Luận văn Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp tăng cường xây dựng nông thôn mới tại xã Tân triều, huyện Thanh trì, tp. Hà Nội

MỤC LỤC.3

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.6

MỞ ĐẦU .1

1. Tính cấp thiết của đề tài.1

2. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu .3

3. Phạm vi nghiên cứu .3

4. Phƣơng pháp nghiên cứu .3

5. Ý nghĩa của đề tài.4

6. Cấu trúc luận văn .5

Chƣơng 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.6

1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu về nông thôn mới.6

1.1.1. Một số nghiên cứu trên thế giới về nông nghiệp, nông thôn, nông dân và

xây dựng nông thôn mới .6

1.1.2. Những nghiên cứu trong nước về nông nghiệp, nông thôn, nông dân và

xây dựng NTM .8

1.2. Cơ sở lý luận về nông thôn, xây dựng nông thôn mới .12

1.2.1. Một số khái niệm về phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới .12

1.2.2. Sự cần thiết xây dựng nông thôn mới ở nước ta .15

1.2.3. Nguyên tắc, nội dung và tiêu chí xây dựng nông thôn mới .16

1.2.4. Vai trò, ý nghĩa của xây dựng nông thôn mới trong phát triển kinh tế -

xã hội .19

1.2.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xây dựng nông thôn mới.21

1.3. Cơ sở thực tiễn xây dựng nông thôn mới trên thế giới và Việt Nam .23

1.3.1. Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở một số nước trên thế giới.23

1.3.2. Tình hình xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam .26

Chƣơng 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI VÀ TÌNH HÌNH

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ TÂN TRIỀU, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ

NỘI .34

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY