Luận văn Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp ở huyện Hoà Vang - Thành phố Đà Nẵng

MỤC LỤC TrangMỞ ĐẦU 1Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ NÔNG NGHIỆP 41.1. Cơ sở lý luận về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nói chung về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nói riêng 41.2. Các quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng ta về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp 11Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN HOÀ VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 212.1. Những nhân tố tác động tới quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp ở huyện Hoà Vang 212.2. Thực trạng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp ở huyện Hoà Vang 30Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ NÔNG NGHIỆP HUYỆN HOÀ VANG - THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 493.1. Phương hướng thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp của huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng 493.2. Các giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp huyện Hoà Vang thành phố Đà Nẵng 55KẾT LUẬN 70DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 71

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ NÔNG NGHIỆP 4

1.1. Cơ sở lý luận về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nói chung về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nói riêng 4

1.2. Các quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng ta về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp 11

Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN HOÀ VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 21

2.1. Những nhân tố tác động tới quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp ở huyện Hoà Vang 21

2.2. Thực trạng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp ở huyện Hoà Vang 30

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ NÔNG NGHIỆP HUYỆN HOÀ VANG - THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 49

3.1. Phương hướng thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp của huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng 49

3.2. Các giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp huyện Hoà Vang thành phố Đà Nẵng 55

KẾT LUẬN 70

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 71

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY