Luận văn Bước đầu tìm hiểu hiện tượng một danh nhiều lượng thường gặp trong tiếng Hán hiện đại

目录前言 4第一章 有关一名多量现象的基础理论 6(一)前人关于汉语名量词主要研究简述 6(二)一名多量现象 71.一名多量概说 72.一名多量的分类 82.1一名多量的数目分类 82.1.1一名二量 92.1.2一名三量 92.1.3一名四量 92.1.4一名五量 92.2一名多量的语义分类 102.2.1同类相构 102.2.2异类相构 12(三)一名对多量的选择条件 131 .一名异义的多量选择 132. 一名异体的多量选择 193. 一名异形的多量选择 25(四)小结 32第二章 常见的一名多量现象考察 33(一)画类名词与“张”、“幅”组合情况考察 331.“张”和“幅”的历史考察 332.“张”和“幅”的语义考察 34(二)颗粒状类名词与“颗”、“粒”组合情况考察 371.“颗”、“粒”的历史考察 372.“颗”“粒”的语义考察 38(三)刀剑类名词与“把”、“口”、“柄”组合情况考察 421.“把”、“口” “柄”的历史考察 422.现代汉语“把”、“口” 、 “柄”的语义考察 44(四)长条形类名词与“支”、“根”、“条”组合情况考察 451.“支”、“根”、“条”的历史考察 462. “支”、“根”、“条”的语义考察 47(五)量词“个”的泛用现象考察 531.“个”的历史及其语义特征考察 532.“个”的泛用考察 543.“个”的适用范围考察 553.1.“张”和“个”构成配同量词的条件 593.2.“条”和“个” 构成配同量词的条件 603.3. “口”和“个” 构成配同量词的条件 61(六)小结 63第三章 越南学生常见一名多量运用不规范现象成因及教学建议 64(一)越南学生常见一名多量运用不规范现象成因 641 . 同形量词误用成因 642. 异形量词误用成因 653. 同音量词误用成因 654. 依类相从误用成因 665.一名异义、一名异体、一名异形误用成因 676.受母语的影响而误用成因 68(二)对越汉语常见一名多量现象教学的建议 701.对教材的建议 701.1.一年级“汉语教程”中量词安排考察(看附录1) 701.2.对教材的建议 702.对越汉语常见一名多量现象教学的建议 722.1.越南学生的常见一名多量现象掌握情况(看附录2) 722.2.对越汉语常见一名多量现象教学的建议 72建议1.要遵循准确性、得体性原则 72建议2.要遵循循序渐进的原则 73(三)小结 75结语 76附录1 77附录2 80参考书目 82

前言

4

第一章

有关一名多量

象的基

6

(一)前人关于

汉语

名量

主要研究

6

(二)一名多量

7

1

.一名多量概

7

2

.一名多量的分

8

2

1

一名多量的数目分

8

2

1

1

一名二量

9

2

1

2

一名三量

9

2

1

3

一名四量

9

2

1

4

一名五量

9

2

2

一名多量的

语义

10

2

2

1

相构

10

2

2

2

相构

12

(三)一名

多量的

选择

条件

13

1 .

一名异

的多量

选择

13

2

一名异体的多量

选择

19

3

一名异形的多量

选择

25

(四)小

32

第二章

的一名多量

象考察

33

(一)画

合情况考察

33

1

史考察

33

2

语义

考察

34

(二)

粒状

合情况考察

37

1

史考察

37

2

”“

语义

考察

38

(三)刀

剑类

合情况考察

42

1

” “

史考察

42

2

汉语

语义

考察

44

(四)

条形

合情况考察

45

1

史考察

46

2

语义

考察

47

(五)量

的泛用

象考察

53

1

史及其

语义

特征考察

53

2

的泛用考察

54

3

的适用范

考察

55

3

1

构成配同量

的条件

59

3

2.“

构成配同量

的条件

60

3

3

构成配同量

的条件

61

(六)小

63

第三章

越南学生常

一名多量运用不

象成因及教学建

64

(一)越南学生常

一名多量运用不

象成因

64

1 .

同形量

词误

用成因

64

2

异形量

词误

用成因

65

3

同音量

词误

用成因

65

4

相从

用成因

66

5

.一名异

、一名异体、一名异形

用成因

67

6

.受母

的影响而

用成因

68

(二)

汉语

一名多量

象教学的建

70

1

教材的建

70

1.1.

一年

汉语

教程

中量

安排考察(看附

1

70

1.2

教材的建

70

2

汉语

一名多量

象教学的建

72

2

1

.越南学生的常

一名多量

象掌握情况(看附

2

72

2

2

汉语

一名多量

象教学的建

72

1

.要遵循准确性、得体性原

72

2

.要遵循循序

渐进

的原

73

(三)小

75

结语

76

1 77

2 80

参考

82

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY