Luận văn Đánh giá chính sách đãi ngộ nhân sự tại Công ty cổ phần thủy điện Bình Điền

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . i

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN.iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . iv

DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU . v

MỤC LỤC.viii

ĐẶT VẤN ĐỀ. 1

1. Tính cấp thiết của đề tài . 1

2. Đối tượng nghiên cứu. 2

3. Phạm vi nghiên cứu. 2

4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài . 2

5. Phương pháp nghiên cứu. 3

6. Kết cấu của luận văn . 5

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHÍNH

SÁCH ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP . 6

1.1. Lý thuyết về đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp. 6

1.1.1. Khái niệm về đãi ngộ nhân sự. 6

1.1.2. Vai trò của đãi ngộ nhân sự. 6

1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến đãi ngộ nhân sự . 7

1.1.3.1. Môi trường của tổ chức. 8

1.1.3.2. Môi trường bên ngoài tổ chức. 9

1.1.3.3. Bản thân nhân viên. 9

1.1.3.4. Bản thân công việc. 10

1.2. Chính sách đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp . 10

1.2.1. Khái niệm . 10

1.2.2. Mục tiêu. 11

1.2.3. Nguyên tắc xây dựng các chính sách đãi ngộ. 11

1.2.4. Căn cứ và yêu cầu đối với chính sách đãi ngộ. 12

1.2.5. Nội dung của chính sách đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp . 13

1.2.5.1. Đãi ngộ tài chính . 13

1.2.5.2. Đãi ngộ phi tài chính. 19

1.2.6. Quan điểm mới về chính sách đãi ngộ nhân sự . 20

1.3. Lựa chọn mô hình nghiên cứu . 23

1.3.1. Một số học thuyết về đãi ngộ nhân sự . 23

1.3.1.1. Học thuyết phân cấp nhu cầu của A. Maslow (1943). 23

1.3.1.2. Học thuyết hai yếu tố của F.Herzberg . 25

1.3.1.3. Học thuyết kỳ vọng của Victor Vroom. 26

1.3.1.4. Lý thuyết thành tựu của James L.McClelland (1988). 28

1.3.2. Các mô hình nghiên cứu tương tự trước đây . 29

1.3.3. Mô hình nghiên cứu . 30

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BÌNH ĐIỀN . 35

2.1. Tổng quan về Công ty cổ phần thủy điện Bình Điền. 35

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 35

2.1.2. Cơ cấu tổ chức. 36

2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ . 41

2.1.4. Tình hình sử dụng lao động của Công ty. 42

2.1.5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2 năm 2012-2013. 45

2.2. Thực trạng chính sách đãi ngộ nhân sự tại Công ty cổ phần thủy điện Bình Điền.50

2.2.1. Các chính sách đãi ngộ tài chính. 50

2.2.2. Các chính sách đãi ngộ phi tài chính. 57

2.3. Đánh giá chính sách đãi ngộ nhân sự tại Công ty cổ phần thủy điện BìnhĐiền . 59

2.3.1. Mô tả về quá trình điều tra và xử lý số liệu . 59

2.3.1.1. Mô tả về mẫu khảo sát . 59

2.3.1.2. Cơ cấu mẫu điều tra . 59

2.3.1.3. Kiểm định độ tin cậy của các biến số phân tích với hệ số Cronbach’sAlpha. 61

2.3.2. Đánh giá các chính sách đãi ngộ của Công ty . 63

2.3.2.1. Đánh giá về chính sách đào tạo tại Công ty. 64

2.3.2.2. Đánh giá chính sách tiền lương và tiền thưởng tại Công ty: . 68

2.3.2.3. Đánh giá chính sách phụ cấp, trợ cấp và phúc lợi tại Công ty: . 72

2.3.2.4. Đánh giá chính sách về điều kiện làm việc tại Công ty:. 75

2.3.2.5. Đánh giá chính sách về cơ hội thăng tiến và đãi ngộ phi tài chính khác

tại Công ty . 78

2.3.3. Đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên đối với chính sách đãi ngộ

nhân sự tại Công ty cổ phần thủy điện Bình Điền . 80

2.4. Đánh giá chung về chính sách đãi ngộ nhân sự của Công ty. 85

2.4.1. Những thành công đạt được. 85

2.4.2. Những hạn chế còn tồn tại . 87

Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ

NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BÌNH ĐIỀN. 89

3.1. Phương hướng hoàn thiện chính sách đãi ngộ nhân sự tại Công ty cổ phần

thủy điện Bình Điền tới năm 2020. 89

3.1.1. Phương hướng hoàn thiện các chính sách đãi ngộ tới năm 2020 nhằm

thực hiện mục tiêu đề ra . 89

3.1.2. Mục tiêu chính sách nhân sự của Công ty cổ phần thủy điện Bình Điền

tới năm 2020. 91

3.2. Một số đề xuất và giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách đãi ngộ nhân sự

của Công ty Cổ phần thủy điện Bình Điền . 91

3.2.1. Các giải pháp liên quan đến đãi ngộ tài chính: . 92

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾxi

3.2.1.1. Giải pháp về tiền lương. 92

3.2.1.2. Giải pháp về tiền thưởng. 96

3.2.1.3. Giải pháp về trợ cấp, phụ cấp, phúc lợi . 101

3.2.1.4. Giải pháp về chính sách đào tạo tại Công ty. 102

3.2.2. Các giải pháp liên quan đến đãi ngộ phi tài chính . 104

3.2.2.1. Các giải pháp về điều kiện làm việc . 104

3.2.2.2. Các giải pháp về cơ hội thăng tiến và đãi ngộ phi tài chính khác . 106

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 108

1. Kết luận . 108

2. Kiến nghị. 109

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 112

PHỤ LỤC. 114

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY