Luận văn Đánh giá công tác quản lý thu ngân sách nhà nước tại huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN . ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ . iii

DANH MỤC HÌNH .v

DANH MỤC CÁC BẢNG. vi

MỤC LỤC. vii

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu .1

2.Mục tiêu nghiên cứu.2

3.Phương pháp nghiên cứu.2

4.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.3

5.Kết cấu luận văn.4

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỂN VỀ QUẢN LÝ THU NGÂN

SÁCH NHÀ NƯỚC.5

1.1.Tổng quan về thu ngân sách nhà nước.5

1.2.Quản lý thu ngân sách nhà nước .12

1.2.1.Khái niệm, đặc điểm quản lý thu ngân sách nhà nước.12

1.2.2.Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thu NSNN .14

1.2.3.Yêu cầu quản lý thu NSNN.15

1.2.4.Phương thức và công cụ quản lý thu NSNN.17

1.2.5.Nội dung cơ bản về quản lý thu ngân sách nhà nước .20

1.2.6.Vai trò của quản lý thu NSNN .26

1.3.Kinh nghiệm quản lý thu NSNN của một số nước và các bài học rút ra có thể

nghiên cứu áp dụng ở Việt Nam .27

1.3.1.Kinh nghiệm quản lý thu NSNN của một số nước .27

1.3.2 Các bài học rút ra có thể nghiên cứu, áp dụng ở Việt Nam .31

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ

NƯỚC TẠI HUYỆN VĨNH LINH.33

2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Vĩnh Linh.33

2.1.1 Điều kiện tự nhiên.33

2.1.2 Điều kiện kinh tế- xã hội.35

2.1.3 Kết quả phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2008-2012.36

2.2.Kết quả thu ngân sách nhà nước huyện Vĩnh Linh.38

2.2.1 Thu chi ngân sách nhà nước tại huyện Vĩnh Linh .38

2.2.2. Thu ngân sách nhà nước chi tiết theo các khoản thu tại huyện Vĩnh Linh.40

2.2.3. Khả năng chấp hành dự toán thu ngân sách nhà nước tại huyện Vĩnh Linh .43

2.2.4. Tình hình nợ thuế nhà nước tại huyện Vĩnh Linh.46

2.3 Đánh giá về công tác quản lý thu ngân sách của các đối tượng liên quan đến quá

trình quản lý thu ngân sách nhà nước .47

2.3.1 Thông tin chung .47

2.3.2. Kết quả đánh giá công tác quản lý thu ngân sách nhà nước tại địa phương.49

2.3.3. Phân tích bằng ANNOVA về đánh giá công tác quản lý thu NSNN theo đơn

vị công tác .53

2.3.4 Phân tích bằng ANNOVA về sự khác biệt giữa các vị trí công tác trong đánh

giá chất lượng công tác quản lý thu NSNN .56

2.3.5 Phân tích bằng ANNOVA về sự khác biệt giữa các nhóm tuổi trong đánh giá

công tác quản lý thu NSNN .57

2.3.6 Sự khác biệt giữa số năm công tác trong đánh giá chất lượng công tác quản lý

thu NSNN.60

2.4.Đánh giá chung về công tác quản lý thu NSNN tại huyện Vĩnh Linh.61

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU

NSNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH LINH .65

3.1 Định hướng hoàn thiện quản lý thu NSNN ở huyện Vĩnh Linh .65

3.1.1 Định hướng phát triển KT-XH huyện Vĩnh Linh đến 2020.65

3.1.2 Các quan điểm hoàn thiện quản lý thu NSNN tại huyện Vĩnh Linh.68

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY