Luận văn Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ở tỉnh Vĩnh Long

MỤC LỤC  Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG THÔN 7 1.1. Khái niệm, đặc trưng cơ cấu kinh tế nông thôn và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn 7 1.2. Những đặc điểm chung của quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn (tính quy luật của chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn) 17 1.3. Xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và những nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn 22 Chương 2: THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG THÔN Ở TỈNH VĨNH LONG 37 2.1. Điều kiện tự nhiên và đặc điểm kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Long 37 2.2. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ở tỉnh Vĩnh Long từ năm 2001 đến năm 2007 44 Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐỂ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG THÔN TỈNH VĨNH LONG THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ 79 3.1. Phương hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn tỉnh Vĩnh Long từ năm 2008 đến năm 2020 79 3.2. Những giải pháp cơ bản để thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn tỉnh Vĩnh Long theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá 88 KẾT LUẬN 116 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 118 PHỤ LỤC 123

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG THÔN 7

1.1. Khái niệm, đặc trưng cơ cấu kinh tế nông thôn và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn 7

1.2. Những đặc điểm chung của quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn (tính quy luật của chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn) 17

1.3. Xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và những nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn 22

Chương 2: THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG THÔN Ở TỈNH VĨNH LONG 37

2.1. Điều kiện tự nhiên và đặc điểm kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Long 37

2.2. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ở tỉnh Vĩnh Long từ năm 2001 đến năm 2007 44

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐỂ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG THÔN TỈNH VĨNH LONG THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ 79

3.1. Phương hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn tỉnh Vĩnh Long từ năm 2008 đến năm 2020 79

3.2. Những giải pháp cơ bản để thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn tỉnh Vĩnh Long theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá 88

KẾT LUẬN 116

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 118

PHỤ LỤC 123

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY