Luận văn Bước đầu tìm hiểu Phan Thanh Giản ( 1796 - 1867)

MỤC LỤCPhan Thanh Giản ( 1796 - 1867) . 1MỤC LỤC . 2Lời cảm ơn. 4NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG . 5BưỚC ĐẦU TÌM HIỂU PHAN THANH GIẢN ( 1796 - 1867) . 6I. Lý do chọn đề tài. 6II. Lịch sử nghiên cứu vấn đề . 9III. Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài . 13IV. Phương pháp nghiên cứu . 13V. Bố cục đề tài . 14PHẦN NỘI DUNG . 15Chương 1 . 15HOÀN CẢNH QUỐC TẾ VÀ VIỆT NAM Ở NỬA SAU THẾ KỶ XIX . 15I. Hoàn cảnh quốc tế . 15II. Tình hình Việt Nam trước khi thực dân Pháp xâm lược . 201. Chính trị . 21a. Tổ chức bộ máy nhà nước . 21b. Luật pháp . 24c. Quân đội . 25d. Chính sách đối ngoại . 292. Kinh tế . 32a. Nông nghiệp . 33b. Thủ công nghiệp . 37c. Hoạt động thương nghiệp. 393.Tình hình văn hóa – xã hội . 46a. Tình hình xã hội và đời sống nhân dân . 46b. Phong trào đấu tranh của nhân dân . 48c. Tình hình văn hóa . 50Chương II . 52PHAN THANH GIẢN – TIỂU SỬ . 52VÀ HÀNH TRẠNG . 52I. Tiểu sử . 52II. Hành trạng . 53III. Phan Thanh Giản với công cuộc chống Pháp bảo vệ nền độc lập dân tộc . 571. Đối sách của nhà Nguyễn trước âm mưu xâm lược của thực dân Pháp . 57a. Âm mưu xâm lược của thực dân Pháp . 57b. Thái độ của nhà Nguyễn trước những âm mưu xâm lược của thực dân Pháp . 622. Đối sách của nhà Nguyễn khi thực dân Pháp xâm lược nước ta . 66a. Hành động xâm lược của thực dân Pháp . 66b. Đối sách của nhà Nguyễn trước những hành động của Pháp . 673.Vị trí vai trò của Phan Thanh Giản trong công cuộc chống Pháp bảo vệ nền độc lập dân tộc . 69CHưƠNG III . 81CON NGưỜI PHAN THANH GIẢN . 81 I. Một con người có nhân cách lớn . 81II. Một nhà yêu nước sớm có tư tưởng canh tân . 88KẾT LUẬN . 101PHỤ LỤC . 105TÀI LIỆU THAM KHẢO . 113

MỤC LỤC

Phan Thanh Giản ( 1796 - 1867) . 1

MỤC LỤC . 2

Lời cảm ơn. 4

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG . 5

BưỚC ĐẦU TÌM HIỂU PHAN THANH GIẢN ( 1796 - 1867) . 6

I. Lý do chọn đề tài. 6

II. Lịch sử nghiên cứu vấn đề . 9

III. Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài . 13

IV. Phương pháp nghiên cứu . 13

V. Bố cục đề tài . 14

PHẦN NỘI DUNG . 15

Chương 1 . 15

HOÀN CẢNH QUỐC TẾ VÀ VIỆT NAM Ở NỬA SAU THẾ KỶ XIX . 15

I. Hoàn cảnh quốc tế . 15

II. Tình hình Việt Nam trước khi thực dân Pháp xâm lược . 20

1. Chính trị . 21

a. Tổ chức bộ máy nhà nước . 21

b. Luật pháp . 24

c. Quân đội . 25

d. Chính sách đối ngoại . 29

2. Kinh tế . 32

a. Nông nghiệp . 33

b. Thủ công nghiệp . 37

c. Hoạt động thương nghiệp. 39

3.Tình hình văn hóa – xã hội . 46

a. Tình hình xã hội và đời sống nhân dân . 46

b. Phong trào đấu tranh của nhân dân . 48

c. Tình hình văn hóa . 50

Chương II . 52

PHAN THANH GIẢN – TIỂU SỬ . 52

VÀ HÀNH TRẠNG . 52

I. Tiểu sử . 52

II. Hành trạng . 53

III. Phan Thanh Giản với công cuộc chống Pháp bảo vệ nền độc lập dân tộc . 57

1. Đối sách của nhà Nguyễn trước âm mưu xâm lược của thực dân Pháp . 57

a. Âm mưu xâm lược của thực dân Pháp . 57

b. Thái độ của nhà Nguyễn trước những âm mưu xâm lược của thực dân Pháp . 62

2. Đối sách của nhà Nguyễn khi thực dân Pháp xâm lược nước ta . 66

a. Hành động xâm lược của thực dân Pháp . 66

b. Đối sách của nhà Nguyễn trước những hành động của Pháp . 67

3.Vị trí vai trò của Phan Thanh Giản trong công cuộc chống Pháp bảo vệ nền độc lập

dân tộc . 69

CHưƠNG III . 81

CON NGưỜI PHAN THANH GIẢN . 81

I. Một con người có nhân cách lớn . 81

II. Một nhà yêu nước sớm có tư tưởng canh tân . 88

KẾT LUẬN . 101

PHỤ LỤC . 105

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 113

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY