Luận văn Định hướng chiến lược kinh doanh của công ty Sony Việt Nam đến năm 2015 ( dự kiến 2020 )

M?C L?C MỞ ĐẦU . CHƯƠNG I . 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH . 1 1.1. KHÁI NIỆM VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CHIẾN LƯỢC KINH DOANH: . 1 1.1.1. Khái niệm về chiến lược và chiến lược kinh doanh: . 1 1.1.2. Quản trị chiến lược: . 1 1.1.3. Vai trò của chiến lược kinh doanh đối với doanh nghiệp: . 1 1.2. CÁC GIAI ĐOẠN CỦA QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC : . 2 1.2.1.Giai đoạn nghiên cứu :. 3 1.2.1.1. Phân tích môitrường bên ngoài. . 4 1.2.1.1.1. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) . 4 1.2.1.1.2. Ma trận hình ảnh cạnh tranh . 5 1.2.1.2. Phân tích môi trường bên trong hay môi trường nội bộ: . 6 1.2.3. Lựa chọn chiến lược. 9 1.2.3.1. Các chiến lược tăng trưởng tập trung . 9 1.2.3.2. Chiến lược phát triển hội nhập về phía trước . 9 1.2.3.4. Chiến lược tăng trưởng đa dạng hóa . 9 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY SONY VIỆT NAM . 11 2.1. QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA SONY VIỆT NAM . 11 2.1.1. Giới thiệu về tập đoàn Sony: . 11 2.1.2. Quá trình hình thành, chức năng của Sony Việt Nam. 12 2.1.3. Sản phẩm . .13 2.1.3.1. Tivi:. 13 2.1.3.2. Dàn Hifi . 14 2.1.3.3. Cát sét. 14 2.1.3.4. Các sản phẩm khác . 15 2.1.4. Sản xuất . 16 2.1.4.1. Tình hình sản xuất. 16 2.1.4.2. Quản lý sản xuất . 17 2.1.4.3. Công nghệ, máymóc thiết bị. 17 2.1.4.4. Môitrường . 17 2.1.5. Tình hình tiêu thụ. 18 2.1.6. Hoạt động Marketing. 18 2.1.6.1. Sảnphẩm: . 19 2.1.6.2. Giá: . 19 2.1.6.3. Phân phối: . 19 2.1.6.4. Hậu mãi . 19 2.1.6.5. Khuyến mãi . 20 2.1.6.5.1. Quảng cáo . 20 2.1.6.5.2. Hoạt động xúc tiến bán hàng . 20 2.1.6.5.3. Những hoạt động tài trợ đặc biệt: . 21 2.1.7. Nguồn nhân lực. 21 2.1.8. Kế toán và tài chính. 21 2.1.9. Quản lý . 22 2.1.10. Hệ thống thông tin . 22 2.1.1.1. Ma trận đánh giácác yếu tố bên trong . 23 2.2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ . 24 2.2.1. Các yếu tố về kinh tế. 24 2.2.2. Các yếu tố xã hội. 26 2.2.3. Các yếu tố luật pháp và chính trị. 26 2.2.4. Các yếu tố công nghệ . 27 2.3. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VI MÔ . 28 2.3.1. Khách hàng . 28 2.3.2. Đối thủcạnh tranh . 29 2.3.3. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài . 32 2.3.4. Ma trận hình ảnh cạnh tranh . 33 2.4. NHẬN XÉT CHUNG . 35 CHƯƠNG 3 . 38 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA SONY VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006 - 2015 . 38 3.1. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA SONY VIỆT NAM ĐẾNNĂM 2015 . 38 3.1.1. Hạn chế nhập khẩu linh kiện điện tử, phụ kiện, tăng tỉ lệ nội địa hóa38 3.1.2. Phát triển nhiều sản phẩm mới đa dạng với giá cả phù hợp với thu nhập của người tiêudùng trong nước . 38 3.1.3. Phát triển thị trường hướng về nông thôn, đô thị mới . 38 3.1.4. Giử vững và phát triển thị trường trọng điểm 38 3.2. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA SONY VIỆT NAM ĐẾNNĂM 2015 . 39 3.2.1. Cơ sở để xácđịnh mục tiêu: . 39 3.2.1.1. Sứ mạng của công ty Sony việt Nam: . 39 3.2.1.2. Dự báo về cơ cấu thu nhập đến năm 2015. 39 Hình 3.1 Dự báo cơ cấu thu nhập hộ gia đình Việt Nam năm 2015 . 40 3.2.1.3. Dự báothị trường . 40 3.2.2. Mục tiêu phát triển của Sony Việt Nam đến năm 2015 . 40 3.2.2.1. Mục tiêutổng quát:. 40 3.2.2.2. Các mục tiêu cụ thể: . 40 3.3. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA SONY VIỆT NAM 41 3.4. LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC . 41 3.4.1. Lựa chọn chiến lược. 44 3.4.1.1. Chiến lược phát triển thị trường hướng về nông thôn, đô thị mới:. 45 3.4.1.2. Chiến lược hội nhập dọc về phía sau: . 45 3.4.1.3. Chiến lược phát triển sản phẩm mới đa dạng, chất lượng với giá cạnh tranh: .46 3.4.1.4. Giữ vững và phát triển thị trường trọng điểm .46 3.4.1.5. Chiến lược tái cấu trúc lại cơ cấu tổ chức. 47 3.5. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC . 47 3.5.1. Nguồn nhân lực. 47 3.5.2. Tăng tỉ lệ nội địa hóa, đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường : . 49 3.5.3. Các giải pháp về Marketing: . 50 3.5.3.1. Các giải pháp về sản phẩm: . 50 3.5.3.1.1. Sản phẩm tivi màu: . 50 3.5.3.1.2. Sản phẩm dàn máy Hifi: . 50 3.5.3.1.3. Sản phẩm Cát-sét, máy phôn Walkman: . 52 3.5.3.1.4. Sản phẩm đầu DVD: . 53 3.5.3.2. Giải pháp về giá: . 53 3.5.3.3. Các giải pháp về khuyến mãi và phân phối: . 54 3.5.4. Tàichính: . 56 3.6. KIẾN NGHỊ . 56 3.6.1. Đối với nhà nước: . 56 3.6.2. Đối với ngành: . 57 KẾT LUẬN . 59 -7 -

M?C L?C

MỞ ĐẦU .

CHƯƠNG I . 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH . 1

1.1. KHÁI NIỆM VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CHIẾN LƯỢC KINH

DOANH: . 1

1.1.1. Khái niệm về chiến lược và chiến lược kinh doanh: . 1

1.1.2. Quản trị chiến lược: . 1

1.1.3. Vai trò của chiến lược kinh doanh đối với doanh nghiệp: . 1

1.2. CÁC GIAI ĐOẠN CỦA QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC : . 2

1.2.1.Giai đoạn nghiên cứu :. 3

1.2.1.1. Phân tích môitrường bên ngoài. . 4

1.2.1.1.1. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) . 4

1.2.1.1.2. Ma trận hình ảnh cạnh tranh . 5

1.2.1.2. Phân tích môi trường bên trong hay môi trường nội bộ: . 6

1.2.3. Lựa chọn chiến lược. 9

1.2.3.1. Các chiến lược tăng trưởng tập trung . 9

1.2.3.2. Chiến lược phát triển hội nhập về phía trước . 9

1.2.3.4. Chiến lược tăng trưởng đa dạng hóa . 9

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY

SONY VIỆT NAM . 11

2.1. QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA SONY VIỆT NAM . 11

2.1.1. Giới thiệu về tập đoàn Sony: . 11

2.1.2. Quá trình hình thành, chức năng của Sony Việt Nam. 12

2.1.3. Sản phẩm . .13

2.1.3.1. Tivi:. 13

2.1.3.2. Dàn Hifi . 14

2.1.3.3. Cát sét. 14

2.1.3.4. Các sản phẩm khác . 15

2.1.4. Sản xuất . 16

2.1.4.1. Tình hình sản xuất. 16

2.1.4.2. Quản lý sản xuất . 17

2.1.4.3. Công nghệ, máymóc thiết bị. 17

2.1.4.4. Môitrường . 17

2.1.5. Tình hình tiêu thụ. 18

2.1.6. Hoạt động Marketing. 18

2.1.6.1. Sảnphẩm: . 19

2.1.6.2. Giá: . 19

2.1.6.3. Phân phối: . 19

2.1.6.4. Hậu mãi . 19

2.1.6.5. Khuyến mãi . 20

2.1.6.5.1. Quảng cáo . 20

2.1.6.5.2. Hoạt động xúc tiến bán hàng . 20

2.1.6.5.3. Những hoạt động tài trợ đặc biệt: . 21

2.1.7. Nguồn nhân lực. 21

2.1.8. Kế toán và tài chính. 21

2.1.9. Quản lý . 22

2.1.10. Hệ thống thông tin . 22

2.1.1.1. Ma trận đánh giácác yếu tố bên trong . 23

2.2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ . 24

2.2.1. Các yếu tố về kinh tế. 24

2.2.2. Các yếu tố xã hội. 26

2.2.3. Các yếu tố luật pháp và chính trị. 26

2.2.4. Các yếu tố công nghệ . 27

2.3. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VI MÔ . 28

2.3.1. Khách hàng . 28

2.3.2. Đối thủcạnh tranh . 29

2.3.3. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài . 32

2.3.4. Ma trận hình ảnh cạnh tranh . 33

2.4. NHẬN XÉT CHUNG . 35

CHƯƠNG 3 . 38

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA SONY VIỆT NAM GIAI

ĐOẠN 2006 - 2015 . 38

3.1. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA SONY

VIỆT NAM ĐẾNNĂM 2015 . 38

3.1.1. Hạn chế nhập khẩu linh kiện điện tử, phụ kiện, tăng tỉ lệ nội địa hóa38

3.1.2. Phát triển nhiều sản phẩm mới đa dạng với giá cả phù hợp với thu

nhập của người tiêudùng trong nước . 38

3.1.3. Phát triển thị trường hướng về nông thôn, đô thị mới . 38

3.1.4. Giử vững và phát triển thị trường trọng điểm 38

3.2. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA SONY

VIỆT NAM ĐẾNNĂM 2015 . 39

3.2.1. Cơ sở để xácđịnh mục tiêu: . 39

3.2.1.1. Sứ mạng của công ty Sony việt Nam: . 39

3.2.1.2. Dự báo về cơ cấu thu nhập đến năm 2015. 39

Hình 3.1 Dự báo cơ cấu thu nhập hộ gia đình Việt Nam năm 2015 . 40

3.2.1.3. Dự báothị trường . 40

3.2.2. Mục tiêu phát triển của Sony Việt Nam đến năm 2015 . 40

3.2.2.1. Mục tiêutổng quát:. 40

3.2.2.2. Các mục tiêu cụ thể: . 40

3.3. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA SONY VIỆT NAM 41

3.4. LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC . 41

3.4.1. Lựa chọn chiến lược. 44

3.4.1.1. Chiến lược phát triển thị trường hướng về nông thôn, đô thị mới:. 45

3.4.1.2. Chiến lược hội nhập dọc về phía sau: . 45

3.4.1.3. Chiến lược phát triển sản phẩm mới đa dạng, chất lượng với giá cạnh

tranh: .46

3.4.1.4. Giữ vững và phát triển thị trường trọng điểm .46

3.4.1.5. Chiến lược tái cấu trúc lại cơ cấu tổ chức. 47

3.5. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC . 47

3.5.1. Nguồn nhân lực. 47

3.5.2. Tăng tỉ lệ nội địa hóa, đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường : . 49

3.5.3. Các giải pháp về Marketing: . 50

3.5.3.1. Các giải pháp về sản phẩm: . 50

3.5.3.1.1. Sản phẩm tivi màu: . 50

3.5.3.1.2. Sản phẩm dàn máy Hifi: . 50

3.5.3.1.3. Sản phẩm Cát-sét, máy phôn Walkman: . 52

3.5.3.1.4. Sản phẩm đầu DVD: . 53

3.5.3.2. Giải pháp về giá: . 53

3.5.3.3. Các giải pháp về khuyến mãi và phân phối: . 54

3.5.4. Tàichính: . 56

3.6. KIẾN NGHỊ . 56

3.6.1. Đối với nhà nước: . 56

3.6.2. Đối với ngành: . 57

KẾT LUẬN . 59

-7 -

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY