Luận văn Đánh giá công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế tại Cục thuế tỉnh Thanh Hóa

MỤC LỤC

Trang

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn ii

Tóm lược luận văn iii

Danh mục các chữ viết tắt và ký hiệu iv

Danh mục các bảng, biểu v

Danh mục các sơ đồ, đồ thị, hình vẽ vi

mục lục ix

phần mở đầu

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài.2

2.1. Mục tiêu chung. 2

2.2. Mục tiêu cụ thể. 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.2

3.1. Đối tượng . 2

3.2. Phạm vi nghiên cứu. 2

4. Phương pháp nghiên cứu .2

4.1. Phương pháp thu thập số liệu. 2

4.2. Phương pháp xử lý và phân tích số liệu. 3

5. Kết cấu của luận văn .4

Chương 1. Những vấn đề lý luận chung về công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT .4

Chương 2. Thực trạng công tác tuyên truyền hỗ trợ tại Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa giai đoạn

2007 – 2014 4

Chương 3. Giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT tại Cục Thuế

tỉnh Thanh Hóa.4

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC TUYÊN

TRUYỀN HỖ TRỢ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT THUẾ .5

1.1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ.5

1.1.1. Nguồn gốc và bản chất thuế. 5

1.1.2. Khái niệm, đặc điểm của thuế. 6

1.1.3. Chức năng, vai trò của thuế . 8

1.2. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN HỖ

TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ .10

1.2.1. Giới thiệu về công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT. 10

1.2.2. Một số nội dung của công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT. 12

1.2.3. Các hình thức thuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế. 13

1.2.4. Vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền chính sách thuế. 15

1.2.5. Sự cần thiết của công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế . 18

1.2.6. Nguyên tắc của công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT. 20

1.2.7. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT . 21

1.3. KINH NGHIỆM TUYÊN TRUYỀN, HỖ TRỢ NNT CỦA CÁC NƯỚC TRÊN

THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM.23

1.3.1. Kinh nghiệm tuyên truyền, hỗ trợ NNT của một số nước trên thế giới. 23

1.4. KINH NGHIỆM TUYÊN TRUYỀN HỖ TRỢ NNT CỦA VIỆT NAM .26

1.4.1. Kinh nghiệm tuyên truyền của các cục thuế khác ở Việt Nam. 26

1.4.2. Bài học kinh nghiệm rút ra cho công tác tuyên truyền, hỗ trợ qua nghiên cứu mô

hình các nước và các địa phương khác. 27

1.5. KHUNG PHÂN TÍCH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN HỖ TRỢ NNT TẠI

CỤC THUẾ TỈNH THANH HOÁ .31

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN HỖTRỢ NGƯỜI

NỘP THUẾ TẠI CỤC THUẾ TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2010- 2014 .33

2.1. ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA TỈNH THANH HOÁ . . 33

2.1.1. Khái quát vị trí địa lý, đặc điểm địa bàn Thanh Hóa. 33

2.1.2. Tình phát triển kinh tế - Xã hội của Tỉnh Thanh Hóa giai đoạn (2009 – 2013). 34

2.1.3. Khái quát về Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa. 40

2.1.3.1.Đặc điểm và cơ cấu tổ chức bộ máy của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa .41

2.1.3.2.Nguồn nhân lực tại Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa 43

2.1.3.3.Cơ sở vật chất kỹ thuật .45

2.2. THỰC TRẠNG CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN HỖ TRỢ NNT TẠI

CỤC THUẾ TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2007-2014.46

2.2.1. Khái quát tình hình các hoạt động về tuyên truyền hỗ trợ NNT tại Cục Thuế tỉnh

Thanh Hóa.46

2.2.2.Tình hình thực hiện các hoạt động về tuyên truyền hỗ trợ NNT tại Cục

Thuế tỉnh Thanh Hóa 47

2.2.2.1. Về công tác tuyên truyền chính sách thuế .47

2.2.2.2. Về công tác hỗ trợ NNT .55

2.3. ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT VỀ CÔNG TÁC TUYÊN

TRUYỀN HỖ TRỢ NNT TẠI CỤC THUẾ TỈNH THANH HÓA.60

2.3.1. Thiết kế bảng hỏi. 60

2.3.2. Thông tin tổng hợp về mẫu khảo sát. 61

2.3.3. Phân tích nhân tố khám phá. 63

2.3.4. Đánh giá chung về công tác TTHT NNT tại Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa .81

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN HỖ TRỢ

NNT TẠI CỤC THUẾ TỈNH THANH HÓA 90

3.1. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN HỖ TRỢ NNT

TẠI CỤC THUẾ TỈNH THANH HÓA .90

3.1.1. Các nhóm giải pháp tổng quát để tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT . 90

3.1.2. Các nhóm giải pháp cụ thể –"Tuyên truyền hỗ trợ thiết thực". 98

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .105

1. KẾT LUẬN .105

2. KIẾN NGHỊ.106

2.1. Kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách, thể chế.106

2.2. Tạo điều kiện phát triển các dịch vụ kế toán, kiểm toán và tư vấn thuế, tiến tới phát

triển mạnh các đại lý thuế và khuyến khích NNT tiếp cận với các hình thức tư vấn này:108

2.3. Kiến nghị với các cơ quan liên quan cấp trên: . .109

2.4. Kiến nghị về phương thức thực hiện đối với Cục Thuế: .112

2.5 Các kiến nghị khác: .114

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . . 115

BIÊN BẢN CHẤM LUẬN VĂN 116

PHẢN BIỆN 1 .117

PHẢN BIỆN 2 .118

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY