Luận văn Đánh giá kết quả đào tạo năng lực dạy học của sinh viên ngành sư phạm sinh học ở các trường đại học

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1. Xuất phát từ yêu cầu đổi mới toàn diện trong giáo dục Sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, quá trình hội nhập khu vực và quốc tế với xu thế toàn cầu đang đặt ra những yêu cầu to lớn về nguồn nhân lực vừa có trình độ chuyên môn vừa có kỹ năng nghề. Điều đó đòi hỏi Đảng và Nhà nước phải có một chiến lược phát triển Giáo dục và Đào tạo, chiến lược này phải được cụ thể hóa trong việc xây dựng chương trình, nội dung và kế hoạch đào tạo của các trường đại học để thực hiện mục tiêu giáo dục là: Tập trung đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, phát triển phẩm chất và năng lực tự học, tự làm giàu tri thức, sáng tạo của người học. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo thực hiện đáp ứng các yêu cầu đó. Mặt khác, xu hướng chung của dạy học trên thế giới hiện nay là chuyển từ mục tiêu truyền thụ tri thức sang hình thành năng lực người học. Do đó, đánh giá năng lực dạy học của sinh viên ngành sư phạm dựa vào chuẩn nhằm mục đích đánh giá mức độ đáp ứng của sinh viên so với chuẩn nghề nghiệp từ đó định hướng xây dựng chương trình đào tạo, cách thức đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên, góp phần hiện thực hóa yêu cầu đổi mới trong giáo dục theo Nghị quyết đã đề ra.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC