Luận án Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm trong môn địa lí ở trường dự bị đại học dân tộc

1. Lí do chọn đề tài Trong xu thế hội nhập thế giới và khu vực, với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế tri thức, hơn bao giờ hết đổi mới GD trở thành vấn đề cấp thiết đặt ra cho tất cả các ngành học, cấp học thuộc hệ thống GD phổ thông nước ta hiện nay. Sự phát triển đó đòi hỏi GD phải đào tạo ra những con người lao động mới: “Vừ ó ừ ó ĩ ă y ễ ” nhằm đáp ứng những yêu cầu thời đại, yêu cầu Đổi mới và của sự nghiệp CNHHĐH đất nước. Tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) đã xác định nhiệm vụ trọng tâm của GD hiện nay là: “ Hệ thống các trường DBĐHDT ở Việt Nam là loại hình trường chuyên biệt thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước trong việc bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số cho các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa trong cả nước. Chương trình giảng dạy của các trường DBĐHDT là bổ túc kiến thức, bồi dưỡng văn hóa cho những HS dân tộc để có đủ trình độ vào học các trường ĐH, CĐ theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC