Luận văn Đánh giá của các doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với môi trường kinh doanh tại thành phố Đà Nẵng

MỤC LỤC

Lời cam đoan .i

Lời cảm ơn. ii

Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế. iii

Danh mục các từ viết tắt .iv

Danh mục các biểu đồ .v

Danh mục các bảng.vi

Mục lục . viii

MỞ ĐẦU .1

1. Tính cấp thiết của đề tài.1

2. Mục tiêu nghiên cứu .2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .2

4. Phương pháp nghiên cứu.3

5. Tình hình nghiên cứu.3

6. Kết cấu đề tài .3

CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DOANH NGHIỆP

NHỎ VÀ VỪA VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH.4

1.1 Doanh nghiệp và doanh nghiệp nhỏ và vừa.4

1.1.1 Khái niệm và phân loại doanh nghiệp.4

1.1.2 Doanh nghiệp nhỏ và vừa.5

1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa .8

1.1.4 Đặc điểm và xu hướng phát triển của DNNVV ở Việt Nam .10

1.2 Môi trường kinh doanh .13

1.2.1 Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp .13

1.2.2 Môi trường kinh doanh ngành.14

1.2.3 Đánh giá môi trường kinh doanh qua các yếu tố.16

1.3 Vai trò của DNNVV trong nền kinh tế Việt Nam và thế giới .18

1.3.1 DNNVV góp phần quan trọng tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho

người lao động.18

1.3.2 Các DNNVV góp phần quan trọng trong việc thu hút vốn đầu tư trong dân

và sử dụng tối ưu các nguồn lực tại địa phương.19

1.3.3 Các DNNVV chiếm tỷ trọng cao trong tổng số các cơ sở SXKD và ngày

càng gia tăng mạnh.20

1.3.4 Các DNNVV đóng góp quan trọng vào GDP và tốc độ tăng trưởng của

nền kinh tế .20

1.3.5 Các DNNVV là nhân tố quan trọng tạo sự năng động về kinh tế trong cơ

chế thị trường, đóng góp trong việc lưu thông và xuất khẩu hàng hoá.20

1.3.6 Các DNNVV có vai trò quan trọng trong việc chuyển dịch

cơ cấu kinh tế.21

1.3.7 Các DNNVV góp phần dân chủ hoá nền kinh tế, duy trì sự tự do cạnh

tranh và có khả năng ứng biến nhanh nhạy .21

1.3.8 Các DNNVV là nơi đào tạo các nhà doanh nghiệp.22

1.4 Kinh nghiệm ở một số nước trên thế giới và các địa phương khác ở Việt Nam23

1.4.1 Kinh nghiệm một số nước trên thế giới.23

1.4.2 Kinh nghiệm của các địa phương ở Việt Nam .26

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG DNNVV VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC DNNVV ĐỐI

VỚI MÔI TRƯỜNG KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY .29

2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu.29

2.1.1 Điều kiện tự nhiên .29

2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội .30

2.2 Đánh giá thực trạng của DNNVV trên địa bàn thành phố Đà Nẵng .34

2.2.1 Tổng quan DNNVV trong cả nước .34

2.2.2 Tổng quan về môi trường kinh doanh ở Việt Nam hiện nay.36

2.2.3 Tình hình đầu tư sản xuất kinh doanh của DNNVV trên địa bàn thành phố

Đà Nẵng.38

2.2.4 Đánh giá những mặt đạt được và những khó khăn trong hoạt động sản

xuất kinh doanh của các DNNVV trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.40

2.2.5 Cơ cấu mẫu điều tra DNNVV trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.45

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾx

2.3 Đánh giá của các doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với môi trường kinh doanh trên

địa bàn thành phố Đà Nẵng .46

2.3.1 Cơ sở hạ tầng, mặt bằng đất đai .49

2.3.2 Các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh .55

2.3.3 Tài chính, tín dụng và thuế.64

2.3.4 Tính minh bạch và tiếp cận thông tin .69

2.3.5 Giải quyết tranh chấp .76

2.3.6 Tính năng động và tiên phong.77

2.3.7 Nguồn nhân lực .79

2.3.8 Thiết chế pháp lý .82

2.4 Đánh giá chung về môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại

Đà Nẵng.83

2.4.1 Những điểm mạnh .83

2.4.2 Những điểm yếu cần khắc phục .84

CHƯƠNG III. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN MÔI

TRƯỜNG KINH DOANH ĐỐI VỚI CÁC DNNVV TẠI .86

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG.86

3.1 Quan điểm và mục tiêu .86

3.1.1 Quan điểm .86

3.1.2 Mục tiêu.88

3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh.90

3.2.1 Hoàn thiện cơ sở hạ tầng dịch vụ .91

3.2.2 Cải thiện các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.92

3.2.3 Chính sách về tín dụng, vốn .94

3.2.4 Chính sách về thuế, giá cả .95

3.2.5 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực và tăng cường khả năng kinh doanh,

khả năng điều hành quản lý .96

3.2.6 Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm và xúc tiến đầu tư cho

các DNNVV .97

3.2.7 Giải pháp cải cách hành chính.98

3.2.8 Hỗ trợ kỹ thuật và công nghệ cho các DNNVV.99

3.2.9 Hoàn thiện luật pháp và tăng cường công tác quản lý Nhà nước.100

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.102

KẾT LUẬN .102

KIẾN NGHỊ.103

TÀI LIỆU THAM KHẢO .105

PHỤ LỤC .107

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY