Luận văn Đánh giá công tác quản trị nhân lực tại Chi cục thuế thành phố Thanh Hóa

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN .i

LỜI CẢM ƠN.ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ.iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.v

DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG.vi

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, HÌNH .vii

MỤC LỤC .viii

PHẦN I: MỞ ĐẦU .1

1.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .1

2.MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU.3

3.ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU .3

4.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .4

5. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN .6

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.7

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN

LỰC TRONG DOANH NGHIỆP .7

1.1 LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP.7

1.1.1 Khái niệm về nhân lực và quản trị nhân lực.7

1.1.2 Vai trò của quản trị nhân lực .10

1.1.3 Mục tiêu của quản trị nhân lực.11

1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nhân lực của doanh nghiệp .12

1.1.5 Các chức năng chủ yếu của quản trị nhân lực.16

1.1.6 Nội dung của quản trị nhân lực .18

1.1.7 Những hạn chế trong quản trị nhân lực .29

1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG CÁC CƠ QUAN

NHÀ NƯỚC.31

1.2.1 Đặc điểm về nhân lực Việt Nam hiện nay.31

1.2.2 Những nghiên cứu về quản trị nhân lực tại các cơ quan nhà nước.33

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CHI CỤC

THUẾ THÀNH PHỐ THANH HÓA.37

2.1 Tổng quan về Chi cục Thuế Thành phố Thanh Hóa.37

2.1.1 Quá trình hình thành .37

2.1.2 Chức năng nhiệm vụ .38

2.1.3 Bộ máy tổ chức.40

2.1.4 Kết quả hoạt động thu ngân sách .42

2.1.5 Cơ cấu lao động.44

2.1.6 Tình hình tuyển dụng.47

2.1.7 Tình hình đào tạo.48

2.1.8 Lương thưởng và phúc lợi .49

2.2 Phân tích và đánh giá thực trạng quản trị nhân lực tại Chi cục thuế thành phố

Thanh Hóa.52

2.2.1. Thống kê mô tả đối tượng nghiên cứu.52

2.2.2. Kiểm tra độ tin cậy của thang đo.54

2.2.4 Hồi quy đa biến .61

2.2.5 Kiểm định trung bình các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên về

công tác quản trị nhân lực.65

2.2.6 Phân tích sự khác biệt trong đánh giá của các đối tượng khác nhau về công tác

quản trị nhân lực tại Chi cục Thuế Thành phố Thanh Hóa.69

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP.71

3.1 Định hướng xây dựng và phát triển đội ngũ công nhân viên chức tại Chi cục Thuế

Thành phố Thanh Hóa.71

3.2 Định hướng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại chi cục thuế

thành phố Thanh Hoá.72

3.2.1 Giải pháp chung .72

3.2.2 Giải pháp cụ thể.75

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.81

3.1 Kết luận.81

3.2 Kiến nghị.82

3.2.1 Kiến nghị đối với cục Thuế Thanh Hóa .82

3.2.2 Kiến nghị đối với ban lãnh đạo Chi cục Thuế Thành phố Thanh Hóa.82

TÀI LIỆU THAM KHẢO.83

PHỤ LỤC .85

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY