Luận văn Đánh giá công tác quản lý nguồn vốn Giảm nghèo đối với đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Đakrông tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2009-2012

MỤC LỤC

Lời cam đoan .i

Lời cảm ơn.ii

Tóm lược luận văn thạc sỹ khoa học kinh tế .iii

Danh mục các chữ viết tắt và ký hiệu.iv

Danh mục các sơ đồ.v

Danh mục các bảng.vi

Mục Lục.vii

PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU .1

1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu .1

2. Mục đích nghiên cứu .1

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .2

4. Phương pháp nghiên cứu .2

PHẦN II:: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .3

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN VỐN GIẢM NGHÈO ĐỐI VỚI ĐẦU

TƯ XDCB.3

1.1.Khái niệm về đầu tư XDCB.3

1.1.1.Khái niệm chung về đầu tư .3

1.1.2. Khái niệm chung về hoạt động đầu tư và đầu tư xây dựng .3

1.2. Các giai đoạn của quá trình đầu tư XDCB .4

1.2.1. Các giai đoạn của dự án đầu tư.4

1.2.2. Phân loại dự án đầu tư .6

1.3.Quan điểm và mục tiêu của chương trình 30a .9

1.3.1.Quan điểm.9

1.3.2. Mục tiêu .9

1.4.Tổng quát về công tác quản lý nguồn vốn giảm nghèo đối với XDCB.11

1.4.1 Sự cần thiết phải quản lý nguồn vốn giảm nghèo đối với XDCB .11

1.4.2 Công tác quản lý nguồn vốn .11

1.4.3 Những nội dung về nguồn vốn giảm nghèo. 12

1.5. Khung lý thuyết phân tích đánh giá công tác quản lý nguồn vốn giảm nghèo đối với

đầu tư XDCB .12

1.5.1. Tiến độ xây dựng và giải ngân.12

1.5.2. Chất lượng công trình .13

1.5.3. Quy trình quản lý dự án và quy trình chọn thầu.14

1.5.4. Quy trình cấp phát, thanh toán.14

1.5.5. Sự phối hợp giữa các bên liên quan.15

1.6 Kinh nghiệm sử dụng vốn đầu tư xây dựng ở một số nước và một số địa phương trong

nước .16

1.6.1. Kinh nghiệm của một số nước .16

1.6.2. Kinh nghiệm của một số địa phương trong nước .21

1.6.3. Những nhận xét rút ra từ kinh nghiệm sử dụng vốn đầu tư xây dựng của các nước và

các tỉnh, thành phố trong nước.25

CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN VỐN 30A ĐỐI VỚI ĐẦU

TƯ XDCB TẠI HUYỆN ĐAKRÔNG .27

TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2009-2012.27

2.1. Khái quát tổng quan về huyện Đakrông .27

2.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên của huyện Đakrông – Tỉnh Quảng Trị.27

2.1.2. Đặc điểm Kinh tế - Xã hội .35

2.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên kinh tế, xã hội .39

2.2. Thực trạng sử dụng nguồn vốn 30a đối với đầu tư XDCB tại huyện Đakrông giai đoạn

2009-2012 .43

2.2.1. Tình hình thu - chi NSNN trên địa bàn huyện Đakrông giai đoạn 2009-2012. .43

2.2.2. Chính sách nguồn vốn, phân bổ vốn 30a cho đầu tư XDCB. .44

2.3. Đánh giá công tác quản lý nguồn vốn 30a đối với đầu tư XDCB tại huyện Đakrông

giai đoạn 2009-2012 .46

2.3.1. Mô tả mẫu khảo sát.46

2.3.2. Kiểm định độ tin cậy của các biến số phân tích với hệ số Cronbach’s Alpha.48

2.3.3. Kết quả phân tích nhân tố: .49

2.3.4. Đánh giá chung về công tác quản lý nguồn vốn giảm nghèo đối với XDCB.53

2.3.5. Kết quả phân tích hồi quy.56

Trường Đại học Kinh tế Huếix

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ

NGUỒN VỐN GIẢM NGHÈO ĐỐI VỚI ĐẦU TƯ XDCB TẠI HUYỆN ĐAKRÔNG

ĐẾN NĂM 2020.59

3.1. Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội huyện Đakrông .59

3.1.1 Mục tiêu tổng quát .59

3.1.2. Mục tiêu cụ thể .59

3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý nguồn vốn giảm nghèo đối với đầu

tư XDCB tại huyện Đakrông đến năm 2020.61

3.2.1. Về quy trình quản lý dự án và quy trình chọn thầu: .61

3.2.2. Về tiến độ xây dựng và giải ngân: .63

3.2.3. Về cơ chế quản lý chất lượng công trình. .64

PHẦN III: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ.66

1. Kết luận.66

2. Kiến nghị.67

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO .69

PHỤ LỤC .72

PHẢN BIỆN 1

PHẢN BIỆN 2

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY