Luận văn Dịch vụ bưu chính, viễn thông với phát triển kinh tế - xã hội ở Nghệ An

MỤC LỤC  TrangMỞ ĐẦU 1Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 51.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của dịch vụ bưu chính viễn thông 51.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ bưu chính viễn thông 191.3. Kinh nghiệm phát triển dịch vụ bưu chính viễn thông tại một số địa phương và bài học để phát triển dịch vụ bưu chính viễn thông ở tỉnh Nghệ An 24Chương 2: THỰC TRẠNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở NGHỆ AN TRONG THỜI GIAN QUA 302.1. Sự tác động của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đến sự phát triển dịch vụ bưu chính viễn thông ở Nghệ An 302.2. Hiện trạng phát triển dịch vụ bưu chính viễn thông ở Nghệ An thời gian qua 382.3. Đánh giá chung về dịch vụ bưu chính viễn thông ở Nghệ An 57Chương 3: NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Ở NGHỆ AN 653.1. Dự báo về xu hướng, quan điểm và phương hướng phát triển dịch vụ bưu chính viễn thông ở Nghệ An 653.2. Những giải pháp chủ yếu 77KẾT LUẬN 95DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 97

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5

1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của dịch vụ bưu chính viễn thông 5

1.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ bưu chính viễn thông 19

1.3. Kinh nghiệm phát triển dịch vụ bưu chính viễn thông tại một số địa phương và bài học để phát triển dịch vụ bưu chính viễn thông ở tỉnh Nghệ An 24

Chương 2: THỰC TRẠNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở NGHỆ AN TRONG THỜI GIAN QUA 30

2.1. Sự tác động của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đến sự phát triển dịch vụ bưu chính viễn thông ở Nghệ An 30

2.2. Hiện trạng phát triển dịch vụ bưu chính viễn thông ở Nghệ An thời gian qua 38

2.3. Đánh giá chung về dịch vụ bưu chính viễn thông ở Nghệ An 57

Chương 3: NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Ở NGHỆ AN 65

3.1. Dự báo về xu hướng, quan điểm và phương hướng phát triển dịch vụ bưu chính viễn thông ở Nghệ An 65

3.2. Những giải pháp chủ yếu 77

KẾT LUẬN 95

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 97

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY