Luận văn Đánh giá hiệu quả canh tác trên ruộng bậc thang tại huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái

MỤC LỤCPHẦN MỞ ĐẦU . 91. Tính cấp thiết của đề tài . 92. Mục đích nghiên cứu . 102.1. Mục tiêu chung . 102.2. Mục tiêu cụ thể . 103. Đối tƣợng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu . 114. Ý ghĩa khoa học của luận văn . 115. Bố cục của luận văn . 11CHƢƠNG I . 12TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 121.1. Tổng quan tài liệu nghiên cứu . 121.1.1. Cơ sở lý luận . 121.1.1.1. Khái quát canh tác trên đất dốc . 121.1.1.2. Khái niệm ruộng bậc thang . 251.1.1.3. Các tiêu chí hiệu quả . 261.1.2. Cơ sở thực tiễn . 421.1.2.1. Kinh nghiệm canh tác trên ruộng bậc thang tại các quốc gia trên thế giới và Việt Nam . 421.1.2.2. Tình hình canh tác trên đất dốc ở Việt Nam . 451.1.2.3. Một số mô hình về canh tác trên ruộng bậc thang tại hhuyện Mù Cang Chải – tỉnh Yên Bái)(MCC) . 491.2. Phƣơng pháp nghiên cứu . 541.2.1. Câu hỏi đặt ra . 541.2.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể . 541.2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin . 541.2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu. 571.2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu. 571.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu . 591.3.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sản xuất tính trên 1 đơn vị diện tích đất591.3.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả của vốn đầu tư . 591.3.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng sức lao động . 591.3.4. Nhóm các nhân tố so sánh khác . 591.3.4.1. Một số chỉ tiêu về hiệu quả xã hội . 591.3.4.2. Một số chỉ tiêu về hiệu quả môi trường . 59CHƢƠNG II . 54THỰC TRẠNG CANH TÁC TRÊN RUỘNG BẬC THANG TẠI HUYỆN MÙ CANG CHẢI - TỈNH YÊN BÁI . 542.1 Đặc điểm huyện Mù Cang Chải . 542.1.1. Điều kiện tự nhiên . 542.1.1.1. Vị trí địa lý . 542.1.1.2. Điều kiện đất đai, địa hình . 542.1.1.3. Khí hậu, thủy văn . 582.1.1.4. Đặc điểm tài nguyên rừng . 602.1.2. Đặc điểm kinh tế, xã hội . 612.1.2.1. Dân số . 612.1.2.2. Đặc điểm về lao động . 632.1.2.3. Cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội của Huyện. 662.1.3. Tình hình phát triển kinh tế của huyện Mù Cang Chải qua 03 năm (2006- 2008) . 672.1.4. Những thuận lợi – khó khăn của huyện Mù Cang Chải . 682.1.4.1.Thuận lợi . 682.1.4.2.Khó khăn . 692.2. Thực trạng các phƣơng thức canh tác trên ruộng bậc thang tại Huyện Mù Cang Chải . 692.2.1 Khái quát về ruộng bậc thang ở Huyện Mù Cang Chải . 692.2.1.1. Diện tích, năng suất, sản lượng . 692.2.1.2. Tình hình phát triển trong những năm qua. 712.2.2. Những thách thức đối với canh tác trên ruộng bậc thang . 722.2.3. Tình hình cơ bản và đặc điểm của các hộ điều tra . 742.2.3.1. Đặc điểm chung của nhóm hộ nghiên cứu . 742.2.3.2. Tình hình nhân khẩu và lao động . 772.2.3.3. Tình hình sử dụng đất đai . 772.2.3.4. Tình hình sản xuất nông nghiệp của các hộ điều tra . 792.2.4. Đánh giá hiệu quả canh tác trên ruộng bậc thang (RBT) . 852.2.4.1. Hiệu quả về kinh tế . 852.2.4.2. Hiệu quả về xã hội . 912.2.4.3. Hiệu quả về môi trường . 94CHƢƠNG III . 97NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CANH TÁC TRÊN RUỘNG BẬC THANG TẠI HUYỆN MÙ CANG CHẢI - TỈNH YÊN BÁI973.1. Các quan điểm và định hƣớng trong nâng cao hiệu quả canh tác trên ruộng bậc thang tại huyện Mù Cang Chải – tỉnh Yên Bái . 973.1.1. Các quan điểm nâng cao hiệu quả canh tác trên ruộng bậc thang của huyện Mù Cang Chải – tỉnh Yên Bái . 973.1.2. Định hướng phát triển ngành trồng trọt của huyện Mù Cang Chải . 983.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả canh tác trên ruộng bậc thang tại huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái . 993.2.1. Các giải pháp nhằm tăng năng suất sản phẩm . 993.2.2. Hoàn thiện các chính sánh khuyến khích phát triển, mở rộng quy mô sản xuất lúa trên ruộng bậc thang . 993.2.3. Đào tạo nguồn lực . 1003.2.4. Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nông thôn . 1013.2.5. Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn . 1023.2.6. Quy hoạch và hoàn thiện vùng chuyên canh trên ruộng bậc thang 102KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ . 103

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU . 9

1. Tính cấp thiết của đề tài . 9

2. Mục đích nghiên cứu . 10

2.1. Mục tiêu chung . 10

2.2. Mục tiêu cụ thể . 10

3. Đối t

ƣ

ợng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu . 11

4. Ý ghĩa khoa học của luận văn . 11

5. Bố cục của luận văn . 11

CH

Ƣ

ƠNG I . 12

TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PH

Ƣ

ƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 12

1.1. Tổng quan tài liệu nghiên cứu . 12

1.1.1. Cơ sở lý luận . 12

1.1.1.1. Khái quát canh tác trên đất dốc . 12

1.1.1.2. Khái niệm ruộng bậc thang . 25

1.1.1.3. Các tiêu chí hiệu quả . 26

1.1.2. Cơ sở thực tiễn . 42

1.1.2.1. Kinh nghiệm canh tác trên ruộng bậc thang tại các quốc gia trên thế giới và Việt Nam . 42

1.1.2.2. Tình hình canh tác trên đất dốc ở Việt Nam . 45

1.1.2.3. Một số mô hình về canh tác trên ruộng bậc thang tại hhuyện Mù Cang Chải – tỉnh Yên Bái)(MCC) . 49

1.2. Ph

ƣ

ơng pháp nghiên cứu . 54

1.2.1. Câu hỏi đặt ra . 54

1.2.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể . 54

1.2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin . 54

1.2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu. 57

1.2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu. 57

1.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu . 59

1.3.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sản xuất tính trên 1 đơn vị diện tích đất59

1.3.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả của vốn đầu tư . 59

1.3.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng sức lao động . 59

1.3.4. Nhóm các nhân tố so sánh khác . 59

1.3.4.1. Một số chỉ tiêu về hiệu quả xã hội . 59

1.3.4.2. Một số chỉ tiêu về hiệu quả môi trường . 59

CH

Ƣ

ƠNG II . 54

THỰC TRẠNG CANH TÁC TRÊN RUỘNG BẬC THANG TẠI HUYỆN MÙ CANG CHẢI - TỈNH YÊN BÁI . 54

2.1 Đặc điểm huyện Mù Cang Chải . 54

2.1.1. Điều kiện tự nhiên . 54

2.1.1.1. Vị trí địa lý . 54

2.1.1.2. Điều kiện đất đai, địa hình . 54

2.1.1.3. Khí hậu, thủy văn . 58

2.1.1.4. Đặc điểm tài nguyên rừng . 60

2.1.2. Đặc điểm kinh tế, xã hội . 61

2.1.2.1. Dân số . 61

2.1.2.2. Đặc điểm về lao động . 63

2.1.2.3. Cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội của Huyện. 66

2.1.3. Tình hình phát triển kinh tế của huyện Mù Cang Chải qua 03 năm (2006- 2008) . 67

2.1.4. Những thuận lợi – khó khăn của huyện Mù Cang Chải . 68

2.1.4.1.Thuận lợi . 68

2.1.4.2.Khó khăn . 69

2.2. Thực trạng các ph

ƣ

ơng thức canh tác trên ruộng bậc thang tại Huyện Mù Cang Chải . 69

2.2.1 Khái quát về ruộng bậc thang ở Huyện Mù Cang Chải . 69

2.2.1.1. Diện tích, năng suất, sản lượng . 69

2.2.1.2. Tình hình phát triển trong những năm qua. 71

2.2.2. Những thách thức đối với canh tác trên ruộng bậc thang . 72

2.2.3. Tình hình cơ bản và đặc điểm của các hộ điều tra . 74

2.2.3.1. Đặc điểm chung của nhóm hộ nghiên cứu . 74

2.2.3.2. Tình hình nhân khẩu và lao động . 77

2.2.3.3. Tình hình sử dụng đất đai . 77

2.2.3.4. Tình hình sản xuất nông nghiệp của các hộ điều tra . 79

2.2.4. Đánh giá hiệu quả canh tác trên ruộng bậc thang (RBT) . 85

2.2.4.1. Hiệu quả về kinh tế . 85

2.2.4.2. Hiệu quả về xã hội . 91

2.2.4.3. Hiệu quả về môi trường . 94

CH

Ƣ

ƠNG III . 97

NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CANH TÁC TRÊN RUỘNG BẬC THANG TẠI HUYỆN MÙ CANG CHẢI - TỈNH YÊN BÁI97

3.1. Các quan điểm và định h

ƣ

ớng trong nâng cao hiệu quả canh tác trên ruộng bậc thang tại huyện Mù Cang Chải – tỉnh Yên Bái . 97

3.1.1. Các quan điểm nâng cao hiệu quả canh tác trên ruộng bậc thang của huyện Mù Cang Chải – tỉnh Yên Bái . 97

3.1.2. Định hướng phát triển ngành trồng trọt của huyện Mù Cang Chải . 98

3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả canh tác trên ruộng bậc thang tại huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái . 99

3.2.1. Các giải pháp nhằm tăng năng suất sản phẩm . 99

3.2.2. Hoàn thiện các chính sánh khuyến khích phát triển, mở rộng quy mô sản xuất lúa trên ruộng bậc thang . 99

3.2.3. Đào tạo nguồn lực . 100

3.2.4. Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nông thôn . 101

3.2.5. Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn . 102

3.2.6. Quy hoạch và hoàn thiện vùng chuyên canh trên ruộng bậc thang 102

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ . 103

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY