Luận án Tư tưởng Hồ Chí Minh về lãnh đạo xã hội

1. Tính cấp thiết của đề tài luận án Lãnh đạo xã hội trước hết là sự tác động của giai cấp cầm quyền đối với mọi mặt của đời sống xã hội, nhằm bảo đảm duy trì, giữ vững và bảo vệ lợi ích của giai cấp ấy. Lãnh đạo xã hội ra đời gắn liền với những bước phát triển của xã hội, theo quy luật tất yếu của lịch sử. Lãnh đạo xã hội phải đạt đến sự tiến bộ và phát triển của toàn bộ đời sống xã hội; đến một trình độ nhất định, khi nhân dân lao động ý thức được quyền và lợi ích chính đáng của mình, lãnh đạo xã hội sẽ tiến đến đảm bảo không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống (vật chất và tinh thần) của nhân dân lao động - chủ thể đích thực của mọi quá trình lịch sử - xã hội; xét về thực chất là vươn tới các giá trị làm cho trình độ người của các quan hệ xã hội ngày càng cao hơn, đậm đặc hơn trong tiến trình vận động lịch sử. Tư tưởng Hồ Chí Minh về lãnh đạo xã hội là một bộ phận rất quan trọng trong di sản Hồ Chí Minh; là sản phẩm của sự kết hợp, kế thừa, phát triển di sản lãnh đạo truyền thống Việt Nam, tinh hoa di sản lãnh đạo của nhân loại, giá trị di sản lãnh đạo của chủ nghĩa Mác - Lênin. Tư tưởng Hồ Chí Minh về lãnh đạo xã hội là hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về mục tiêu, đường lối phát triển xã hội đúng đắn của cách mạng Việt Nam, về tổ chức các lực lượng xã hội để thực hiện mục tiêu, đường lối đó trong suốt quá trình đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc (GPDT), giải phóng giai cấp, giải phóng con người, với mục đích không ngừng cải thiện và nâng cao dần đời sống của nhân dân lao động, hướng tới các giá trị chân, thiện, mỹ. Tư tưởng Hồ Chí Minh về lãnh đạo xã hội là nhân tố quan trọng tập hợp, đoàn kết toàn thể nhân dân Việt Nam yêu nước, tạo nên sức mạnh to lớn đánh bại các thế lực ngoại xâm, bảo vệ độc lập, tự do, đưa đất nước đi lên con đường xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, dân chủ, tiến bộ và giàu mạnh, góp phần vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC