Luận văn Đánh giá hiệu quả kinh tế các công thức luân canh cây trồng chủ yếu tại vùng đồng bằng huyện Mộ Đức tỉnh Quảng Ngãi

MỤC LỤC

Lời cam đoan . i

Lời cán ơn .ii

Tóm lược luận văn . iii

Danh mục các thuật ngữ viết tắt.iv

Danh mục các bảng biểu .v

Mụ lục.vi.

PHẦN I. MỞ ĐẦU .1

Tính cấp thiết của đề tài .1

Mục tiêu chung.2

Mục tiêu cụ thể .2

Đối tượng .3

Phạm vi nghiên cứu.3

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .4

CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.4

1.1. HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ

CÁC CÔNG THỨC LUÂN CANH CÂY TRỒNG .4

1.1.1.Quan điểm về hiệu quả kinh tế (HQKT).4

1.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế sử dụng công thức luân canh

cây trồng.6

1.1.2.1 Nhóm nhân tố tự nhiên.6

1.1.2.2. Nhóm nhân tố kinh tế xã hội.7

1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN.8

1.2.1 Các nghiên cứu về luân canh cây trồng trên thế giới.8

1.2.2 Một số thành tựu áp dụng các công thức luân canh tại Việt Nam .10

1.2.3 Một số thành tựu áp dụng công thức luân canh cây trồng tại

địa bàn Quảng Ngãi.12

1.2.4 Định hướng phát triển luân canh cây trồng tại huyện Mộ Đức .14

CHƯƠNG II: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .16

2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN.16

2.1.1 Vị trí địa lý .16

2.1.2. Địa hình.16

2.1.3. Khí hậu .17

2.1.4. Thủy văn.18

2.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI.19

2.2.1. Tình hình đất đai thổ nhưỡng.19

2.2.2. Hiện trạng sử dụng đất đai .21

2.2.3. Dân số và lao động.23

2.2.3.1. Dân số.23

2.2.3.2. Lao động.24

2.2.4. Tình hình cơ sở hạ tầng vùng đồng bằng huyện Mộ Đức.25

2.2.4.1. Giao thông.25

2.2.4.2. Thuỷ lợi .26

2.2.4.3. Giáo dục – y tế .26

2.2.4.4. Năng lượng – Bưu chính viễn thông.27

2.2.4.5. Cơ cấu kinh tế huyện Mộ Đức .27

2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.29

2.3.1 Lựa chọn địa điểm nghiên cứu.29

2.3.2 Thu thập và xử lý số liệu:.29

2.3.3 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu. .30

1.2.3.1. Năng suất ruộng đất .30

1.2.3.2. Hệ số sử dụng đất : Là chỉ tiêu phản ánh cường độ đất canh tác.31

2.3.4. Phương pháp nghiên cứu.32

2.3.4.1. Phương pháp duy vật biện chứng và tư duy logic.32

2.3.4.2. Phương pháp thống kê kinh tế .32

2.3.4.3 Phương pháp hạch toán kinh tế.32

2.3.4.4. Phương pháp chuyên gia .33

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾviii

2.3.4.5. Phương pháp chuyên khảo .33

2.3.4.6. Phương pháp toán kinh tế.33

2.4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .35

2.4.1 Tình hình chung của việc áp dụng các công thức luân canh cây trồng

tại địa bàn huyện Mộ Đức .36

2.4.2 Diện tích, năng suất, sản lượng một số cây trồng các công thức luân canh .39

2.4.2.1 Cây lúa . 39

2.4.2.2. Các loại rau .40

2.4.2.3 Diễn biến sản xuất ngô.41

2.5 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC HỘ ĐIỀU TRA.42

2.5.1 Tình hình nhân khẩu lao động của các hộ điều tra .42

2.5.2. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp của các hộ điều tra .44

2.5.3 Tình hình thu nhập của các hộ điều tra .45

2.5.4 Mức đầu tư các công thức luân canh .46

2.5.5. Hiệu quả kinh tế các hộ điều tra.51

2.6. PHÂN TÍCH CÁC NHẬN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH TẾ

CÁC CÔNG THỨC LUÂN CANH CÂY TRỒNG .55

2.6.1 Công thức luân canh Lúa Đông Xuân – Lúa hè Thu .56

2.6.2 Công thức luân canh thứ 2 (Đậu xanh - Ớt – Khổ qua) .59

2.6.3 Công thức luân canh Ngô – khổ qua.62

2.6.4 Công thức luân canh Đậu xanh – ngô .64

6.2.5. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập thu được trên một đơn vị

diện tích.66

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ SỬ DỤNG CÁC

CÔNG THỨC LUÂN CANH VÙNG ĐỒNG BẰNG HUYỆN MỘ ĐỨC . 71

4.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÙNG ĐỒNG BẰNG

HUYỆN MỘ ĐỨC .71

4.2. GIẢI PHÁP CHÍNH NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÁC CÔNG THỨC LUÂN

CANH TẠI VÙNG ĐỒNG BẰNG HUYỆN MỘ ĐỨC .75

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY