Luận văn Đánh giá công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn theo chương trình mục tiêu quốc gia về dạy nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN . ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ . iii

KÝ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT. iv

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ.v

DANH MỤC CÁC HỘP.v

DANH MỤC CÁC BẢNG. vi

MỤC LỤC. vii

Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU .1

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Câu hỏi nghiên cứu .2

3. Mục tiêu nghiên cứu.3

4. Đối tượng, nội dung và phạm vi nghiên cứu.3

5. Cấu trúc luận văn .4

6. Phương pháp nghiên cứu.4

Phần thứ hai: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.9

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO

TẠO NGHỀ NÔNG NGHIỆP CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN .9

1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN.9

1.1.1. Một số khái niệm.9

1.1.2. Vai trò của công tác đào tạo nghề .15

1.1.3. Các hình thức đào tạo nghề.22

1.1.4. Nội dung của công tác đào tạo nghề .26

1.1.5. Nhu cầu đào tạo nghề.27

1.1.6. Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến công tác đào tạo nghề .31

1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN.37

1.2.1. Tình hình đào tạo nghề trên thế giới .37

1.2.2. Tình hình đào tạo nghề ở Việt Nam.41

1.2.3. Tổng quan các nghiên cứu mới đây có liên quan đến đào tạo nghề .44

Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ NÔNG NGHIỆP CHO

LAO ĐỘNG NÔNG THÔN THEO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

VỀ DẠY NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH.47

2.1. TÌNH HÌNH CƠ BẢN VÀ KHÁI QUÁT VỀ ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ

CỦA TỈNH QUẢNG BÌNH.47

2.1.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên .47

2.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội.48

2.1.3. Tình hình về giáo dục đào tạo và dạy nghề ở tỉnh Quảng Bình.49

2.1.4. Tình hình phát triển ngành nông nghiệp ở tỉnh Quảng Bình .54

2.2. HỆ THỐNG TỔ CHỨC ĐÀO TẠO NGHỀ NÔNG NGHIỆP CHO LAO

ĐỘNG NÔNG THÔN.56

2.2.1. Mạng lưới, quy mô, ngành nghề và các điều kiện bảo đảm cho đào tạo nghề

nông nghiệp của các trung tâm dạy nghề cấp huyện.56

2.2.2. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề .57

2.3. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGHỀ NÔNG NGHIỆP CHO LAO ĐỘNG

NÔNG THÔN .59

2.3.1. Kết quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.59

2.3.2. Chất lượng công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn của

các trung tâm dạy nghề theo yêu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển

kinh tế - xã hội địa phương .61

2.3.3. Các hình thức đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn .62

2.3.4. Nội dung của đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.64

2.3.5. Các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn theo

chương trình mục tiêu quốc gia về dạy nghề .66

2.3.6. Nhu cầu đào tạo nghề nông nghiệp của lao động nông thôn .72

2.4. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ NÔNG NGHIỆP CHO LAO

ĐỘNG NÔNG NGHIỆP THEO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ

DẠY NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH .75

2.4.1. Đánh giá của cán bộ, giáo viên và học sinh về công tác đào tạo nghề nông

nghiệp cho lao động nông thôn .75

2.4.2. Đánh giá chung về thực trạng công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao

động nông thôn theo chương trình mục tiêu quốc gia về dạy nghề .84

2.5. PHÂN TÍCH NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

NGHỀ NÔNG NGHIỆP CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN .88

2.5.1. Những yếu tố bên ngoài (Chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước) .88

2.5.2. Những yếu tố bên trong.90

Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

NGHỀ NÔNG NGHIỆP CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN THEO CHƯƠNG

TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ DẠY NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN

TỈNH QUẢNG BÌNH .101

3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ NÔNG

NGHIỆP CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN THEO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

QUỐC GIA VỀ DẠY NGHỀ .101

3.1.1. Căn cứ để định hướng phát triển.101

3.1.2. Định hướng phát triển công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn .102

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐÀO

TẠO NGHỀ NÔNG NGHIỆP CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN THEO CHƯƠNG

TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ DẠY NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

QUẢNG BÌNH.104

3.2.1. Giải pháp tổ chức thực hiện công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động

nông thôn.104

3.2.2. Giải pháp về đầu tư đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.106

3.2.3. Giải pháp về đầu tư cơ sở hạ tầng và trang thiết bị dạy nghề .108

Trường Đại học Kinh tế Huếx

3.2.4. Giải pháp về nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy

nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn .109

3.2.5. Giải pháp về phát triển, đổi mới nội dung, chương trình và hình thức đào tạo

nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn .112

3.2.6. Giải pháp về hỗ trợ kinh phí cho lao động nông thôn học nghề nông nghiệp .113

3.2.7. Giải pháp về gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn

sau học nghề.114

3.2.8. Giải pháp về kiểm tra, giám sát và đánh giá công tác dạy nghề nông nghiệp

cho lao động nông thôn .115

Phần thứ ba: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .117

1. KẾT LUẬN.117

2. KIẾN NGHỊ .119

2.1. Đối với Bộ LĐ-TB&XH, Tổng cục Dạy nghề.119

2.2. Đối với Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.119

2.3. Đối với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình.120

2.4. Đối với các TTDN cấp huyện, tỉnh Quảng Bình .120

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.121

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY