Luận văn Đánh giá khả năng sinh trưởng và ảnh hưởng của cây ngô ủ chua đến năng suất, chất lượng sữa của đàn bò sữa nuôi tại huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh

MỤC LỤCTrang phụ bìaLời cam đoanLời cảm ơnMục lụcPHẦN MỞ ĐẦU . 11. Đặt vấn đề . 12. Mục đích và yêu cầu của đề tài . 22.1. Mục đích của đề tài . 22.2. Yêu cầu của đề tài . 2Chương 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU. 31.1. Cơ sở khoa học của đề tài . 31.1.1. Đặc điểm sinh trưởng và sinh sản của bò . 31.1.1.1. Khái niệm về sinh trưởng . 31.1.1.2. Các quy luật sinh trưởng . 31.1.1.3. Phương pháp xác định khả năng sinh trưởng của bò.6 1.1.1.4. Khả năng sinh sản, sức sản xuất và các nhân tố ảnh hưởng tới sản lượng sữa của bò . 71.1.2. Thức ăn ủ chua . 141.1.2.1. Tác dụng của thức ăn ủ chua . 141.1.2.2. Nguyên lý ủ chua . 151.1.2.3. Kỹ thuật ủ chua cây ngô làm thức ăn gia súc . 181.1.2.4. Đánh giá phẩm chất thức ăn ủ chua . 211.1.2.5. Lượng thức ăn ủ chua cần thiết.211.2. Tình hình nghiên cứu ở trong và ngoài nước . 221.2.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài . 221.2.1.1. Sinh trưởng và các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của bò . 22 1.2.1.2. Đặc điểm về khả năng sinh sản của bò . 241.2.1.3. Ảnh hưởng của thức ăn ủ chua đến năng suất và chất lượng sữa bò . 271.2.2. Tình hình nghiên cứu và phát triển chăn nuôi bò ở trong nước . 281.2.2.1. Một số kết quả nghiên cứu . 281.2.2.2.Tình hình phát triển chăn nuôi bò sữa ở Việt Nam . 321.3. Một số thông tin chính về tỉnh Quảng Ninh và huyện Đông Triều . 351.3.1. Một số thông tin chính về tỉnh Quảng Ninh . 351.3.2. Một số thông tin chính về huyện Đông Triều . 39Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁPNGHIÊN CỨU . 412.1. Đối tượng nghiên cứu . 412.2. Địa điểm, thời gian nghiên cứu . 412.2.1. Địa điểm nghiên cứu . 412.2.2. Thời gian nghiên cứu . 412.3. Nội dung nghiên cứu . 412.3.1. Thực trạng đàn bò sữa ở huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh . 412.3.2. Nghiên cứu một số chỉ tiêu về sinh trưởng và cấu tạo thể hình của đàn bê cái hậu bị và đàn bò tơ hướng sữa nuôi tại huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh . 412.3.3. Nghiên cứu các chỉ tiêu sinh lý sinh dục và khả năng sản xuất sữa của đàn bò sữa nuôi tại huyện Đông Triều . 422.3.4. Nghiên cứu ảnh hưởng của cây ngô ủ chua đến khả năng sản xuất sữa của bò sữa . 422.4. Phương pháp nghiên cứu . 422.4.1. Điều tra tình hình phát triển chăn nuôi bò tại huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh . 42 2.4.2. Theo dõi một số chỉ tiêu về sinh trưởng của bê và đàn bò sữa của huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh ở các lứa tuổi từ sơ sinh đến 36 tháng tuổi, gồm các chỉ tiêu . 422.4.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng cây ngô ủ chua đến khả năng sản xuất của bò sữa . 44Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN . 473.1. Tình hình phát triển chăn nuôi bò của huyện Đông Triều . 473.1.1. Số lượng và phân bố đàn bò của huyện Đông Triều . 473.1.2. Số lượng và phân bố đàn bò sữa tại một số xã của huyện Đông Triều . 483.1.3. Cơ cấu đàn bò sữa theo hiện trạng tại một số xã của huyện Đông Triều . 493.1.4. Cơ cấu đàn bò sữa theo phẩm chất giống tại một số xã của huyện Đông Triều . 503.2. Khả năng sinh trưởng của đàn bê sữa huyện Đông Triều . 513.2.1. Khối lượng của bê sữa ở các tháng tuổi . 513.2.2. Sinh trưởng tuyệt đối và sinh trưởng tương đối của bê sữa ở các giai đoạn . 543.2.3. Kích thước một số chiều đo cơ thể của bê sữa ở các tháng tuổi . 563.2.4. Một số chỉ số cấu tạo thể hình của bê . 583.3. Đặc điểm sinh trưởng của đàn bò sữa nuôi tại huyện Đông Triều . 593.3.1. Khối lượng tích luỹ . 593.3.2. Sinh trưởng tuyệt đối và sinh trưởng tương đối của bò sữa nuôi tại huyện Đông Triều . 613.3.3. Kích thước một số chiều đo cơ thể của bò sữa nuôi tại huyện Đông Triều . 633.3.4. Một số chỉ số cấu tạo thể hình của bò sữa nuôi tại huyện Đông Triều . 64 3.4. Một số chỉ tiêu sinh lý sinh sản và đặc điểm sản xuất sữa của bò sữa nuôi tại huyện Đông Triều . 653.4.1. Một số chỉ tiêu sinh lý sinh sản của bò sữa . 653.4.2. Khả năng sản xuất và chất lượng sữa của bò F2 nuôi tại huyện Đông Triều Quảng Ninh . 673.5. Kết quả nghiên cứu sự ảnh hưởng của việc sử dụng thức ăn ủ chua đến khả năng sản xuất của bò sữa . 683.5.1. Kết quả phân tích thành ph ần hoá học của c ây ngô tươi và cây ngô ủ chua . 683.5.2. Ảnh hưởng của khẩu phần ăn có cây ngô ủ chua đến năng suất sữa của đàn bò thí nghiệm. 713.5.3. Ảnh hưởng của khẩu phần ăn có cây ngô ủ chua đến chất lượng sữa của đàn bò thí nghiệm. 733.6. Chi phí thức ăn . 77KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ . 79I. Kết luận . 79II. Đề nghị . 80TÀI LIỆU THAM KHẢO . 81PHỤ LỤC . 87

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

PHẦN MỞ ĐẦU . 1

1. Đặt vấn đề . 1

2. Mục đích và yêu cầu của đề tài . 2

2.1. Mục đích của đề tài . 2

2.2. Yêu cầu của đề tài . 2

Chương 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU. 3

1.1. Cơ sở khoa học của đề tài . 3

1.1.1. Đặc điểm sinh trưởng và sinh sản của bò . 3

1.1.1.1. Khái niệm về sinh trưởng . 3

1.1.1.2. Các quy luật sinh trưởng . 3

1.1.1.3. Phương pháp xác định khả năng sinh trưởng của bò.6

1.1.1.4. Khả năng sinh sản, sức sản xuất và các nhân tố ảnh hưởng

tới sản lượng sữa của bò . 7

1.1.2. Thức ăn ủ chua . 14

1.1.2.1. Tác dụng của thức ăn ủ chua . 14

1.1.2.2. Nguyên lý ủ chua . 15

1.1.2.3. Kỹ thuật ủ chua cây ngô làm thức ăn gia súc . 18

1.1.2.4. Đánh giá phẩm chất thức ăn ủ chua . 21

1.1.2.5. Lượng thức ăn ủ chua cần thiết.21

1.2. Tình hình nghiên cứu ở trong và ngoài nước . 22

1.2.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài . 22

1.2.1.1. Sinh trưởng và các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của bò . 22

1.2.1.2. Đặc điểm về khả năng sinh sản của bò . 24

1.2.1.3. Ảnh hưởng của thức ăn ủ chua đến năng suất và chất lượng sữa bò . 27

1.2.2. Tình hình nghiên cứu và phát triển chăn nuôi bò ở trong nước . 28

1.2.2.1. Một số kết quả nghiên cứu . 28

1.2.2.2.Tình hình phát triển chăn nuôi bò sữa ở Việt Nam . 32

1.3. Một số thông tin chính về tỉnh Quảng Ninh và huyện Đông Triều . 35

1.3.1. Một số thông tin chính về tỉnh Quảng Ninh . 35

1.3.2. Một số thông tin chính về huyện Đông Triều . 39

Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

NGHIÊN CỨU . 41

2.1. Đối tượng nghiên cứu . 41

2.2. Địa điểm, thời gian nghiên cứu . 41

2.2.1. Địa điểm nghiên cứu . 41

2.2.2. Thời gian nghiên cứu . 41

2.3. Nội dung nghiên cứu . 41

2.3.1. Thực trạng đàn bò sữa ở huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh . 41

2.3.2. Nghiên cứu một số chỉ tiêu về sinh trưởng và cấu tạo thể hình

của đàn bê cái hậu bị và đàn bò tơ hướng sữa nuôi tại huyện

Đông Triều tỉnh Quảng Ninh . 41

2.3.3. Nghiên cứu các chỉ tiêu sinh lý sinh dục và khả năng sản xuất

sữa của đàn bò sữa nuôi tại huyện Đông Triều . 42

2.3.4. Nghiên cứu ảnh hưởng của cây ngô ủ chua đến khả năng sản xuất sữa của bò sữa . 42

2.4. Phương pháp nghiên cứu . 42

2.4.1. Điều tra tình hình phát triển chăn nuôi bò tại huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh . 42

2.4.2. Theo dõi một số chỉ tiêu về sinh trưởng của bê và đàn bò sữa

của huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh ở các lứa tuổi từ sơ sinh

đến 36 tháng tuổi, gồm các chỉ tiêu . 42

2.4.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng cây ngô ủ chua đến

khả năng sản xuất của bò sữa . 44

Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN . 47

3.1. Tình hình phát triển chăn nuôi bò của huyện Đông Triều . 47

3.1.1. Số lượng và phân bố đàn bò của huyện Đông Triều . 47

3.1.2. Số lượng và phân bố đàn bò sữa tại một số xã của huyện Đông Triều . 48

3.1.3. Cơ cấu đàn bò sữa theo hiện trạng tại một số xã của huyện Đông Triều . 49

3.1.4. Cơ cấu đàn bò sữa theo phẩm chất giống tại một số xã của huyện Đông Triều . 50

3.2. Khả năng sinh trưởng của đàn bê sữa huyện Đông Triều . 51

3.2.1. Khối lượng của bê sữa ở các tháng tuổi . 51

3.2.2. Sinh trưởng tuyệt đối và sinh trưởng tương đối của bê sữa ở các giai đoạn . 54

3.2.3. Kích thước một số chiều đo cơ thể của bê sữa ở các tháng tuổi . 56

3.2.4. Một số chỉ số cấu tạo thể hình của bê . 58

3.3. Đặc điểm sinh trưởng của đàn bò sữa nuôi tại huyện Đông Triều . 59

3.3.1. Khối lượng tích luỹ . 59

3.3.2. Sinh trưởng tuyệt đối và sinh trưởng tương đối của bò sữa nuôi

tại huyện Đông Triều . 61

3.3.3. Kích thước một số chiều đo cơ thể của bò sữa nuôi tại huyện Đông Triều . 63

3.3.4. Một số chỉ số cấu tạo thể hình của bò sữa nuôi tại huyện Đông Triều . 64

3.4. Một số chỉ tiêu sinh lý sinh sản và đặc điểm sản xuất sữa của bò

sữa nuôi tại huyện Đông Triều . 65

3.4.1. Một số chỉ tiêu sinh lý sinh sản của bò sữa . 65

3.4.2. Khả năng sản xuất và chất lượng sữa của bò F2 nuôi tại huyện Đông

Triều Quảng Ninh . 67

3.5. Kết quả nghiên cứu sự ảnh hưởng của việc sử dụng thức ăn ủ chua

đến khả năng sản xuất của bò sữa . 68

3.5.1. Kết quả phân tích thành ph ần hoá học của c ây ngô tươi và cây ngô ủ chua . 68

3.5.2. Ảnh hưởng của khẩu phần ăn có cây ngô ủ chua đến năng suất sữa của đàn bò thí nghiệm. 71

3.5.3. Ảnh hưởng của khẩu phần ăn có cây ngô ủ chua đến chất lượng sữa của đàn bò thí nghiệm. 73

3.6. Chi phí thức ăn . 77

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ . 79

I. Kết luận . 79

II. Đề nghị . 80

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 81

PHỤ LỤC . 87

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY