Luận văn Đánh giá sai số hệ thống dự báo mưa của mô hình HRM cho khu vực đông bắc bộ

MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ MÔ HÌNH HRM VÀ VẤN ĐỀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỰ BÁO THỜI TIẾT.1 1.1. Giới thiệu tóm tắt mô hình HRM (High resolution regional model) ở Trung tâm dự báo KTTV Trung Ương.1 1.1.1. Khái quát về mô hình HRM.1 1.1.2. Chạy mô hình HRM với các số liệu ban đầu và số liệu biên từ ba mô hình toàn cầu khác nhau. 2 1.2. Khái quát về bài toán đánh giá chất lượng dự báo thời tiết. 5 1.2.1 Mục đích và ý nghĩa của đánh giá dự báo.6 1.2.2 Mô hình đánh giá chung cho các yếu tố dự báo thời tiết.7 1.2.3 Các yếu tố dự báo.11 1.2.4 Các điểm số dùng trong đánh giá. 12 1.3 Mô hình đánh giá sản phẩm dự báo số trị.14 1.4. Các đặc trưng đánh giá.17 1.4.1. Độ chính xác.17 1.4.2. Kỹ năng dự báo.18 1.4.3 Độ tin cậy.18 1.4.4. Độ phân giải.18 1.4.5. Độ biến động.19 1.5. Các phương pháp đánh giá sản phẩm dự báo số.19 1.5.1. Những nguyên nhân sai số dự báo bằng mô hình số.19 1.5.2. Một số định nghĩa.20 1.5.3. Phương pháp đánh giá với biến liên tục.22 1.5.4. Phương pháp đánh giá với dự báo pha.28 CHƯƠNG 2. SỐ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ DỰ BÁO BÁO MƯA MÔ HÌNH HRM. . .34 2.1. Số liệu.34 2.1.1 . Số liệu mưa quan trắc và thực tế.34 2.1.2. Số liệu mưa dự báo của mô hình HRM.37 2.2. Phương pháp đánh giá dự báo mưa của mô hình HRM.38 2.2.1 . Đánh giá khi xem mưa là biến liên tục.38 2.2.2. Đánh giá mưa khi phân lượng mưa ra đa cấp rời rạc.38 2.2.3. Đánh giá mưa khi phân lượng mưa ra 2 cấp một.41 2.3 Căn cứ phân loại hình thế synốp chính gây mưa khu vực Đông Bắc Bộ.43 2.3.1 . Cơ sở phân loại hình thế synốp và các tác nhân gây mưa khu vực Đông Bắc Bộ.43 2.3.2. Đặc trưng và mô phỏng các loại hình thế thời tiết gây mưa ở khu vực Đông Bắc Bộ.47 2.4. Thống kê về các ngày có mưa lớn diện rộng và các hình thế gây ra mưa lớn diện rộng trong ba năm 2005, 2006 và 2007 ở khu vực Đông Bắc Bộ.61 CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN VÀ PHÂN TÍCH DỰ BÁO MƯA MÔ HÌNH HRM.65 3.1. Các kết quả tính toán.65 3.2. Phân tích chất lượng sản phẩm dự báo.65 3.2.1. Phân tích sai số hệ thống Bias.66 3.2.2. Về những chỉ tiêu thống kê khác.76 KẾT LUẬN . TÀI LIỆU THAM KHẢO .

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ MÔ HÌNH HRM VÀ VẤN ĐỀ ĐÁNH GIÁ CHẤT

LƯỢNG DỰ BÁO THỜI TIẾT.1

1.1. Giới thiệu tóm tắt mô hình HRM (High resolution regional model) ở Trung

tâm dự báo KTTV Trung Ương.1

1.1.1. Khái quát về mô hình HRM.1

1.1.2. Chạy mô hình HRM với các số liệu ban đầu và số liệu biên từ ba mô hình

toàn cầu khác nhau. 2

1.2. Khái quát về bài toán đánh giá chất lượng dự báo thời tiết. 5

1.2.1 Mục đích và ý nghĩa của đánh giá dự báo.6

1.2.2 Mô hình đánh giá chung cho các yếu tố dự báo thời tiết.7

1.2.3 Các yếu tố dự báo.11

1.2.4 Các điểm số dùng trong đánh giá. 12

1.3 Mô hình đánh giá sản phẩm dự báo số trị.14

1.4. Các đặc trưng đánh giá.17

1.4.1. Độ chính xác.17

1.4.2. Kỹ năng dự báo.18

1.4.3 Độ tin cậy.18

1.4.4. Độ phân giải.18

1.4.5. Độ biến động.19

1.5. Các phương pháp đánh giá sản phẩm dự báo số.19

1.5.1. Những nguyên nhân sai số dự báo bằng mô hình số.19

1.5.2. Một số định nghĩa.20

1.5.3. Phương pháp đánh giá với biến liên tục.22

1.5.4. Phương pháp đánh giá với dự báo pha.28

CHƯƠNG 2. SỐ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ DỰ BÁO BÁO MƯA

MÔ HÌNH HRM. . .34

2.1. Số liệu.34

2.1.1 . Số liệu mưa quan trắc và thực tế.34

2.1.2. Số liệu mưa dự báo của mô hình HRM.37

2.2. Phương pháp đánh giá dự báo mưa của mô hình HRM.38

2.2.1 . Đánh giá khi xem mưa là biến liên tục.38

2.2.2. Đánh giá mưa khi phân lượng mưa ra đa cấp rời rạc.38

2.2.3. Đánh giá mưa khi phân lượng mưa ra 2 cấp một.41

2.3 Căn cứ phân loại hình thế synốp chính gây mưa khu vực Đông Bắc Bộ.43

2.3.1 . Cơ sở phân loại hình thế synốp và các tác nhân gây mưa khu vực Đông Bắc Bộ.43

2.3.2. Đặc trưng và mô phỏng các loại hình thế thời tiết gây mưa ở khu vực Đông Bắc Bộ.47

2.4. Thống kê về các ngày có mưa lớn diện rộng và các hình thế gây ra mưa lớn

diện rộng trong ba năm 2005, 2006 và 2007 ở khu vực Đông Bắc Bộ.61

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN VÀ PHÂN TÍCH DỰ BÁO MƯA MÔ

HÌNH HRM.65

3.1. Các kết quả tính toán.65

3.2. Phân tích chất lượng sản phẩm dự báo.65

3.2.1. Phân tích sai số hệ thống Bias.66

3.2.2. Về những chỉ tiêu thống kê khác.76

KẾT LUẬN .

TÀI LIỆU THAM KHẢO .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY