Luận văn Biện pháp ngăn chặn bắt người theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Hải Dương)

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . 2

DANH MỤC BẢNG, HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ . 3

LỜI MỞ ĐẦU . 4

Chƣơng 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN

BẮT NGƢỜI TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM . 10

1.1. Khái niệm biện pháp ngăn chặn và biện biện pháp ngăn chặn bắt ngƣời

trong tố tụng hình sự Việt Nam. 10

1.2 Những yêu cầu và vai trò của biện pháp ngăn chặn bắt ngƣời . 16

1.3. Biện pháp ngăn chặn bắt ngƣời trong tố tụng hình sự Việt Nam từ năm

1945 đến năm 2003. . 21

Chƣơng 2: QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2003

VỀ BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN BẮT NGƢỜI VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƢƠNG. . 29

2.1. Quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 về biện pháp ngăn

chặn bắt ngƣời. 29

2.2. Thực tiễn thi hành quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 về

biện pháp ngăn chặn bắt ngƣời trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng . 56

Chƣơng 3: CÁC YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM THI HÀNH ĐÚNG

BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN BẮT NGƢỜI TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

VIỆT NAM. . 68

3.1. Các yêu cầu bảo đảm thi hành đúng biện pháp ngăn chặn bắt ngƣời

trong tố tụng hình sự Việt Nam. 68

3.2. Các giải pháp bảo đảm thi hành đúng biện pháp ngăn chặn bắt ngƣời

trong tố tụng hình sự . 80

KẾT LUẬN. 93

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 95

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY