Luận văn Định hướng phát triển và các biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm và tăng doanh thu tiêu thụ tại Công ty vật tư- vận tải- xi măng

MỤC LỤCA. LỜI MỞ ĐẦUB. NỘI DUNGCHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ CÁC BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY TIÊU THỤ SẢN PHẨM, TĂNG DTTT SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP 11.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ 11.1.1. Tiêu thụ sản phẩm hàng hoá và DTTT sản phẩm, hàng hoá 11.1.2. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm : 41.1.3. Ý nghiã của tiêu thụ sản phẩm và doanh thu tiêu thụ sản phẩm 51.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá và doanh thu tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá. 61.1.4.1. Các nhân tố chủ quan: 71.1.4.2. Các nhân tố khách quan 111.2. CÁC BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY TIÊU THỤ SẢN PHẨM, TĂNG DTTT SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ CỦA DOANH NGHIỆP 141.2.1. Sự cần thiết phải thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, tăng DTTT sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp 141.2.1.1. Xuất phát từ mục đích sản xuất của các doanh nghiệp là sản xuất sản phẩm để tiêu thụ chứ không phải để tiêu dùng: 141.2.1.2. Xuất phát từ vai trò, ý nghĩa của việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, tăng DTTT sản phẩm đối với sự tồn tại, phát triển của doanh nghiệp nói riêng và xã hội nói chung 151.2.1.3. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và thực trạng tiêu thụ sản phẩm, DTTT sản phẩm của các doanh nghiệp Việt nam trong điều kiện hiện nay. 161.2.2. Vai trò của TCDN trong việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, tăng DTTT và một số biện pháp chủ yếu để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, tăng DTTT 181.2.2.1.Vai trò của tài chính doanh nghiệp trong việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, tăng DTTT sản phẩm của doanh nghiệp 181.2.2.2. Các biện pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, tăng DTTT sản phẩm của doanh nghiệp 20CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ DOANH THU TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY VẬT TƯ - VẬN TẢI- XI MĂNG 252.1. VÀI NÉT SƠ LƯỢC VỀ SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN, ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY VẬT TƯ- VẬN TẢI- XI MĂNG 252.1.1. Sự hình thành và phát triển của công ty vật tư- vận tải- xi măng 252.1.2. Đặc điểm tổ chức, quản lý. 262.1.3. Đặc điểm tổ chức SXKD. 282.1.4. Đặc điểm công tác hạch toán kế toán của Công ty. 292.2. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ DTTT SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY VẬT TƯ- VẬN TẢI- XI MĂNG 312.2.1. Một số đặc điểm về công tác tiêu thụ sản phẩm và DTTT sản phẩm tại Công ty Vật tư- Vận tải- xi măng 312.2.1.1.Về đặc điểm hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ và thị trường tiêu thụ 312.2.1.2. Đặc điểm về thị trường và khách hàng của Công ty. 332.2.1.3. Đặc điểm về nguồn hàng của Công ty. 332.2.2. Tình hình lập và thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của Công ty Vật tư- Vận tải- xi măng 342.2.2.1. Công tác lập kế hoạch tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ của Công ty 342.2.2.2. Tình hình thực hiện Kế hoạch tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ và DTTT của Công ty. 36CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ CÁC BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ TĂNG DTTT TẠI CÔNG TY VẬT TƯ- VẬN TẢI- XI MĂNG 583.1. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG NĂM 2002 VÀ NHỮNG NĂM TỚI. 583.1.1. Đặc điểm tình hình tiêu thụ trong những năm tới. 583.1.2. Định hướng kế hoạch phát triển của Công ty trong năm 2002 và những năm tới. 603.2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÓP PHẦN THÚC ĐẨY TIÊU THỤ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ VÀ TĂNG DTTT TRONG THƠÌ GIAN TỚI TẠI CÔNG TY VẬT TƯ- VẬN TẢI - XI MĂNG 61

MỤC LỤC

A. LỜI MỞ ĐẦU

B. NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM

VÀ CÁC BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY TIÊU THỤ SẢN PHẨM, TĂNG DTTT SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP 1

1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ 1

1.1.1. Tiêu thụ sản phẩm hàng hoá và DTTT sản phẩm, hàng hoá 1

1.1.2. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm : 4

1.1.3. Ý nghiã của tiêu thụ sản phẩm và doanh thu tiêu thụ sản phẩm 5

1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá và doanh thu tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá. 6

1.1.4.1. Các nhân tố chủ quan: 7

1.1.4.2. Các nhân tố khách quan 11

1.2. CÁC BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY TIÊU THỤ SẢN PHẨM, TĂNG DTTT SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ CỦA DOANH NGHIỆP 14

1.2.1. Sự cần thiết phải thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, tăng DTTT sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp 14

1.2.1.1. Xuất phát từ mục đích sản xuất của các doanh nghiệp

là sản xuất sản phẩm để tiêu thụ chứ không phải để tiêu dùng: 14

1.2.1.2. Xuất phát từ vai trò, ý nghĩa của việc thúc đẩy tiêu thụ

sản phẩm, tăng DTTT sản phẩm đối với sự tồn tại, phát triển

của doanh nghiệp nói riêng và xã hội nói chung 15

1.2.1.3. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và thực trạng tiêu thụ

sản phẩm, DTTT sản phẩm của các doanh nghiệp Việt nam trong điều kiện hiện nay. 16

1.2.2. Vai trò của TCDN trong việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm,

tăng DTTT và một số biện pháp chủ yếu để thúc đẩy tiêu thụ

sản phẩm, tăng DTTT 18

1.2.2.1.Vai trò của tài chính doanh nghiệp trong việc thúc đẩy

tiêu thụ sản phẩm, tăng DTTT sản phẩm của doanh nghiệp 18

1.2.2.2. Các biện pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, tăng DTTT sản phẩm của doanh nghiệp 20

CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ DOANH THU TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY VẬT TƯ -

VẬN TẢI- XI MĂNG 25

2.1. VÀI NÉT SƠ LƯỢC VỀ SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN, ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY VẬT TƯ-

VẬN TẢI- XI MĂNG 25

2.1.1. Sự hình thành và phát triển của công ty vật tư- vận tải- xi măng 25

2.1.2. Đặc điểm tổ chức, quản lý. 26

2.1.3. Đặc điểm tổ chức SXKD. 28

2.1.4. Đặc điểm công tác hạch toán kế toán của Công ty. 29

2.2. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ DTTT SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY VẬT TƯ- VẬN TẢI- XI MĂNG 31

2.2.1. Một số đặc điểm về công tác tiêu thụ sản phẩm và DTTT sản phẩm

tại Công ty Vật tư- Vận tải- xi măng 31

2.2.1.1.Về đặc điểm hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ và thị trường tiêu thụ 31

2.2.1.2. Đặc điểm về thị trường và khách hàng của Công ty. 33

2.2.1.3. Đặc điểm về nguồn hàng của Công ty. 33

2.2.2. Tình hình lập và thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm

của Công ty Vật tư- Vận tải- xi măng 34

2.2.2.1. Công tác lập kế hoạch tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ

của Công ty 34

2.2.2.2. Tình hình thực hiện Kế hoạch tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ

và DTTT của Công ty. 36

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ CÁC BIỆN PHÁP

THÚC ĐẨY TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ TĂNG DTTT

TẠI CÔNG TY VẬT TƯ- VẬN TẢI- XI MĂNG 58

3.1. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG NĂM 2002 VÀ NHỮNG NĂM TỚI. 58

3.1.1. Đặc điểm tình hình tiêu thụ trong những năm tới. 58

3.1.2. Định hướng kế hoạch phát triển của Công ty trong năm 2002

và những năm tới. 60

3.2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÓP PHẦN THÚC ĐẨY TIÊU THỤ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ VÀ TĂNG DTTT TRONG THƠÌ GIAN TỚI TẠI CÔNG TY VẬT TƯ- VẬN TẢI - XI MĂNG 61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY