Luận văn Đánh giá của khách hàng về sản phẩm bia Huda lon xanh của Công ty Bia Huế trên thị trường thành phố Huế

MỤC LỤC

Lời cam đoan .i

Lời cảm ơn. ii

Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế. iii

Danh mục các chữ viết tắt .iv

Danh mục các bảng.v

Danh mục các biểu đồ . vii

Danh mục các sơ đồ. viii

Mục lục.ix

PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ.1

1. Tính cấp thiết của đề tài.1

2. Câu hỏi nghiên cứu.2

3. Mục tiêu nghiên cứu .2

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .3

5. Phương pháp nghiên cứu.3

6. Tóm tắt nội dung nghiên cứu.4

PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.5

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .5

1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN .5

1.1.1. Định nghĩa sản phẩm và các thuộc tính của sản phẩm.5

1.1.2. Sự hài lòng của khách hàng.5

1.1.3. Phân loại sự hài lòng của khách hàng .6

1.1.4. Giá trị sự hài lòng của khách hàng.8

1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN .9

1.2.1. Khái niệm về bia .9

1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng về sản phẩm

bia Huda lon xanh của Công ty Bia Huế .9

1.2.3. Ý nghĩa của việc nghiên cứu mức độ hài lòng của khách hàng trong thựctiễn .11

1.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.13

1.3.1. Phương pháp thu thập thông tin .13

1.3.2. Phương pháp tổng hợp và hệ thống hóa tài liệu.13

1.3.3. Phương pháp phân tích.13

CHƯƠNG 2.SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ SẢN PHẨM BIA HUDA

LON XANH CỦA CÔNG TY BIA HUẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ.15

2.1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY BIA HUẾ TRONG 3 NĂM 2009-

2011 .15

2.1.1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Công ty .15

2.1.2.Vị thế của Công ty Bia Huế trên thị trường Bia Việt Nam.16

2.1.3. Các sản phẩm của Công ty Bia Huế.17

2.1.4. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng về bia

Huda lon xanh của Công ty Bia Huế .19

2.1.5. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Công ty Bia Huế.30

2.1.6. Tình hình nguồn lực của công ty Bia Huế .33

2.2. SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ SẢN PHẨM BIA HUDA LON

XANH CỦA CÔNG TY BIA HUẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ.39

2.2.1. Cơ cấu mẫu điều tra .39

ách hàng đối với sản phẩm bia Huda lon xanh.39

2.2.2.Đánh giá độ tin cậy của thang đo.42

2.2.3. Phân tích nhân tố khám phá EFA.44

2.2.4. Kết quả kiểm định One- Sample T Test.48

2.2.5. Kiểm định sự khác biệt về sự hài lòng khách hàng đối với bia Huda lon

xanh của các nhóm yếu tố khác nhau (One – way ANOVA).62

2.2.6. Phân tích hồi quy tuyến tính.67

CHƯƠNG IIIMỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH

HÀNG VỀ SẢN PHẨM BIA HUDA LON XANH CỦA CÔNG TY BIA HUẾ TRÊN

ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ.73

3.1.PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT .73

3.1.1 Điểm mạnh .73

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾxi

3.1.2. Điểm yếu .74

3.1.3. Cơ hội.74

3.1.4. Thách thức.75

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH

HÀNG VỀ SẢN PHẨM BIA HUA LON XANH CỦA CÔNG TY BIA HUẾ.75

3.2.1. Giải pháp về hình thức bên ngoài sản phẩm .75

3.2.2. Giải pháp về hoạt động xúc tiến hỗn hợp .75

3.2.3. Giải pháp về chất lượng bên trong.78

3.2.4. Giải pháp về chính sách phân phối .79

3.2.5. Giải pháp về chính sách giá .80

PHẦN .KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.81

1. KẾT LUẬN .81

2. KIẾN NGHỊ.82

2.1. Đối với Công ty Bia Huế.82

2.2. Đối với Nhà nước và chính quyền địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế:.82

2.3. Đối với hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam:.83

TÀI LIỆU THAM KHẢO .84

PHỤ LỤC .86

PHỤ LỤC 1.PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN KHÁCH HÀNG .87

PHỤ LỤC 2.KIỂM ĐỊNH ONE-SAMPLE T TEST .91

PHỤ LỤC 3.KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CRONBACH ALPHA.96

PHỤ LỤC 4.KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA.98

PHỤ LỤC 5.KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI.102

PHỤ LỤC 6 .PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI ANOVA .106

Bản nhận xét của Ủy viên phản biện luận văn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY