Luận văn Đánh giá hiện trạng hoạt động của hệ thống thuỷ nông phục vụ kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010 huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương

MỤC LỤC 1. MỞ ĐẦU11.1. Tính cấp thiết của đề tài11.2. Mục đích và yêu cầu32. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU42.1. Tình hình sử dụng nước42.2. Vai trò thủy nông đối với sản xuất nông nghiệp2.3. Hiện trạng hoạt động của một số hệ thống thuỷ nông ở nước ta3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu3.2. Nội dung nghiên cứu3.3. Phương pháp nghiên cứu4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN4.1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên và cảnh quan môi trường4.1.1. Điều kiện tự nhiên4.1.2. Các nguồn tài nguyên và cảnh quan môi trường4.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội4.2.1. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế4.3. Tình hình dân số, lao động, việc làm và mức đống dân cư4.3.1. Dân số4.3.2. Lao động và việc làm4.3.3. Thu nhập và mức sống dân cư4.4. Hiện trạng sử dụng đất năm 20064.4.1. Hiện trạng và cơ cấu sử dụng các loại đất4.4.2. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp4.5. Hiện trạng hệ thống thuỷ nông huyện Ninh Giang4.5.1. Phân chia khu vực tưới, tiêu trong hệ thống4.5.2. Hiện trạng các công trình của hệ thống4.6. Tình hình hạn úng và hiệu quả phục vụ của hệ thống4.6.1. Tình hình hạn4.6.2. Tình hình úng4.6.3. Hiệu quả phục vụ của hệ thống4.7. Tình hình tổ chức quản lý hệ thống thuỷ nông4.7.1. Cơ cấu tổ chức quản lý hệ thống thuỷ nông4.7.2. Tình hình phục vụ tưới, tiêu của Xí nghiệp KTCT thuỷ lợi Ninh Giang4.8. Những nguyên nhân tồn tại của hệ thống và kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp đến năm 20104.8.1. Những nguyên nhân tồn tại của hệ thống4.8.2. Kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp đến năm 20104.9. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống phục vụ KHSDĐ đến năm 20105. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ5.1. Kết luận5.2. Kiến nghịTài liệu tham khảoPhụ lục

MỤC LỤC

1. MỞ ĐẦU1

1.1. Tính cấp thiết của đề tài1

1.2. Mục đích và yêu cầu3

2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU4

2.1. Tình hình sử dụng nước4

2.2. Vai trò thủy nông đối với sản xuất nông nghiệp

2.3. Hiện trạng hoạt động của một số hệ thống thuỷ nông ở nước ta

3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.2. Nội dung nghiên cứu

3.3. Phương pháp nghiên cứu

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

4.1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên và cảnh quan môi trường

4.1.1. Điều kiện tự nhiên

4.1.2. Các nguồn tài nguyên và cảnh quan môi trường

4.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

4.2.1. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

4.3. Tình hình dân số, lao động, việc làm và mức đống dân cư

4.3.1. Dân số

4.3.2. Lao động và việc làm

4.3.3. Thu nhập và mức sống dân cư

4.4. Hiện trạng sử dụng đất năm 2006

4.4.1. Hiện trạng và cơ cấu sử dụng các loại đất

4.4.2. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp

4.5. Hiện trạng hệ thống thuỷ nông huyện Ninh Giang

4.5.1. Phân chia khu vực tưới, tiêu trong hệ thống

4.5.2. Hiện trạng các công trình của hệ thống

4.6. Tình hình hạn úng và hiệu quả phục vụ của hệ thống

4.6.1. Tình hình hạn

4.6.2. Tình hình úng

4.6.3. Hiệu quả phục vụ của hệ thống

4.7. Tình hình tổ chức quản lý hệ thống thuỷ nông

4.7.1. Cơ cấu tổ chức quản lý hệ thống thuỷ nông

4.7.2. Tình hình phục vụ tưới, tiêu của Xí nghiệp KTCT thuỷ lợi Ninh Giang

4.8. Những nguyên nhân tồn tại của hệ thống và kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2010

4.8.1. Những nguyên nhân tồn tại của hệ thống

4.8.2. Kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2010

4.9. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống phục vụ KHSDĐ đến năm 2010

5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1. Kết luận

5.2. Kiến nghị

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY