Luận văn Bảo hiểm xã hội ở tỉnh Ninh Bình hiện nay

MỤC LỤC  Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 6 1.1. Bảo hiểm xã hội và những đặc trưng cơ bản của bảo hiểm xã hội 6 1.2. Sự cần thiết và yêu cầu của mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 28 1.3. Kinh nghiệm bảo hiểm xã hội của một số tỉnh 39 Chương 2: THỰC TRẠNG BẢO HIỂM XÃ HỘI Ở TỈNH NINH BÌNH HIỆN NAY 44 2.1. Vài nét về tình hình kinh tế - xã hội và bảo hiểm xã hội ở tỉnh Ninh Bình 44 2.2. Thực trạng về bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 57 Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỐI VỚI BẢO HIỂM XÃ HỘI NINH BÌNH PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN TỚI 88 3.1. Phương hướng của Đảng và Nhà nước 88 3.2. C ác giải pháp chủ yếu 92 KẾT LUẬN 103 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 105

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 6

1.1. Bảo hiểm xã hội và những đặc trưng cơ bản của bảo hiểm xã hội 6

1.2. Sự cần thiết và yêu cầu của mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 28

1.3. Kinh nghiệm bảo hiểm xã hội của một số tỉnh 39

Chương 2: THỰC TRẠNG BẢO HIỂM XÃ HỘI Ở TỈNH NINH BÌNH HIỆN NAY 44

2.1. Vài nét về tình hình kinh tế - xã hội và bảo hiểm xã hội ở tỉnh Ninh Bình 44

2.2. Thực trạng về bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 57

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỐI VỚI BẢO HIỂM XÃ HỘI NINH BÌNH PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN TỚI 88

3.1. Phương hướng của Đảng và Nhà nước 88

3.2. C ác giải pháp chủ yếu 92

KẾT LUẬN 103

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 105

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY