Luận văn Chế độ tổng thống Mỹ

MỤC LỤC  Trang PHẦN MỞ ĐẦU 1 Chương 1: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ TỔNG THỐNG MỸ 8 1.1. Sự hình thành chế độ tổng thống Mỹ 8 1.2. Những giai đoạn phát triển và đặc tính của chế độ tổng thống Mỹ 15 1.2.1. Những giai đoạn phát triển của chế độ tổng thống Mỹ 15 1.2.1.1. Giai đoạn 1789-1877: Nền móng và các tiền lệ 16 1.2.1.2. Giai đoạn 1877-1901: Sự thay đổi nhiều mặt 20 1.2.1.3. Giai đoạn 1901-1945: Vững mạnh trong môi trường khủng hoảng 21 1.2.1.4. Giai đoạn từ năm 1945 đến nay: Ổn định, toàn diện hoá và hiện đại 22 1.2.2. Các đặc tính của chế độ tổng thống Mỹ 24 1.2.2.1. Tính quyền lực tối cao 25 1.2.2.2. Tính dân chủ 26 1.2.2.3. Tính xã hội rộng rãi 26 1.2.2.4. Tính liên tục và ổn định 27 1.3. Quan niệm và sự đánh giá về chế độ tổng thống Mỹ 28 1.3.1. Về cơ cấu cá nhân 29 1.3.2. Về hình thức chế độ 32 1.3.3. Về mức độ hợp lý, khả năng linh động và hiệu quả 35 1.4. Ý nghĩa của chế độ tổng thống Mỹ 37 1.4.1. Ý nghĩa triết học 37 1.4.2. Ý nghĩa lịch sử 41 1.4.3. Ý nghĩa chính trị - xã hội 42  Chương 2: ĐỊA VỊ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TỔNG THỐNG MỸ 45 2.1. Phương thức tổ chức và sự phân bố quyền lực chính trị trong Nhà nước Mỹ 45 2.1.1. Thuyết "Tam quyền phân lập", Hiến pháp và các nguyên tắc tổ chức, phân chia quyền lực của Nhà nước Mỹ 45 2.1.2. Tổ chức chính quyền liên bang 48 2.1.3. Tổ chức chính quyền bang 52 2.1.4. Tổ chức chính quyền địa phương 54 2.1.5. Các thiết chế "không chính thức" 55 2.2. Địa vị của Tổng thống Mỹ 57 2.2.1. Địa vị pháp lý của Tổng thống Mỹ 57 2.2.1.1. Người đứng đầu Nhà nước 57 2.2.1.2. Người đứng đầu ngành hành pháp 59 2.2.2. Địa vị thực tế của Tổng thống Mỹ 59 2.2.2.1. Người đứng đầu Nhà nước và xã hội 60 2.2.2.2. Người lãnh đạo nền hành chính và toàn quyền thực thi pháp luật 61 2.2.2.3. Người đứng đầu đảng cầm quyền và trung tâm hệ thống chính trị 61 2.2.2.4. Nhân vật hàng đầu thế giới 62 2.3. Quyền hạn của Tổng thống Mỹ 63 2.3.1. Quyền trong lĩnh vực hành pháp 63 2.3.2. Quyền trong lĩnh vực lập pháp 66 2.3.2.1. Công bố luật 66 2.3.2.2. Sáng quyền lập pháp 66 2.3.2.3. Triệu tập kỳ họp Quốc hội bất thường 69 2.3.2.4. Bổ nhiệm ghế thượng nghị sĩ tạm thời bỏ trống 69 2.3.2.5. Phủ quyết 70 2.3.2.6. Được Quốc hội ủng hộ 72 2.3.3. Quyền trong lĩnh vực tư pháp 73 2.3.3.1. Đề cử và bổ nhiệm thẩm phán liên bang 73 2.3.3.2. Ân xá cho phạm nhân 73 2.3.3.3. Hạ lệnh truy nã và bắt giữ tội phạm đặc biệt nguy hiểm 74 2.3.4. Quyền trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng 74 2.3.5. Quyền trong lĩnh vực danh dự và nghi lễ quốc gia 75 2.3.6. Quyền trong lĩnh vực đối ngoại 76 2.3.7. Quyền đặc biệt 78 2.3.7.1. Quyền khẩn cấp 78 2.3.7.2. Đặc quyền hành pháp 79 2.3.7.3. Quyền sung công 80 2.3.7.4. Quyền pháp lệnh 81 2.3.8. Quyền lợi 82  Chương 3: PHƯƠNG THỨC THIẾT LẬP TỔNG THỐNG MỸ 87 3.1. Tiêu chuẩn ứng viên tổng thống Mỹ 87 3.2. Ứng cử và đề cử tổng thống Mỹ 91 3.2.1. Lựa chọn cơ sở 91 3.2.2. Đề cử thực sự 95 3.3. Tranh cử tổng thống Mỹ 96 3.4. Bầu chọn tổng thống Mỹ 101 3.5. Nhậm chức, giữ chức và thôi chức tổng thống Mỹ 106   KẾT LUẬN 114 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 116 A. Tài liệu tiếng Việt 116 B. Tài liệu tiếng Anh 120

MỤC LỤC

Trang

PHẦN MỞ ĐẦU 1

Chương 1: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ

TỔNG THỐNG MỸ 8

1.1. Sự hình thành chế độ tổng thống Mỹ 8

1.2. Những giai đoạn phát triển và đặc tính của chế độ tổng thống Mỹ 15

1.2.1. Những giai đoạn phát triển của chế độ tổng thống Mỹ 15

1.2.1.1. Giai đoạn 1789-1877: Nền móng và các tiền lệ 16

1.2.1.2. Giai đoạn 1877-1901: Sự thay đổi nhiều mặt 20

1.2.1.3. Giai đoạn 1901-1945: Vững mạnh trong môi trường khủng hoảng 21

1.2.1.4. Giai đoạn từ năm 1945 đến nay: Ổn định, toàn diện hoá và hiện đại 22

1.2.2. Các đặc tính của chế độ tổng thống Mỹ 24

1.2.2.1. Tính quyền lực tối cao 25

1.2.2.2. Tính dân chủ 26

1.2.2.3. Tính xã hội rộng rãi 26

1.2.2.4. Tính liên tục và ổn định 27

1.3. Quan niệm và sự đánh giá về chế độ tổng thống Mỹ 28

1.3.1. Về cơ cấu cá nhân 29

1.3.2. Về hình thức chế độ 32

1.3.3. Về mức độ hợp lý, khả năng linh động và hiệu quả 35

1.4. Ý nghĩa của chế độ tổng thống Mỹ 37

1.4.1. Ý nghĩa triết học 37

1.4.2. Ý nghĩa lịch sử 41

1.4.3. Ý nghĩa chính trị - xã hội 42

Chương 2: ĐỊA VỊ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TỔNG THỐNG MỸ 45

2.1. Phương thức tổ chức và sự phân bố quyền lực chính trị trong Nhà nước Mỹ 45

2.1.1. Thuyết "Tam quyền phân lập", Hiến pháp và các nguyên tắc tổ chức, phân chia quyền lực của Nhà nước Mỹ 45

2.1.2. Tổ chức chính quyền liên bang 48

2.1.3. Tổ chức chính quyền bang 52

2.1.4. Tổ chức chính quyền địa phương 54

2.1.5. Các thiết chế "không chính thức" 55

2.2. Địa vị của Tổng thống Mỹ 57

2.2.1. Địa vị pháp lý của Tổng thống Mỹ 57

2.2.1.1. Người đứng đầu Nhà nước 57

2.2.1.2. Người đứng đầu ngành hành pháp 59

2.2.2. Địa vị thực tế của Tổng thống Mỹ 59

2.2.2.1. Người đứng đầu Nhà nước và xã hội 60

2.2.2.2. Người lãnh đạo nền hành chính và toàn quyền thực thi pháp luật 61

2.2.2.3. Người đứng đầu đảng cầm quyền và trung tâm hệ thống chính trị 61

2.2.2.4. Nhân vật hàng đầu thế giới 62

2.3. Quyền hạn của Tổng thống Mỹ 63

2.3.1. Quyền trong lĩnh vực hành pháp 63

2.3.2. Quyền trong lĩnh vực lập pháp 66

2.3.2.1. Công bố luật 66

2.3.2.2. Sáng quyền lập pháp 66

2.3.2.3. Triệu tập kỳ họp Quốc hội bất thường 69

2.3.2.4. Bổ nhiệm ghế thượng nghị sĩ tạm thời bỏ trống 69

2.3.2.5. Phủ quyết 70

2.3.2.6. Được Quốc hội ủng hộ 72

2.3.3. Quyền trong lĩnh vực tư pháp 73

2.3.3.1. Đề cử và bổ nhiệm thẩm phán liên bang 73

2.3.3.2. Ân xá cho phạm nhân 73

2.3.3.3. Hạ lệnh truy nã và bắt giữ tội phạm đặc biệt nguy hiểm 74

2.3.4. Quyền trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng 74

2.3.5. Quyền trong lĩnh vực danh dự và nghi lễ quốc gia 75

2.3.6. Quyền trong lĩnh vực đối ngoại 76

2.3.7. Quyền đặc biệt 78

2.3.7.1. Quyền khẩn cấp 78

2.3.7.2. Đặc quyền hành pháp 79

2.3.7.3. Quyền sung công 80

2.3.7.4. Quyền pháp lệnh 81

2.3.8. Quyền lợi 82

Chương 3: PHƯƠNG THỨC THIẾT LẬP TỔNG THỐNG MỸ 87

3.1. Tiêu chuẩn ứng viên tổng thống Mỹ 87

3.2. Ứng cử và đề cử tổng thống Mỹ 91

3.2.1. Lựa chọn cơ sở 91

3.2.2. Đề cử thực sự 95

3.3. Tranh cử tổng thống Mỹ 96

3.4. Bầu chọn tổng thống Mỹ 101

3.5. Nhậm chức, giữ chức và thôi chức tổng thống Mỹ 106

KẾT LUẬN 114

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 116

A. Tài liệu tiếng Việt 116

B. Tài liệu tiếng Anh 120

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY