Luận văn Đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư tại Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô

MỤC LỤC

Trang

Lời cam đoan. i

Lời cảm ơn . ii

Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế . iii

Danh mục các từ viết tắt trong đề tài . iv

Danh mục các bảng biểu .v

Danh mục các sơ đồ, hình vẽ . vi

Mục lục. vii

PHẦN I: MỞ ĐẦU .1

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .5

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ DỰ

ÁN ĐẦU TƯ.5

1.1. TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ.5

1.1.1. Đầu tư.5

1.1.1.1. Khái niệm về đầu tư .5

1.1.1.2. Đặc điểm đầu tư .5

1.1.1.3. Phân loại đầu tư.7

1.1.2. Dự án đầu tư.9

1.1.2.1. Khái niệm .9

1.2.2.2. Đặc điểm dự án đầu tư .9

1.2.2.3. Yêu cầu của dự án đầu tư.11

1.2.2.4. Phân loại dự án đầu tư.12

1.2. TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐẦU TƯ .12

1.2.1. Hiệu quả kinh tế .13

1.2.2. Bản chất của hiệu quả kinh tế .15

1.2.3. Các tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả sản xuất - kinh doanh của các dự án đã đi

vào hoạt động .16

1.2.4. Các tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư.18

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾviii

1.2.4.1. Giá trị hiện tại ròng (Net Present Value - NPV).18

1.2.4.2. Tỷ lệ lợi ích - chi phí (B/C).21

1.2.4.3. Thời gian hoàn vốn .21

1.2.4.4. Hệ số hoàn vốn nội bộ (IRR) .22

1.2.5. Các tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội .23

1.3. CƠ SỞ THỰC TIỄN.25

1.3.1. Kinh nghiệm xây dựng khu kinh tế của một số nước trên thế giới.25

1.3.1.1. Kinh nghiệm xây dựng khu kinh tế của Trung Quốc.25

1.3.1.2. Kinh nghiệm xây dựng khu kinh tế của Hàn Quốc.26

1.3.1.2. Kinh nghiệm xây dựng khu kinh tế của một số nước khác.28

1.3.2. Kinh nghiệm xây dựng khu kinh tế của Việt Nam .29

1.3.3. Tình hình phát triển các Khu công nghiệp ở tỉnh Thừa Thiên - Huế.31

1.3.3.1. KCN Phú Bài.32

1.3.3.2. KCN Phong Điền .32

1.3.3.3. Về thu hút đầu tư và kết quả sản xuất kinh doanh .33

1.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.34

1.4.1. Đánh giá kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh của dự án đã đi vào

hoạt động.34

1.4.1.1. Phương pháp thu thập số liệu.34

1.4.1.2. Phương pháp xử lý số liệu.34

1.4.2. Đánh giá tác động của các dự án đến sự phát triển cộng đồng dân cư tại Khu

kinh tế Chân Mây-Lăng Cô.34

1.4.2.1. Nghiên cứu sơ bộ .36

1.4.2.2. Nghiên cứu chính thức .37

Chương 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI KHU KINH

TẾ CHÂN MÂY – LĂNG CÔ.43

2.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU .43

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên .43

2.1.1.1. Vị trí địa lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô .43

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾix

2.1.1.2. Địa hình, địa mạo, địa chất .45

2.1.1.3. Khí hậu, thuỷ văn, địa chất công trình .45

2.1.2. Điều kiện kinh tế - văn hóa - xã hội.46

2.1.2.1. Dân số, dân cư và đặc điểm xã hội của dân cư .46

2.1.2.2. Tình hình phát triển kinh tế.47

2.1.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng xã hội .48

2.1.3.1. Hiện trạng giao thông.48

2.1.3.2. Hiện trạng cấp nước, cấp điện.48

2.2. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI KHU KINH TẾ.49

2.2.1. Tình hình thực hiện đầu tư phát triển trên địa bàn Khu kinh tế Chân Mây -

Lăng Cô giai đoạn 1996 - 2005.49

2.2.2. Kết quả thu hút đầu tư của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô từ 2006-2011.51

2.3. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ DỰ ÁN ĐÃ ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG

GIAI ĐOẠN 2006 - 2011 .52

2.3.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Du lịch Lăng Cô và Công ty TNHH dịch

vụ du lịch Thanh Tâm .52

2.3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển .52

2.3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty.53

2.3.2. Đánh giá hiệu quả tài chính của các dự án.53

2.3.2.1. Đánh giá đối với dự án Công ty TNHH Du lịch Lăng Cô .53

2.3.2.2. Đánh giá đối với dự án Công ty TNHH Du lịch Thanh Tâm .58

2.3.3. Thực trạng kết quả và hiệu quả của các dự án đã đi vào hoạt động .63

2.4. ĐÁNH GIÁ SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐẾN SỰ PHÁT

TRIỂN CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ CỦA KHU KINH TẾ.70

2.4.1. Thông tin về mẫu điều tra .70

2.4.2. Đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach Alpha .70

2.4.3. Phân tích nhân tố khám phá (EFA).75

2.4.3.1. Thang đo các thuộc tính tác động đến sự hài lòng của cộng đồng dân cư đối

với các dự án tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô .75

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾx

2.4.3.2. Thang đo sự hài lòng chung của cộng đồng.79

2.4.4. Ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hài lòng chung của cộng đồng.80

Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI

KHU KINH TẾ CHÂN MÂY – LĂNG CÔ.83

3.1. QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHU KINH TẾ CHÂN

MÂY – LĂNG CÔ.83

3.1.1. Quan điểm .83

3.1.2. Định hướng phát triển Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô.84

3.1.2.1. Định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực.84

3.1.2.2. Định hướng phát triển không gian .89

3.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI KHU

KINH TẾ CHÂN MÂY – LĂNG CÔ .90

3.2.1. Giải pháp về tăng cường thể chế và chính sách phát triển.90

3.2.1.1. Chính sách tạo nguồn nhân lực, thu hút nhân tài .90

3.2.1.2. Chính sách phát huy nhân tố con người.91

3.2.1.3. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính .92

3.2.1.4. Chính sách hậu giấy phép, chăm sóc khách hàng rõ ràng chu đáo; thực hiện

chế độ thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định .92

3.2.1.5. Chính sách thu hồi dự án không hiệu quả.92

3.2.2. Giải pháp về xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng.93

3.2.3. Các giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của các dự

án đã đi vào hoạt động tại Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô.96

3.2.3.1. Giải pháp huy động vốn cho doanh nghiệp.96

3.2.3.2. Giải pháp tăng cường hoạt động marketing hỗn hợp.98

3.2.3.3. Giải pháp giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm.99

3.2.3.4. Xây dựng và phát triển thương hiệu doanh nghiệp.100

3.2.3.5. Đổi mới cơ cấu tổ chức quản lý, hoàn thiện kỹ năng quản lý hiện đại của

đội ngũ lãnh đạo, quản trị trong các doanh nghiệp .101

3.2.3.6. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp .102

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾxi

3.2.3.7. Hoàn thiện hệ thống thông tin, chủ động áp dụng thương mại điện tử trong

điều hành kinh doanh .103

3.2.3.8. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp.104

3.2.4. Nhóm giải pháp khác .104

3.2.4.1. Tập trung công tác giải phóng mặt bằng.104

3.2.4.2. Quản lý quy hoạch và bảo vệ môi trường sinh thái .105

Phần III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .107

1. KẾT LUẬN.107

2. KIẾN NGHỊ .108

TÀI LIỆU THAM KHẢO.111

PHỤ LỤC

BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SỸ CỦA PHẢN BIỆN 1 VÀ 2

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY