác động tới sự thành công của doanh nhân nữ ở Hà Nội. 75

4.2 Doanh nhân nữ và vấn đề bình đẳng giới . 80

4.3 Xu hướng phát triển của các doanh nhân nữ Hà Nội 84

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ . 92

1. Kết luận . 92

2. Khuyến nghị . 95

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 97

PHỤ LỤC . 101

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY