Luận văn Đáp ứng kỳ vọng từ cha mẹ và chất lượng cuộc sống của học sinh trung học phổ thông

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN. i

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT . ii

MỤC LỤC.iii

DANH MỤC CÁC BẢNG . vi

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ. ix

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ . x

MỞ ĐẦU . 1

1.Lý do chọn đề tài . 1

2.Mục đích nghiên cứu. 3

3.Câu hỏi nghiên cứu . 3

4.Giả thuyết nghiên cứu. 4

5.Nhiệm vụ nghiên cứu . 4

5.1.Nhiệm vụ nghiên cứu lý luận. 4

5.2.Nhiệm vụ nghiên cứu thực tiễn. 4

6.Đối tượng và khách thể nghiên cứu. 5

6.1.Đối tượng nghiên cứu . 5

6.2.Khách thể nghiên cứu. 5

7.Phạm vi nghiên cứu. 5

7.1.Về nội dung nghiên cứu. 5

7.2.Về thời gian và không gian nghiên cứu . 6

8.Phương pháp nghiên cứu. 6

8.1.Phương pháp nghiên cứu lý luận . 6

8.2.Phương pháp nghiên cứu thực tiễn. 6

8.3.Phương pháp xử lý số liệu. 6

9.Kết cấu của đề tài . 6

CHưƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . 8iv

1.1Tổng quan nghiên cứu vấn đề. 8

1.1.1 Nghiên cứu về ảnh hưởng của những kỳ vọng từ phía cha mẹ đến sự

phát triển của trẻ. 8

1.1.2 Nghiên cứu về tác động của việc đáp ứng kỳ vọng từ phía cha mẹ đến

CLCS của trẻ . 12

1.1.3 Nghiên cứu sự khác biệt về những kỳ vọng của cha mẹ theo tiếp cận vănhóa . 14

1.1.4 Nghiên cứu về kỳ vọng từ phía cha mẹ và tác động của những kỳ vọng

đó đến CLCS của trẻ ở Việt Nam. 17

1.2. Những vấn đề lý luận cơ bản của vấn đề nghiên cứu . 19

1.2.1. Những vấn đề lý luận cơ bản về Kỳ vọng . 19

1.2.2. Khái niệm Đáp ứng . 21

1.2.3. Những vấn đề lý luận cơ bản về CLCS . 22

1.3. Đặc điểm tâm lý của học sinh THPT. 30

CHưƠNG 2: PHưƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU . 31

2.1. Xác định biến nghiên cứu. 31

2.2. Xác định mẫu nghiên cứu. 32

2.3. Các phương pháp nghiên cứu . 34

2.3.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận . 34

2.3.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn. 35

2.3.3. Phương pháp xử lý số liệu. 39

2.4. Tổ chức nghiên cứu. 40

CHưƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 41

3.1. Thực trạng đáp ứng kỳ vọng từ phía cha mẹ của học sinh THPT. 41

3.1.1.Nhận thức của học sinh THPT về mức độ kỳ vọng từ phía cha mẹ . 41

3.1.2.Nhận thức của học sinh THPT về mức độ đáp ứng kỳ vọng từ cha mẹ. 44

3.2. Thực trạng CLCS của học sinh THPT. 50v

3.2.1.Thực trạng CLCS nói chung của học sinh THPT . 50

3.2.2.Thực trạng sự hài lòng với cuộc sống của học sinh THPT . 54

3.2.3.Thực trạng về lòng tự trọng của học sinh THPT. 56

3.2.4.Thực trạng về những cảm xúc tiêu cực của học sinh THPT. 56

3.3.Mối quan hệ giữa đáp ứng kỳ vọng từ cha mẹ và CLCS của học sinh

THPT . 60

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ. 73

1. Kết luận:. 73

2. Khuyến nghị: . 74

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 76

PHỤ LỤC. 84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY