Luận văn Đánh giá chất lượng dịch vụ tour “sinh thái, sông nước miệt vườn” của Công ty TNHH Du lịch Công đoàn Tiền Giang

MỤC LỤC

Trang

LỜI CAM ĐOAN .i

LỜI CẢM ƠN .ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ.iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU .iv

MỤC LỤC . v

DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU.viii

DANH MỤC CÁC HÌNH, ĐỒ THỊ, BIỂU ĐỒ . x

PHẦN I. MỞ ĐẦU. 1

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu .1

2. Câu hỏi nghiên cứu .2

3. Mục tiêu nghiên cứu.2

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 3

5. Phương pháp nghiên cứu. 3

6. Hạn chế của đề tài nghiên cứu . 3

7. Cấu trúc của luận văn. 4

PHẦN II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .5

CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊNCỨU . 5

1.1 Cơ sở lý luận. 5

1.1.1 Dịch vụ, dịch vụ du lịch . 5

1.1.2 Chất lượng dịch vụ du lịch. 11

1.1.3 Các nhà tổ chức tour. 19

1.1.4 Cơ sở lý luận chung về du lịch sinh thái, nông thôn, miệt vườn. 25

1.2 Cơ sở thực tiễn.33

1.2.1 Thực trạng hoạt động du lịch sinh thái ở các khu vực trong nước và ngoàinước . 33

1.2.2 Phương pháp nghiên cứu sử dụng trong đề tài. 38

Trường Đại học Kinh tế Huếvi

CHƯƠNG II. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TOUR “SINH THÁI,

SÔNG NƯỚC MIỆT VƯỜN” CỦA CÔNG TY TNHH DU LỊCH CÔNG

ĐOÀN TIỀN GIANG .44

2.1 Tổng quan về địa bàn nghiên cứu .44

2.1.1 Giới thiệu tổng quan về Công ty TNHH Du lịch Công đoàn Tiền Giang .44

2.1.2 Giới thiệu về tour “sinh thái, sông nước miệt vườn” và thực trạng về chất

lượng dịch vụ tour “sinh thái, sông nước miệt vườn” của Công ty. 55

2.2 Đánh giá du khách về chất lượng dịch vụ tour “sinh thái, sông nước miệt

vườn” của Công ty TNHH Du lịch Công đoàn Tiền Giang .62

2.2.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu . 62

2.2.2 Phân tích nhân tố phám khá – EFA .67

2.2.3 Phân tích độ tin cậy. 73

2.2.4 Kiểm định phân phối chuẩn. 74

2.2.5 Sự khác biệt giữa cảm nhận và kỳ vọng của khách du lịch về chất lượng

dịch vụ tour “sinh thái, sông nước miệt vườn” của Công ty TNHH Du lịch Công

đoàn Tiền Giang. 75

2.2.6. Phân tích sự khác biệt giữa các nhóm khách hàng khác nhau khi đánh giá

về chất lượng dịch vụ tour “sinh thái, sông nước miệt vườn” của Công ty TNHH

Du lịch Công đoàn Tiền Giang . 84

2.3 Nhận xét chung.96

CHƯƠNG III. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

DỊCH VỤ TOUR “SINH THÁI, SÔNG NƯỚC MIỆT VƯỜN” CỦA CÔNG TY

TNHH DU LỊCH CÔNG ĐOÀN TIỀN GIANG . 98

3.1 Mục tiêu chung và phương hướng hoạt động của Công ty TNHH Du lịch

Công đoàn Tiền Giang trong những năm tới. 98

3.1.1 Mục tiêu chung.98

3.1.2 Phương hướng .98

3.2 Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tour “sinh thái, sông nước

miệt vườn” của Công ty TNHH Du lịch Công đoàn Tiền Giang . 99

Trường Đại học Kinh tế Huếvii

3.2.1. Các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ lao động.99

3.2.2 Các giải pháp về nghiên cứu và phát triển. 102

3.2.3 Giải pháp hoàn thiện cơ sở vật chất kĩ thuật. 107

3.2.4 Giải pháp về quảng bá, tiếp thị.108

3.2.5 Giải pháp về mở rộng thị trường khách du lịch . 110

PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 112

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 116

PHỤ LỤC . 118

Biên bản chấm luận văn

Bản nhận xét cuả Ủy viên phản biện luận văn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY