Luận án Sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên trong dạy học môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin ở các trường cao đẳng và đại học tỉnh Thái Nguyên

1. Lý do chọn đề tài Thuyết trình vốn là phương pháp dạy học truyền thống được sử dụng lâu đời trong quá trình dạy học. Đây là phương pháp có nhiều ưu điểm, giúp người dạy chủ động trong hoạt động dạy học nhằm đạt mục tiêu chủ yếu là truyền thụ tri thức một cách có hệ thống. Bên cạnh đó, phương pháp dạy học này cũng có nhược điểm, chưa phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học. Trước những yêu cầu đổi mới hiện nay, để dạy học không chỉ nhằm truyền thụ kiến thức, mà còn hướng tới mục tiêu hình thành, phát triển năng lực cho người học, thì việc sử dụng phương pháp thuyết trình cần được xem xét lại để phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm của phương pháp vốn được sử dụng phổ biến trong dạy học. Môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, có vai trò quan trọng đối với hình thành và phát triển thế giới quan, phương pháp luận trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. Với lượng kiến thức chứa đựng tính trừu tượng, khái quát cao, nên môn học này rất cần đến việc sử dụng phương pháp thuyết trình để chuyển tải được nội dung tri thức đến với người học.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC