Luận văn Đánh giá chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của Ủy ban nhân dân huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN . ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ . iii

DANH MỤC KÝ HIỆUVÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT . iv

DANH MỤC BIỂU SỐ LIỆU.v

MỤC LỤC. vi

MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu.2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.3

4. Phương pháp nghiên cứu.3

5. Nội dung nghiên cứu.3

Chương 1 : NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC .4

1.1. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC.4

1.1.1. Khái niệm công chức, viên chức.4

1.1.2. Vai trò của công chức, viên chức.7

1.1.3. Một số đặc điểm đội ngũ công chức, viên chức.7

1.1.4. Phân loại công chức, viên chức.8

1.2. CHẤT LƯỢNG, CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC

VIÊN CHỨC.12

1.2.1. Chất lượng công chức, viên chức.12

1.2.2. Các tiêu chí đánh giá chất lượng công chức, viên chức.13

1.3. CÁC NHÂN TỐ CƠ BẢN ẢNH HƯỞNG TỚI CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC .16

1.3.1. Các nhân tố khách quan .16

1.3.2. Các nhân tố chủ quan .18

Trường Đại học Kinh tế Huếvii

1.4. KINH NGHIỆM XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO CHẤT

LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC .24

1.4.1. Kinh nghiệm một số nước trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội

ngũ công chức, viên chức.24

1.4.2. Một số kinh nghiệm có thể vận dụng ở Việt Nam trong việc nâng cao chất

lượng đội ngũ công chức, viên chức .26

Chương 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC,

VIÊN CHỨC CỦA UBND HUYỆN TÂY HÒA .29

2.1. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN

CHỨC CỦA UBND HUYỆN TÂY HÒA TỈNH PHÚ YÊN.29

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Tây Hòa .29

2.1.2. Sự hình thành và phát triển đội ngũ công chức, viên chức của UBND huyện

Tây Hòa.33

2.2.THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA

UBND HUYỆN TÂY HÒA.35

2.2.1. Đánh giá năng lực trình độ công chức, viên chức.37

2.2.2. Đánh giá đội ngũ công chức, viên chức.42

2.2.3.Đánh giá của người dân đối với công chức, viên chức UBND huyện.54

2.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công chức, viên chức của UBND

huyện Tây Hòa .55

2.2.5. Tổng hợp đánh giá chất lượng công chức, viên chức của UBND huyện

Tây Hòa.64

Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG

CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA UBND HUYỆN TÂY HÒA.65

3.1. MỤC TIÊU.65

3.1.1. Mục tiêu chung.65

3.1.2. Mục tiêu cụ thể.65

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG

CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA UBND HUYỆN TÂY HÒA.67

Trường Đại học Kinh tế Huếviii

3.2.1. Hoàn thiện công tác tuyển dụng công chức, viên chức của huyện .67

3.2.2. Giải pháp về công tác sử dụng đội ngũ công chức, viên chức của huyện .68

3.2.3. Giải pháp về đào tạo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức,

viên chức của huyện.70

3.2.4. Đẩy mạnh việc phân loại và đánh giá công chức, viên chức .70

3.2.5. Đổi mới việc sắp xếp, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm công chức hành chính

nhà nước .72

3.2.6. Hoàn thiện công tác quy hoạch đội ngũ công chức, viên chức của huyện .74

3.2.7. Phân tích công việc và xác định tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức78

3.3. NÂNG CAO TINH THẦN VÀ ĐẠO ĐỨC, ĐẨY MẠNH ĐẤU TRANH

CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC TRONG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC,

VIÊN CHỨC.83

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.86

1.KẾT LUẬN.86

2. KIẾN NGHỊ .87

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.88

PHỤ LỤC.90

Nhận xét phản biện 1

Nhận xét phản biện 2

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY