Luận văn Chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - Nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp ngành bất động sản

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .

DANH MỤC BẢNG BIỂU .

DANH MỤC HÌNH .

DANH MỤC HỘP .

PHẦN MỞ ĐẦU. 1

CHưƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ

LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH CỔ TỨC . 4

1.1.Tổng quan nghiên cứu . 4

1.2.Cơ sở lý luận về chính sách cổ tức . 9

1.2.1. Khái niệm cổ tức và chính sách cổ tức. 9

1.2.2. Phân loại chính sách cổ tức . 22

1.2.3. Cơ sở đánh giá về chính sách cổ tức . 26

1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của doanh nghiệp. 29

CHưƠNG 2: PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .

2.1. Cách tiếp cận.

2.2. Phương pháp thu thập thông tin.

2.3. Phương pháp nghiên cứu.

2.3.1. Phương pháp nghiên cứu định tính .

2.3.2. Phương pháp nghiên cứu định lượng

CHưƠNG 3: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC DOANH

NGHIỆP NIÊM YẾT NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN THỊ TRưỜNG

CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2010 - 2015. 40

3.1. Khái quát về cổ phiếu ngành bất động sản. 40

3.1.1. Đặc tính của ngành. 40

3.1.2. Diễn biến cổ phiếu ngành bất động sản

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY