Luận văn Đánh giá năng lực áp dụng nguyên tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp trong thực hành tâm lý học lâm sàng cho trẻ em và vị thành niên

MỤC LỤC

Lời cảm ơn.i

Lời cam đoan .ii

Danh mục viết tắt.iii

Mục lục .iv

Danh mục bảng .vii

Danh mục biểu đồ .viii

MỞ ĐẦU.1

CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.6

1.1. Lịch sử nghiên cứu.6

1.1.1. Sơ lược các nghiên cứu về thực hành đạo đức nghề trên thế giới .6

1.1.2. Lịch sử nghiên cứu thực hành đạo đức hành nghề ở Việt Nam.16

1.2. Các khái niệm cơ bản của đề tài nghiên cứu.19

1.2.1. Đạo đức, Đạo đức nghề nghiệp.19

1.2.2. Tâm lý học, Nhà tâm lý học và Dịch vụ tâm lý.21

1.2.3. Tâm lý học lâm sàng và Nhà tâm lý học lâm sàng .21

1.2.4. Nguyên tắc và tiêu chuẩn.22

1.2.5. Khái niệm năng lực áp dụng và lý thuyết Bloom .22

1.2.6. Trẻ em và Vị thành niên .23

1.2.7. Hoạt động đánh giá năng lực áp dụng của người thực hành tâm lý học lâm sàng cho

trẻ em và vị thành niên.24

1.3. Cơ sở nền tảng đánh giá năng lực của nhà tâm lý lâm sàng .24

1.3.1. Luật Việt Nam hiện hành.24

1.3.2. Hướng dẫn đạo đức của các Hiệp hội nghề tâm lý trên thế giới.28

1.3.3. Hướng dẫn thực hành đạo đức trong y tế (y đức) .34

1.3.4. Hướng dẫn thực hành đạo đức trong ngành Công tác xã hội .36

1.3.5. Hướng dẫn thực hành đạo đức của luật sư.36

1.3.6. Hướng dẫn thực hành đạo đức tại một số cơ sở cung cấp dịch vụ tâm lý ở Việt Nam

.37

1.4. Các nguyên tắc đạo đức sử dụng để đánh giá năng lực áp dụng của nhà tâm lý lâm

sàng ở Việt Nam .38

Tiểu kết chương 1. .42

CHưƠNG 2: TỔ CHỨC VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .43

2.1.1. Tiến trình nghiên cứu.43v

2.1.2. Các giai đoạn nghiên cứu.44

2.2. Chọn mẫu điều tra.45

2.3. Sơ lược về địa bàn nghiên cứu.46

2.3.1. Miền Bắc.46

2.3.2. Miền Trung .46

2.3.3. Miền Nam .46

2.4. Mẫu nghiên cứu .47

2.5. Đặc điểm khách thể nghiên cứu.48

2.5.1. Tuổi.48

2.5.2. Giới tính.48

2.5.3. Trình độ chuyên môn.48

2.5.9. Giám sát hành nghề.51

2.6. Phương pháp nghiên cứu .51

2.6.1. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi, thang đo.51

2.6.2. Phương pháp phỏng vấn .66

2.6.3. Phương pháp thống kê toán học.67

2.6.4. Đạo đức nghiên cứu .68

CHưƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.69

3.1. Thực trạng thực hành năng lực đạo đức nghề nghiệp của nhà tâm lý lâm sàng trẻ em và

vị thành niên.69

3.1.1. Những vấn đề chung .69

3.2.2. Trong lĩnh vực bảo mật.72

3.1.3. Trong lĩnh vực quan hệ đa chiều/sóng đôi.74

3.1.4. Trong lĩnh vực ứng xử với đồng nghiệp .75

3.1.5. Trong lĩnh vực năng lực.78

3.1.6. Trong lĩnh vực đánh giá và chẩn đoán.79

3.1.7. Trong lĩnh vực can thiệp và trị liệu.81

3.1.8. Trong lĩnh vực quảng cáo và phát ngôn.84

3.1.9. Chưa phân loại .86

3.1.10. So sánh ĐTB giữa hành vi, năng lực ra quyết định đạo đức và lý lẽ biện minh .87

3.2. Mối quan hệ giữa các đặc điểm nhân khẩu học và nguồn hỗ trợ thông tin đối với kết

quả thực hành năng lực đạo đức nghề nghiệp của nhà tâm lý .88

3.2.1. Các biến nhân khẩu học .88

3.2.2. Sử dụng nguồn hỗ trợ .91vi

3.3. Kiểm định hồi quy dự báo sự ảnh hưởng của các yếu tố nhân khẩu học tới tổng điểm

năng lực thực hành đạo đức nghề nghiệp .94

Tiểu kết chương 3. .96

KẾT LUẬN.98

ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ .102

1. Đề xuất khuyến nghị chung .102

2. Đối với từng chủ thể .102

TÀI LIỆU THAM KHẢO.104

PHỤ LỤC .108

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY