Luận văn Đánh giá công tác quản lý môi trường tại mỏ sắt xóm Vì - Xã Thượng cửu - huyện Thanh sơn - tỉnh Phú Thọ

MỞ ĐẦU.75

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC NGHIÊN CỨU .77

1.1. Tổng quan về hình khai thác và bảo vệ môi trƯờng của các mỏ quặng sắt trên

thế giới.77

1.2. Khai thác và bảo vệ môi trƯờng của các mỏ quặng sắt ở Việt Nam.81

1.2.1. Đặc điểm các mỏ quặng sắt ở Việt Nam.81

1.2.2. Công nghệ khai thác mỏ quặng sắt ở Việt Nam.86

1.2.3. Hiện trạng môi trƯờng các khu vực khai thác mỏ quặng sắt ở Việt Nam.86

1.3. Khai thác và bảo vệ môi trƯờng tại các mỏ quặng sắt tỉnh Phú Thọ. .87

1.3.1. Khái quát chung. .87

1.3.2. Thực trạng khai thác các mỏ quặng sắt.89

1.3.3 Ảnh hƯởng của khai thác và chế biến quặng sắt đến môi trƯờng. .90

1.4. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của xã ThƯợng Cửu, huyện

Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. .92

1.4.1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trƯờng. .92

1.4.1.1. Vị trí địa lý. .92

1.4.1.2. Địa hình, địa mạo. .93

1.4.1.3. Khí hậu, thời tiết.93

1.4.1.4. Thuỷ văn.96

1.4.1.5. Các nguồn tài nguyên.96

1.4.1.6. Thực trạng môi trƯờng. .98

1.4.2. Điều kiện kinh tế, xã hội. .98

1.4.2.1. Tăng trƯởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.98

1.4.2.2. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế.99

1.4.2.3. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập. .100

1.4.2.4. Thực trạng phát triển khu dân cƯ nông thôn. .101

CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .102

2.1. Đối tƯợng. .102

2.2. Phạm vi.102

2.3. PhƯơng pháp nghiên cứu .102

2.3.1. PhƯơng pháp thu thập tổng hợp và phân tích hệ thống tài liệu, số liệu:.102

2.3.2. PhƯơng pháp khảo sát thực địa. .103

2.3.3. PhƯơng pháp so sánh.104

2.3.4. PhƯơng pháp phân tích SWOT. .104

2.3.5. PhƯơng pháp chuyên gia. .104

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY